EN

sadly {bijwoord}

volume_up
Mr President, sadly, there will be many more Dovers.
Voorzitter, het is triest om te constateren, maar er zullen nog vele Dovers volgen.
Sadly, the Beslan attack will not be the last.
Triest genoeg zal de aanval op Beslan niet de laatste zijn.
With the birth of economic and monetary union, we are living through a sadly historic moment and one of unusual importance.
De geboorte van de Economische en Monetaire Unie is een historisch triest en uiterst gewichtig moment.
sadly (ook: ruefully)
Sadly, there is provocation by people who should be showing leadership.
Het is droevig dat personen die leiderschap zouden moeten tonen zich provocerend opstellen.
Sadly, as we are all too well aware, last week's European Council took place in the shadow of the terrible attack in Madrid on 11 March.
Zoals u weet lag over de Europese Raad van vorige week droevig genoeg de schaduw van de verschrikkelijke aanslag van 11 maart in Madrid.
Sadly, ethnic and religious violence is not a novelty in India, but violence against Christians on the scale reported is new.
Droevig genoeg is etnisch en godsdienstig geweld in India geen novum, maar het geweld tegen de christenen op de thans gerapporteerde schaal is wel nieuw.
It is, sadly, the case that in particular it took so serious an accident as that of the tanker finally to improve safety in maritime traffic.
Het stemt verdrietig dat er een zo ernstig ongeluk als dat met de tanker Prestige voor nodig was om de veiligheid van de scheepvaart tenslotte te verbeteren.

Voorbeeldzinnen voor "sadly" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishSadly, consumers ' purchasing behaviour does not change to reflect their concern.
Helaas blijkt de consument zijn koopgedrag nauwelijks af te stemmen op zijn bezwaren.
EnglishThat will be all we can afford - not, sadly, everything we should like to afford!
Jammer genoeg hebben wij geen geld voor alles wat ons na aan het hart ligt.
EnglishThe recent history of Eastern Turkestan is sadly a very typical example of this.
De recente geschiedenis van Oost-Toerkestan is hier helaas een treffend voorbeeld van.
EnglishToday, sadly enough, yet for understandable reasons, this is certainly not the case.
Vandaag is dat spijtig genoeg, maar om begrijpelijke redenen, niet meer het geval.
EnglishThose countries which sadly are not yet joining the euro still have a problem.
De landen die helaas nog niet tot de euro toetreden hebben nog een probleem.
EnglishMr President, sadly the outcome of yesterday's verdict came as no surprise.
Voorzitter, helaas was de uitkomst van de rechtszitting gisteren geen verrassing.
EnglishSadly, this is not the first attack on a clergyman, a non-Muslim, in that country.
Dit is helaas niet de eerste aanslag op een geestelijke, een niet-moslim, in dit land.
EnglishSadly, in many ways, democracy - or the lack of it - go hand in hand with corruption.
Helaas gaat democratie - of het gebrek daaraan - op vele wijzen met corruptie samen.
EnglishSadly, this has been our experience over the course of the last four years.
Dat is de ervaring die wij in de afgelopen vier jaar helaas hebben opgedaan.
EnglishSadly, in the UK at the moment you cannot guarantee that this will be the case.
Helaas bestaat die zekerheid momenteel niet in het Verenigd Koninkrijk.
EnglishSadly, their parents mistake bottle caps for food tossing about in the ocean surface.
Hun ouders zien de dopjes jammer genoeg als voedsel dat op het wateroppervlak drijft.
EnglishMilitary action was sadly unavoidable in the light of Milosevic's response.
Militaire actie was helaas onvermijdelijk in het licht van de reacties van Milosevic.
EnglishSadly, it is also capable of causing grave disappointment when such qualities are absent.
Helaas kan zij ook ontgoocheling veroorzaken wanneer die eigenschappen ontbreken.
EnglishSadly at this moment, he seems to me more likely to achieve the latter.
Momenteel heeft het er helaas veel van weg dat het laatste het geval zal zijn.
EnglishEven so, combatting these appalling activities is, sadly, not so easy.
Het is echter niet zo eenvoudig om dergelijke weerzinwekkende daden te bestrijden.
EnglishSadly, we all know that the Council did not have a very good weekend.
Helaas weten we dat de Raad niet bepaald een goed weekeind achter de rug heeft.
EnglishSadly, although I am supportive of HPV tests, I cannot support Amendment 34.
Hoewel ik voorstander ben van HPV-testen, kan ik amendement 34 helaas niet ondersteunen.
EnglishThe Commission, sadly, seems to have been lacking the necessary resoluteness.
Het schijnt de Commissie echter tot nu toe aan de nodige besluitvaardigheid te ontbreken.
EnglishSadly, it appears little or no progress has been made in this direction.
Het ziet er helaas naar uit dat er op dit punt weinig of geen vooruitgang is geboekt.
EnglishMr President, sadly we cannot say that the Vienna summit was a success.
Voorzitter, wij kunnen helaas niet zeggen dat de Top in Wenen een succes is geweest.