EN

same {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
same (ook: very)
The same countries, the same measure of inequality, one problem after another.
Dezelfde landen, dezelfde mate van ongelijkheid, het ene probleem na het andere.
I repeat: there must be the same rights but also the same responsibilities for all.
Ik herhaal, iedereen moet dezelfde rechten hebben, maar ook dezelfde verplichtingen.
To say it with the same simplicity, but with the same sense of responsibility.
Op dezelfde eenvoudige wijze, met hetzelfde verantwoordelijkheidsgevoel.
To say it with the same simplicity, but with the same sense of responsibility.
Op dezelfde eenvoudige wijze, met hetzelfde verantwoordelijkheidsgevoel.
And we want everybody else to gaze out of the same window and see the exact same thing.
En we willen dat iedereen uit hetzelfde venster kijkt en precies hetzelfde ziet.
At the same time, the European Union is no longer the same as it was 40 years ago.
Tegelijkertijd is de Europese Unie niet meer hetzelfde als veertig jaar geleden.
This restaurant looks a little bit like Acorn House -- same chairs, same tables.
Dit restaurant lijkt een beetje op Acorn Huis -- zelfde stoelen, zelfde tafels.
Three extinct species, same place, same time.
Drie uitgestorven soorten, zelfde plaats, zelfde tijd.
Yet, these same States today are not, in my view, being particularly reasonable.
Ik vind dat deze zelfde lidstaten zich momenteel niet erg redelijk opstellen.
Exactly the same as those imposed on the other countries, no more and no less.
Aan identiek dezelfde voorwaarden als alle andere kandidaten, niet meer maar ook niet minder.
Commissioner, my request is the same as the one that Mr Jarzembowski addressed to you just now.
Mijnheer de commissaris, mijn verzoek is identiek aan dat van collega Jarzembowski.
The second is that the rules are the same for all countries, large or small.
Ten tweede moeten de regels voor alle landen, groot of klein, identiek zijn.
The members present are shown from A to K and the next page is the same.
De aanwezigen zijn gemeld van A tot en met K, en op de tweede pagina idem dito.
NL

samen {bijwoord}

volume_up
Meestal verlaten wij samen de zaal en komen wij voor stemmingen samen binnen.
Generally, we all leave the chamber together or all enter it together before votes.
Wij willen samen de problemen oplossen en samen de toekomst ingaan.
We want to solve problems together and go forward into the future together.
Laten we aan de slag gaan, samen met de Rekenkamer en samen met de Commissie.
Let us get down to work, together with the Court of Auditors and the Commission.

Voorbeeldzinnen voor "same" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIt should, therefore, apply in the same way to the fifteen members of the Union.
Het zou dus in gelijke mate moeten gelden voor de vijftien lidstaten van de Unie.
EnglishI hope it will adopt the same consistent and decisive approach in Johannesburg.
Ik hoop dat ze dat even consequent en even krachtdadig zal doen in Johannesburg.
EnglishIt is the same aim we have had for thousands of years, but we have new methods.
Wij gebruiken nieuwe methodes voor iets waarnaar wij al duizenden jaren streven.
EnglishAs they deal with the same subject, Question Nos 4 and 5 will be taken together.
Omdat de vragen over een soortgelijk onderwerp gaan, worden ze tezamen behandeld:
EnglishThis decision was the subject of a press release issued on the same day, 20 June.
Dat besluit was onderwerp van een persmededeling van dezelfde dag, 20 juni 2001.
EnglishThis restaurant looks a little bit like Acorn House -- same chairs, same tables.
Dit restaurant lijkt een beetje op Acorn Huis -- zelfde stoelen, zelfde tafels.
EnglishWe're finding that people can share the same spaces, do stuff with vacant space.
We zien dat mensen dezelfde ruimtes kunnen delen, leegstaande ruimtes benutten.
EnglishThe same with students or highly creative people, writers and people like that.
Dat geldt ook voor studenten of zeer creatieve mensen, schrijvers en dergelijke.
EnglishThe same applies to sexual violence, which is a real and widespread phenomenon.
Hetzelfde kan gezegd worden over het nog altijd vaak voorkomende seksueel geweld.
EnglishThat is why we think it is important to follow these two paths at the same time.
Daarom vinden wij het belangrijk deze twee wegen tegelijkertijd te bewandelen.
EnglishAt the same time it satisfies the interests of both consumers and the industry.
Tegelijkertijd zijn ze in het belang van zowel de consumenten als de bedrijfstak.
EnglishThe tune is the same around the rest of Europe even if the numbers are different.
In de rest van Europa is het hetzelfde liedje, ook al verschillen de aantallen.
EnglishThe same applies to the Commission which establishes its priorities every year.
Hetzelfde geldt voor de Commissie die ook ieder jaar haar prioriteiten vaststelt.
EnglishAt the same time, it should be easy to read, without too much technical jargon.
Tegelijkertijd moet het goed leesbaar zijn, zonder al te veel technisch jargon.
EnglishSame with diatoms, which are shown right here, which are glasseous structures.
Hetzelfde geldt voor de kiezelwieren hier, die een glasachtige structuur hebben.
EnglishThe moment I stopped, half a dozen other people immediately ringed the same guy.
Zodra ik stopte kwamen er meteen nog een half dozijn mensen om dezelfde man staan.
EnglishIf you had a relationship with a penguin, you'd see it in the same sort of way.
Als je een relatie met een pinguïn zou hebben, zou je er hetzelfde over denken.
EnglishThe same countries, the same measure of inequality, one problem after another.
Dezelfde landen, dezelfde mate van ongelijkheid, het ene probleem na het andere.
EnglishAnd I could make the same points about the United States and the United Nations.
En ik zou hetzelfde kunnen zeggen over de Verenigde Staten en de Verenigde Naties.
EnglishWe would also like the same type of study to be carried out on a European scale.
Daarnaast verzoeken wij dat een zelfde studie wordt uitgevoerd op Europese schaal.

Synoniemen (Engels) voor "same":

same
English