EN

satisfied {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
We are not satisfied with the content, and we are definitely not satisfied with the legal basis.
We zijn niet tevreden met de inhoud en we zijn absoluut niet tevreden met de rechtsgrondslag.
Is it satisfied with the financial controls and monitoring of the programme?
Is zij tevreden over de financiële controle en het toezicht op het programma?
We are not satisfied with such an outcome, which is not in line with price stability.
We zijn niet tevreden over zo'n resultaat, dat niet strookt met prijsstabiliteit.
We are not satisfied with the settlement reached in the Council on 16 December.
- Wij zijn niet voldaan over het op 16 december in de Raad bereikte akkoord.
Nor are we entirely satisfied with the conciliation committee's joint text.
Wij zijn niet echt voldaan over de gemeenschappelijke compromis-tekst.
Regrettably we note that these conditions have still not been satisfied.
Wij moeten helaas vaststellen dat tot dusver aan deze voorwaarden niet wordt voldaan.
I am very satisfied with the active - and on occasion decisive - part played by my delegation.
En ik ben vol vertrouwen over de actieve, en op een bepaald moment beslissende rol die mijn fractie heeft gespeeld.
I am absolutely satisfied that the UK authorities are keeping the Commission fully informed as events evolve.
Ik heb er het volste vertrouwen in dat de Britse autoriteiten de Commissie volledig op de hoogte zullen houden van de laatste ontwikkelingen.
As Mr Böge rightly said, we are of course not 100 % satisfied, but we do know that no more could have been achieved.
De heer Böge zei terecht dat we uiteraard niet helemaal tevreden zijn, maar anderzijds weten wij dat er niet meer in zat.

Voorbeeldzinnen voor "satisfied" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAnd, with a lower limit of 1 %, the feasibility threshold is more than satisfied.
De haalbaarheidsdrempel is echter met een ondergrens van 1% al meer dan bereikt.
EnglishSo, he was very satisfied with the kind of relationship they had over 50 years.
Dus hij was erg tevreden over het soort relatie die ze ruim 50 jaar hadden gehad.
EnglishWe can be quite satisfied with the policy against acidification pursued hitherto.
Over het beleid tegen de verzuring tot nu toe kunnen we behoorlijk tevreden zijn.
EnglishThe Council is satisfied with the holding of legislative elections on 5 June last.
De Raad is tevreden over de op 5 juni laatstleden gehouden parlementsverkiezingen.
EnglishThe European industry and certain Member States are not satisfied with your proposal.
De Europese industrie en bepaalde lidstaten zijn niet ingenomen met uw voorstel.
EnglishWhether an obligation has been satisfied or not does not depend on the answer given.
Of een verplichting is nageleefd of niet, hangt niet af van het gegeven antwoord.
EnglishWe are not satisfied with the settlement reached in the Council on 16 December.
- Wij zijn niet voldaan over het op 16 december in de Raad bereikte akkoord.
EnglishMrs Zimmermann, I think Mr Nassauer will have been satisfied by your answer.
Mevrouw Zimmermann, ik geloof dat de heer Nassauer tevreden is met uw antwoord.
EnglishWe are not satisfied with such an outcome, which is not in line with price stability.
We zijn niet tevreden over zo'n resultaat, dat niet strookt met prijsstabiliteit.
EnglishI am therefore completely satisfied with the vote as it was held yesterday.
Dus ik ben volkomen tevreden met de stemming zoals wij die gisteren hebben gehad.
EnglishI am therefore entirely satisfied with this report, which I would ask you to support.
Ik ben dan ook uitermate tevreden over dit verslag, waarvoor ik uw steun vraag.
EnglishHowever, I am not satisfied that due regard has been given to motorcycles.
Ik vind echter niet dat er naar behoren rekening is gehouden met motorrijwielen.
EnglishIn general, we are satisfied that this cooperation also includes the World Bank.
In het algemeen zijn we blij dat ook de Wereldbank bij deze samenwerking is betrokken.
EnglishConsumers are demanding the strictest controls and will be satisfied by nothing less.
De consument eist uiterst strikte controles en zal met minder geen genoegen nemen.
EnglishIs it satisfied with the financial controls and monitoring of the programme?
Is zij tevreden over de financiële controle en het toezicht op het programma?
EnglishWe can be satisfied with the work we have done during the last few years.
Wij kunnen tevreden zijn met het werk dat we de afgelopen jaren hebben verricht.
EnglishWe have not yet been satisfied with the way that this occurs through the Commission.
Wij zijn nog altijd niet tevreden over de wijze waarop de Commissie dat doet.
EnglishHowever, I am less satisfied with the EU's refugee and immigration policy.
Met het Europese vluchtelingen- en immigratiebeleid ben ik echter minder tevreden.
EnglishUnfortunately, the majority of Parliament's delegation was satisfied with that.
En daarmee heeft de meerderheid van de parlementaire delegatie helaas genoegen genomen.
EnglishThe Commission is satisfied with the work carried out by the group so far.
De Commissie is verheugd over het werk dat de groep tot nu toe heeft verricht.

Synoniemen (Engels) voor "satisfied":

satisfied
satisfying