EN

sales {zelfstandig naamwoord}

volume_up
sales (ook: sale)
It has been suggested that the date of the annual sales should be changed, postponing them by a few weeks.
Verder wordt er voorgesteld dat de datum van de jaarlijkse uitverkoop een paar weken wordt opgeschoven.
This situation did not change on the following Monday, when sales began in many European countries.
In deze situatie kwam ook de maandag nadien geen verandering, ofschoon op dat moment in vele landen van de Unie de uitverkoop van start ging.
I should also like to emphasise that the Commission does not agree that such prohibitions on sale below cost are needed to maintain clearance sales.
Ik moet evenwel benadrukken dat de Commissie het er niet mee eens is dat dergelijke verbodsbepalingen inzake verkoop onder de kostprijs noodzakelijk zouden zijn om uitverkopen in stand te houden.
sales (ook: sale, sell)
The litmus test for the genetic engineering industry is not authorisation but sales.
De lakmoesproef voor de gentech-industrie is namelijk niet de vergunning, maar de verkoop.
Subject: The end of tax-free sales and its impact on employment
Betreft: Afschaffing van de verkoop van belastingvrije goederen en werkgelegenheid
And then they benefit through the exposure, advertising and linked sales.
Zij hebben er voordeel bij door de zichbaarheid, door de reclame en de aanverwante verkoop.
NL

field sales {meervoud}

volume_up
field sales

Voorbeeldzinnen voor "sales" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

English50 companies signed up, 200 products came out, generated 100 million in sales.
50 bedrijven tekenden, 200 produkten kwamen op, produceerden 100 miljoen in omzet.
EnglishI didn't have a clue what a sales department was about in a five-star hotel.
Ik kon me geen voorstelling maken van een verkoopafdeling in een vijfsterrenhotel.
EnglishWhat is to happen concerning the proposal for a regulation on sales promotion measures?
Wat gebeurt er met de ontwerpverordening inzake verkoopbevorderende maatregelen?
EnglishThere were three pages at that time, five years ago, about exclusive ticket sales.
Drie pagina's, toen al vijf jaar geleden, over de exclusieve kaartverkoop.
EnglishDoes the Commission have plans to investigate the proposed ticket sales operation?
Is de Commissie voornemens een onderzoek in te stellen naar de voorgestelde kaartverkoop?
EnglishMeat should remain traceable, whether at the production or sales stage.
Vlees moet zowel in de productie- als in de afzetfase volledig traceerbaar blijven.
EnglishThere will be a ban on enforced sales, that is, the distant supply of unsolicited services.
Ten slotte komt er een verbod op het op afstand leveren van ongevraagde diensten.
EnglishIn Bavaria there is a carpenter who already achieves 70 % of his sales via the Internet.
In Beieren is er een schrijnwerker die al 70% van zijn omzet via internet realiseert.
EnglishWhat we need is both a marketing sales ban and a testing ban and we must do that now.
Er moet een verbod tot op de markt brengen en een verbod op dierproeven komen en wel nu.
EnglishIt is reasonable that sales at a loss should be regulated at national level.
Het is begrijpelijk dat verkoopacties met verlies op nationaal niveau worden gereguleerd.
EnglishThe litmus test for the genetic engineering industry is not authorisation but sales.
De lakmoesproef voor de gentech-industrie is namelijk niet de vergunning, maar de verkoop.
EnglishTherefore, for fruit juices, the sales name should not lead to any confusion.
Ook voor vruchtensappen mag de verkoopbenaming op geen enkele wijze verwarring veroorzaken.
EnglishSurely they should be aware of a production method which can influence sales?
Zij zullen wel weten welke productiemethode de afzet kan beïnvloeden?
EnglishThe argument that duty-free sales would damage normal trade has been proven to be incorrect.
Ook het argument dat de taxfreeverkoop de gewone handel schaadt, gaat niet op.
EnglishWhy do we need to have special rules for car dealers and for car sales?
Waarom hebben we speciale regels nodig voor autodealers en voor de verkoop van auto's?
EnglishWhat is the position for sales in the field, at the roadside or at the weekly market?
Hoe zit het met de verkoop op het land, langs de weg, op de weekmarkt?
EnglishBut I am of course in favour of external sales promotion measures.
Ik ben uiteraard wel voorstander van externe verkoopbevorderende maatregelen.
EnglishIt will be obvious that I refer here to the Foreign Sales Corporation.
U begrijpt, ik doel hierbij op de zaak van de Foreign Sales Corporation.
EnglishIt is about how the system of sales promotion measures is to be changed.
Het is zaak om het systeem voor afzetbevorderingsacties te veranderen.
EnglishWhen we introduced sales, we saw the monkeys paid attention to that.
Toen wij koopjes aanboden, zagen we dat de apen daar aandacht voor hadden.

Synoniemen (Engels) voor "sales":

sales
sale