"safety-net" in het Nederlands

EN

"safety-net" - vertaling Nederlands

NL
EN

safety-net {zelfstandig naamwoord}

volume_up
safety-net (ook: net, trap)
There is a very effective safety net in the field of pharmacovigilance.
De mazen van het vangnet op het gebied van de geneesmiddelenbewaking zijn zeer klein.
There is, therefore, no question of opening up the sector without providing a safety net.
Het is dus niet zo dat er bij de openstelling van de markt geen vangnet aanwezig is.
Eighty percent of the people in the world have no food safety net.
80 % van de mensen in de wereld hebben geen voedsel-vangnet.

Voorbeeldzinnen voor "safety-net" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThere is, therefore, no question of opening up the sector without providing a safety net.
Het is dus niet zo dat er bij de openstelling van de markt geen vangnet aanwezig is.
EnglishThere is a very effective safety net in the field of pharmacovigilance.
De mazen van het vangnet op het gebied van de geneesmiddelenbewaking zijn zeer klein.
EnglishWe are told that they are supposed to make use of this safety net for restructuring.
Deze, zo houdt men ons voor, worden geacht deze bel te gebruiken om zich te herstructureren.
EnglishIn future, intervention should serve only as a safety net in case of significant price collapses.
Interventie mag in de toekomst nog alleen een vangnet bij scherpe prijsdalingen zijn.
EnglishThe system of intervention must be preserved as a safety net for the producer.
Het interventiestelsel moet alleen worden gehandhaafd als een veiligheidsindicatie voor de producent.
EnglishThe principle is to provide a kind of safety net, if colleagues can follow my drift.
Dat betekent dat wij een soort opvangpositie zullen creëren, als de collega's het daarmee eens zijn.
EnglishYour much-vaunted Commission reform programme lacks the crucial safety net.
Aan het door u veelgeprezen hervormingsprogramma van de Commissie ontbreekt het noodzakelijke veiligheidsnet.
EnglishEighty percent of the people in the world have no food safety net.
80 % van de mensen in de wereld hebben geen voedsel-vangnet.
EnglishWe must reform the system but maintain the safety net we have within the European Union.
We moeten het systeem hervormen, maar tegelijk het vangnet in stand houden dat we binnen de Europese Unie hebben.
EnglishThe safety net has already been deployed in two Member States.
In twee lidstaten is het vangnet al in werking gezet.
EnglishIt keeps the costly safety net principle, which is funded 100 % from the EU budget, at bay for the time being.
Het houdt het dure vangnetprincipe dat voor 100% ten laste van de EU-begroting komt nog even buiten beeld.
EnglishA safety net of Member States: any qualified majority must include a majority of the Member States.
Ten eerste een vangnet van lidstaten: voor iedere gekwalificeerde meerderheid is tenminste 50% van de lidstaten nodig.
EnglishI build a higher safety net on some points, while at the same time trying to increase effectiveness.
Ik bouw betere veiligheidsnetten in op een aantal punten, terwijl ik daarnaast probeer de doelmatigheid te vergroten.
EnglishIntervention should become a safety net for fishermen, that would only be used on rare occasions.
De interventie zou niet meer mogen zijn dan een veiligheidsnet voor de vissers, waarvan slechts zelden gebruik wordt gemaakt.
EnglishAn ageing population creates a strain on the economy to provide pensions and a social safety net.
Tengevolge van de vergrijzing ontstaan economische problemen om de pensioenstelsels en de verzorgingsstaat overeind te houden.
EnglishThese historic lows have already triggered the intervention safety net in Germany and the Netherlands.
Tengevolge van deze historische dieptepunten is in Duitsland en Nederland het interventievangnet reeds in werking getreden.
EnglishThere must be a social safety net for everyone.
Er moet een sociaal vangnet komen voor iedereen.
EnglishAnd usually the institutions -- churches, temples, other things -- do not have the resources to provide a safety net.
Gewoonlijk hebben de instituten -- kerken, tempels, andere dingen -- niet de middelen om een vangnet te bieden.
EnglishThere is also a demographic safety net.
In de tweede plaats is er het demografische vangnet.
EnglishAnd we can use them also as a safety net.

Vergelijkbare vertalingen voor "safety-net" in Nederlands

safety zelfstandig naamwoord
net zelfstandig naamwoord
net bijvoeglijk naamwoord
safety pin zelfstandig naamwoord
safety belt zelfstandig naamwoord
to net werkwoord