"safety first" in het Nederlands

EN

"safety first" - vertaling Nederlands

EN

safety first [voorbeeld]

volume_up
And for the rest of that day, safety first.
Voor de rest van die dag was het veiligheid eerst.
Holly, veiligheid eerst.
Indeed, above all, safety first should be our guiding rule, and I am sure it will be our guiding principle in the months to come.
" Veiligheid eerst " zou zelfs ons belangrijkste richtsnoer moeten vormen en ik ben ervan overtuigd dat dat in de komende maanden ook het geval zal zijn.

Voorbeeldzinnen voor "safety first" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishBut responsibility for food safety comes first, and only then can confidence increase.
Vooraleer het vertrouwen kan groeien moeten wij echter voor veiligheid zorgen.
EnglishOn board a vessel, however modern it may be, safety is first and foremost a human matter.
Aan boord van een schip, hoe modern ook, is veiligheid allereerst een zaak van mensen.
EnglishIndeed, I want to congratulate and thank the airport staff for putting safety first.
Sterker nog, ik heb er alle waardering voor dat het luchthavenpersoneel de veiligheid vooropstelt.
EnglishWe must, of course, put safety first, and also make moves towards rebuilding public confidence.
Natuurlijk dienen we de veiligheid voorop te stellen en stappen te ondernemen om het vertrouwen van het publiek te herstellen.
EnglishI invite the Commission tonight to join with me in putting safety first by supporting our amendment.
Ik nodig de Commissie hierbij dan ook uit om net als ik voorrang te geven aan de veiligheid en ons amendement te steunen.
EnglishAnd for the rest of that day, safety first.
Voor de rest van die dag was het veiligheid eerst.
EnglishWe must put safety first and make sure that GMOs do not enter the food chain unseen by the back door.
We dienen de veiligheid voorop te stellen en erop toe te zien dat GGO's niet ongezien via de achterdeur in de voedselketen terechtkomen.
EnglishThe problem of safety, first of all, which is a dual one: food security and environmental security.
Allereerst het veiligheidsprobleem en dat is van tweevoudige aard: enerzijds veiligheid van de voeding, anderzijds veiligheid voor het milieu.
EnglishSafety -- safety first?
Die dingen worden plotseling helemaal op hun kop gezet.
EnglishFirst, food safety and quality, and at the same time improving the competitiveness of European agricultural products.
Een eerste punt is de voedselveiligheid en voedselkwaliteit en de versterking van het concurrentievermogen van de Europese landbouw.
EnglishIn fact, safety should come first.
EnglishSafety must always come first.
EnglishDavid Bowe's report is yet further proof of Europe greening up its act and putting the safety of our citizens first.
Het verslag van David Bowe is nog eens het bewijs dat Europa milieubewuster aan het worden is en de veiligheid van onze burgers vooropstelt.
EnglishOnly by taking a safety first attitude - and being seen to take a safety first attitude - can public confidence be restored.
Het vertrouwen van het publiek kan alleen worden hersteld door de veiligheid voorop te stellen - en door dit duidelijk te laten blijken.
EnglishWe must put safety first and make sure that harmful substances do not enter the food chain unseen by the back door.
We moeten de voedselveiligheid vooropstellen en verhinderen dat schadelijke stoffen op onzichtbare wijze via de achterdeur onze voedselketen binnenkomen.
EnglishWe must put safety first and ensure that as much as possible is done to protect our citizens whilst travelling abroad.
We moeten veiligheid vooropstellen en ervoor zorgen dat zoveel mogelijk wordt gedaan om onze burgers bescherming te bieden als ze in het buitenland reizen.
EnglishHolly, safety first.
EnglishMy report aims to answer both the legitimate concerns of thousands of women and the need to put patient safety first.
Mijn verslag poogt een antwoord te vinden op de gerede zorgen van duizenden vrouwen en is gericht op de noodzaak de veiligheid van de patiënt voorop te stellen.
EnglishThe first is safety.
EnglishIndeed, above all, safety first should be our guiding rule, and I am sure it will be our guiding principle in the months to come.
" Veiligheid eerst " zou zelfs ons belangrijkste richtsnoer moeten vormen en ik ben ervan overtuigd dat dat in de komende maanden ook het geval zal zijn.

Vergelijkbare vertalingen voor "safety first" in Nederlands

safety zelfstandig naamwoord
first bijvoeglijk naamwoord
first zelfstandig naamwoord
first bijwoord
Dutch
first telwoord
Dutch
safety pin zelfstandig naamwoord
safety belt zelfstandig naamwoord
at first bijwoord
safety officer zelfstandig naamwoord
safety lamp zelfstandig naamwoord
safety regulation zelfstandig naamwoord