EN

sanitary {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
sanitary (ook: hygienic)
Firstly: aid in the form of food and sanitary measures for 770,000 recipients of support in Serbia.
Ten eerste: voedselhulp en hygiënische bijstand aan 770.000 steuntrekkenden in Servië.
I would also like to stress that the hygiene and sanitary conditions on the ship were appalling.
Voorts wil ik benadrukken dat de hygiënische en sanitaire omstandigheden op het schip rampzalig waren.
Hygiene and sanitary regulations therefore need to continue to apply during production and agricultural processes.
De hygiënische en sanitaire voorschriften dienen dus van toepassing te blijven bij de productie- en landbouwprocessen.
sanitary (ook: hygienic)
Access to drinking water and proper sanitary provisions are fundamental rights of the population.
Toegang tot drinkwater en goede sanitaire voorzieningen zijn een fundamenteel recht van de bevolking.
I would also like to stress that the hygiene and sanitary conditions on the ship were appalling.
Voorts wil ik benadrukken dat de hygiënische en sanitaire omstandigheden op het schip rampzalig waren.
Then, of course, there have to be proper parking places with sanitary facilities.
Uiteraard moeten er dan wel fatsoenlijke parkeerplaatsen met sanitaire voorzieningen voorhanden zijn.

Voorbeeldzinnen voor "sanitary" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThen, of course, there have to be proper parking places with sanitary facilities.
Uiteraard moeten er dan wel fatsoenlijke parkeerplaatsen met sanitaire voorzieningen voorhanden zijn.
EnglishFrom this date, in fact, Russia insists on a single set of sanitary certificates for imports.
Vanaf die datum eist Rusland namelijk één bepaald soort gezondheidscertificaten voor invoer.
EnglishFirstly: aid in the form of food and sanitary measures for 770,000 recipients of support in Serbia.
Ten eerste: voedselhulp en hygiënische bijstand aan 770.000 steuntrekkenden in Servië.
EnglishAccess to drinking water and proper sanitary provisions are fundamental rights of the population.
Toegang tot drinkwater en goede sanitaire voorzieningen zijn een fundamenteel recht van de bevolking.
EnglishI would also like to stress that the hygiene and sanitary conditions on the ship were appalling.
Voorts wil ik benadrukken dat de hygiënische en sanitaire omstandigheden op het schip rampzalig waren.
EnglishSanitary conditions are a cause of great concern, and the extent of the material damage defies any attempt at calculation.
De gezondheidssituatie is zorgwekkend en de materiële schade is niet in cijfers te vatten.
EnglishOf these imports, 65 per cent are not subject to customs duties and there are also hygiene and sanitary problems.
Op 65 % van de invoer worden geen douanerechten geheven en er is tevens sprake van hygiënische en sanitaire problemen.
EnglishHygiene and sanitary regulations therefore need to continue to apply during production and agricultural processes.
De hygiënische en sanitaire voorschriften dienen dus van toepassing te blijven bij de productie- en landbouwprocessen.
EnglishIt is common knowledge that conditions in prisons in Iraq fall below all humanitarian and sanitary standards.
Het is algemeen bekend dat de omstandigheden in de Iraakse gevangenissen spotten met alle humanitaire en hygiënische normen.
English- firstly, 50 % financing of emergency measures linked directly to sanitary and veterinary measures;
- ten eerste, 50 procent financiering van de buitengewone maatregelen die rechtstreeks verband houden met gezondheids- en veterinaire maatregelen;
EnglishGATT settles such questions on the basis of the SPS, the sanitary and phyto-sanitary code, which is a scientific code.
De GATT baseert zich voor deze aangelegenheden op de SPS?, de sanitaire en fytosanitaire code, dit is een wetenschappelijke code.
EnglishI fully support efforts by the European Union to improve health and sanitary conditions for women in these countries.
De inspanningen van de Europese Unie om de medische en sanitaire omstandigheden te verbeteren kunnen dan ook op mijn volledige steun rekenen.
EnglishFurthermore, farmers cannot have an in-depth knowledge of the sanitary quality of all the elements used in the production of their goods.
Bovendien kunnen landbouwers niet grondig op de hoogte zijn van de sanitaire kwaliteit van alle producten die zij gebruiken.
EnglishOn the positive side, access to sanitary facilities has doubled over the past decade, and now stands at 43 % of the population.
Wel kunnen wij ons verheugen over het feit dat de toegang tot sanitaire faciliteiten de afgelopen 10 jaar is verdubbeld en nu 43 procent bedraagt.
EnglishNow, it happens that the agreement on sanitary and phytosanitary measures, which has been in force for some years now, will be against us.
Nu is het zo dat de sinds enkele jaren van kracht zijnde overeenkomst inzake sanitaire en fytosanitaire maatregelen in ons nadeel werkt.
EnglishThe aim of this report, as previous speakers have said, is to draw up sanitary rules with a view to improving food safety.
Het doel van dit verslag, het is reeds gezegd, is om de gezondheidsvoorschriften vast te stellen waarmee de voedselveiligheid beter kan worden gewaarborgd.
EnglishYou could pay for uniforms, you could eliminate fees, you could build latrines, you could give girls sanitary pads, etc., etc.
Je zou hun uniformen kunnen betalen, je zou geen schoolgeld kunnen vragen, je zou latrines kunnen bouwen, je zou aan de meisjes maandverband kunnen uitdelen enz. enz.
EnglishWe are receiving and monitoring reports on the sanitary conditions in these, the lack of food and the mental and physical ill-treatment.
Wij ontvangen en bespreken momenteel een aantal verslagen over de gezondheidstoestand in de gevangenissen, de slechte voeding en de slechte psychische en fysieke behandeling.
EnglishWhat is more, the cost of installing and operating incineration units is far higher than the cost of mechanical recycling or sanitary landfill.
Bovendien zijn de installatie- en bedrijfskosten van verbrandingsinstallaties veel hoger dan die van bedrijven die afval eerst op mechanische wijze recycleren en dan storten.

Synoniemen (Engels) voor "sanitary":

sanitary
English
sanitary napkin
sanitary towel