EN

say {zelfstandig naamwoord}

volume_up
I have just one point to add to what Mr Swoboda and Mr van Hulten had to say.
Ik heb aan de inbreng van de heren Swoboda en van Hulten slechts één punt toe te voegen.
On the other hand I would like to say that it is not always the political input that provides a solution.
Aan de andere kant wil ik wel zeggen dat politieke inbreng niet noodzakelijkerwijs tot een oplossing leidt.
That was just my one thing -- I said we had to have something that drops on people's heads.
Dat was mijn enige echte inbreng, we moesten iets hebben dat op mensen hun hoofd valt.
More say in the business and a better income were the future.
Meer zeggenschap over hun bedrijf en een beter inkomen waren de toekomst.
The people of Europe have had no say whatsoever in the direction Europe is taking.
De Europese burgers hebben blijkbaar geen enkele zeggenschap bij het vaststellen van de koers van Europa.
Thirdly, we want a greater say at a European level.
Ten derde willen wij meer zeggenschap op Europees niveau.
In the final analysis, we do not yet have any say in this area.
Uiteindelijk hebben wij op dit gebied nog geen medezeggenschap.
Having a say in the broad sense of the word.
Medezeggenschap in ruime zin.
In paragraph 11 I am happy to see that you say there must be no flight from co-determination.
In punt 9 eiste u - waarvoor lof - geen vlucht uit de medezeggenschap.

Voorbeeldzinnen voor "say" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWhat shall we say to our citizens during the European elections in a year's time?
Wat zullen wij over een jaar tijdens de Europese verkiezingen de burgers zeggen?
EnglishThat is why I am in favor of manned -- or should I say, personed -- space flight.
Dat is waarom ik ben voor bemande -- of moet ik zeggen, bepersoonde ruimtevaart.
EnglishMr Caccavale, I do believe you when you say that you could not find this report.
Mijnheer Caccavale, ik geloof u als u zegt dat u dat verslag niet heeft gevonden.
EnglishWith regard to Amendment No 1, you say that it does not add any greater clarity.
Met betrekking tot amendement 1, zegt u dat het er niet duidelijker door wordt.
EnglishWe take note of what you say, which will be dealt with in the appropriate manner.
Wij nemen nota van uw opmerking en zullen daaraan op gepaste wijze gevolg geven.
EnglishWe might say that the enlarged EU is starting to work to an established routine.
In feite kan de uitgebreide Europese Unie met haar beleid vaste paden betreden.
EnglishI expressly support what Mr Salafranca Sánchez-Neyra had to say about the Budget.
Ik onderschrijf nadrukkelijk de voorstellen van de heer Salafranca Sánchez-Neyra.
EnglishIs that still the case, or do you want to say something after all, Mr President?
Is dat nog steeds het geval of wilt u toch nog iets kwijt, mijnheer de voorzitter?
EnglishI should like to say that we are right to demand minority rights of the Albanians.
Ik zou zeggen, terecht eisen wij van de Albanezen rechten voor alle minderheden.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, I really have only two brief things to say.
Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, ik heb eigenlijk maar twee opmerkingen.
EnglishBecause of what I'm about to say, I really should establish my green credentials.
Door wat ik ga zeggen moet ik echt eerst mijn groene geloofsbrieven voorleggen.
EnglishSo, they say Jesus did talk a lot about helping the outcasts, helping poor people.
Ze hebben het meer over het feit dat Jezus de verstotelingen hielp, en de armen.
EnglishIt's like after every exam, when I walk out, the teacher would say, "Hey, come.
Alsof na ieder examen, wanneer ik de klas uit liep, de leraar zei: "Hé, zeg eens.
EnglishYou can say the small cookie has Godiva chocolate bits in it, but it doesn't work.
Je kan zegen dat in het kleine koekje Godiva-chocolade zit, maar dat werkt niet.
EnglishThere are many, in fact, who say that this matter should be given top priority.
Vaak wordt zelfs voorgesteld om aan dit punt de hoogste prioriteit toe te kennen.
EnglishThe first thing I want to say is how warmly I welcome this Parliament resolution.
Ik wil allereerst aangeven hoezeer ik deze resolutie van het Parlement verwelkom.
EnglishI want to say that if this paragraph exists, your interpretation of it is wrong.
Als het artikel dat u noemde bestaat, klopt het mijns inziens van geen kanten.
EnglishApart from that, Mr President, I should like to say a word about the Commission.
Voor het overige, Voorzitter, moet ik toch een woord zeggen over de Commissie.
EnglishIn that connection, it is important for all the central actors to have their say.
In dat verband is het van belang dat alle centrale actoren aan het woord komen.
EnglishNeedless to say, the Council bears a share of responsibility in this situation.
Natuurlijk, Voorzitter, is de Raad in de huidige situatie medeverantwoordelijk.