"safeguarding" in het Nederlands

EN

"safeguarding" - vertaling Nederlands

EN

safeguarding {zelfstandig naamwoord}

volume_up
safeguarding (ook: protection)
volume_up
vrijwaring {de} (bescherming)
This is for reasons connected with safeguarding the legitimate interests of cocoa-producing countries and also reasons relating to consumer protection.
Dat vinden wij ter wille van de vrijwaring van de legitieme belangen van de cacaoproducerende landen en ook ter wille van de bescherming van de consument.
Safeguarding the social function of the market is what makes the difference between free trade, pure and simple, and a system for improving people's quality of life.
De vrijwaring van de sociale functie van de markt is precies datgene wat een op verbetering van de levenskwaliteit van de burgers afgestemd systeem onderscheidt van een liberalisme tout court.

Voorbeeldzinnen voor "safeguarding" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThis is an effective way of safeguarding the interests of developing countries.
Het is een efficiënte manier om de belangen van de ontwikkelingslanden te waarborgen.
EnglishThat is not at all what it is about; it is about safeguarding the existing directives.
Integendeel, wij willen alleen niet dat de bestaande richtlijnen worden geschaad.
Englishconservation and safeguarding of cultural heritage of European significance;
instandhouding en bescherming van het cultureel erfgoed van Europees belang;
EnglishIt is safeguarding and introducing legislation imposing across-the-board monitoring.
Men legt wettelijk vast dat iedereen in de gaten gehouden moet worden.
EnglishWe think that abolishing the death penalty is fundamental to safeguarding human rights.
Wij vinden de afschaffing ervan een fundamenteel teken van respect voor de mensenrechten.
EnglishThere is only one way to defeat terrorism: by safeguarding the rule of law.
Er is maar één manier om het terrorisme te bestrijden en dat is de rechtsstaat te vrijwaren.
EnglishParticular attention also needs to be paid to safeguarding equal opportunities for participants.
Er moet specifieke aandacht worden besteed aan gelijke kansen voor alle deelnemers.
EnglishThe fishing industry also means safeguarding people's economic and social living conditions.
Visserij betekent ook het garanderen van het economische en sociale leven van de mensen.
EnglishThese are the only recipes for safeguarding sustainable employment in the long term.
Andere recepten zijn er namelijk niet om de werkgelegenheid blijvend en duurzaam te ondersteunen.
EnglishUnder that directive, Member States are free to go further in safeguarding the consumer.
De lidstaten mogen op grond van die richtlijn verder gaan in hun bescherming van de consument.
EnglishSafeguarding employment should be a priority, not an empty gesture.
De verzekering van werkgelegenheid moet een prioriteit zijn en geen inhoudloze ceremonie.
EnglishSafeguarding cultural diversity does not mean fencing it in and preserving it.
Het handhaven van de culturele verscheidenheid betekent niet het inperken en conserveren van cultuur.
EnglishSupport from the European Parliament in safeguarding that amount will be crucial.
De steun van het Europees Parlement voor het veiligstellen van dat bedrag zal van cruciaal belang zijn.
EnglishSubject: Additional Protocol on safeguarding nuclear material
Betreft: Aanvullend protocol inzake de bescherming van nucleair materiaal
EnglishSecondly, the precautionary principle means safeguarding nations.
In de tweede plaats moeten de lidstaten omwille van het voorzorgbeginsel gehandhaafd blijven.
EnglishAgriculture remains essential for safeguarding mountain regions.
Voor het behoud van de bergregio's blijft de landbouw onontbeerlijk.
EnglishThis report is about safeguarding those responsibilities.
Dit verslag gaat over het veiligstellen van deze verantwoordelijkheden.
EnglishThe overall issue of advancing and safeguarding science is in fact a Union issue.
Het bevorderen en garanderen van wetenschap is een algemeen vraagstuk dat in feite een vraagstuk van de Unie is.
EnglishIt will be a visible sign of our commitment to safeguarding stability in this country.
Het gaat hoe dan ook om een zichtbaar teken van onze inspanningen om de stabiliteit in het land te garanderen.
EnglishWhat is in fact at stake is the safeguarding of cultural diversity, a wide range of opinions and pluralism.
Het gaat om het waarborgen van culturele diversiteit, veelheid van meningen en pluralisme.