EN

saddle {zelfstandig naamwoord}

volume_up
saddle (ook: yoke)
So we thought, OK, this must be a spring -- the saddle could very well be a spring.
Dus we dachten: oké, dit moet een veer zijn -- het zadel zou goed een veer kunnen zijn.
Het zadel is geel gemarkeerd.
The outside world, too, has an interest in putting governments in the saddle or imposing one new regime or another.
Ook vanuit het buitenland zijn er belangen om een regering in het zadel te brengen of een nieuw regime op te leggen.

Voorbeeldzinnen voor "saddle" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishSo we thought, OK, this must be a spring -- the saddle could very well be a spring.
Dus we dachten: oké, dit moet een veer zijn -- het zadel zou goed een veer kunnen zijn.
EnglishThis Commission wants to saddle us with a non-European country like Turkey.
Deze Commissie wil ons met een niet-Europees land als Turkije opzadelen.
EnglishAnd what's shown here is a saddle-shaped roof that he built that's 87 and a half feet spanwise.
Hier zie je een zadelvormig dak dat hij ontwierp, dat bijna 27 meter overspant.
EnglishDo you want to saddle the Dutch presidency with a major problem like this even before it starts?
Wil men op voorhand al het Nederlands voorzitterschap opzadelen met een groot probleem?
EnglishAnd all of these are the same principles that apply to the saddle-shaped spring in stomatopods.
Dit zijn allemaal dezelfde principes die van toepassing zijn op de zadelvormige veer in stomatopoda.
EnglishWe are lumbered with this legacy and it is not fair, really, to saddle future generations with problems.
Je zit met deze erfenis en eigenlijk is het niet serieus dat wij de toekomstige generaties opzadelen met problemen.
EnglishSaddle up to one of those bulls...... ride into town Iike a conquistador and challenge all of them to a duel.
Zadel een van die stieren op en... rijd de stad in net zoals een musketier en daag ze allemaal uit voor een duel.
EnglishThe saddle-shaped structure is also known as a "hyperbolic paraboloid surface," or an "anticlastic surface."
De zadelvormige structuur staat bekend als een 'hyperbolisch paraboloïde oppervlak', of een 'anticlastisch oppervlak'.
EnglishThe outside world, too, has an interest in putting governments in the saddle or imposing one new regime or another.
Ook vanuit het buitenland zijn er belangen om een regering in het zadel te brengen of een nieuw regime op te leggen.
EnglishAnd we went back to those high-speed videos again, and we could actually visualize the saddle compressing and extending.
We gingen terug naar die hoge-snelheidsvideo's, en konden het samentrekken en uitzetten van het zadel zichtbaar maken.
EnglishHow can we run a competitive European economy when we saddle a major industry with those sorts of compliance costs?
Hoe kunnen we een concurrerende Europese economie runnen als we een grote bedrijfstak met dergelijke nalevingskosten opzadelen?
EnglishAnd interestingly, this turns out -- the stomatopod saddle turns out to be the first described biological hyperbolic paraboloid spring.
Interessanterwijs blijkt het stomatopodenzadel de eerste biologische hyperbolische paraboloïde veer te zijn.
EnglishThe saddle is outlined in yellow.
EnglishSo, we've had very solid evidence showing that that saddle-shaped structure actually compresses and extends, and does, in fact, function as a spring.
Dus we hadden zeer solide bewijs dat die zadelvormige structuur samentrekt en uitzet, en feitelijk als veer functioneert.
EnglishSo, the saddles -- that saddle-shaped spring -- has actually been well known to biologists for a long time, not as a spring but as a visual signal.
De zadels -- die zadelvormige veer -- was feitelijk al geruime tijd bekend bij biologen, niet als veer maar als visueel signaal.
EnglishIs it really so honest to saddle our children with enormous repayment obligations because we refuse to assume this responsibility?
Want is het wel zo eerlijk om onze kinderen op te zadelen met enorme aflossingsverplichtingen omdat wij weigeren deze verantwoordelijkheid na te komen?
EnglishSo, this -- what I saw, on every single mantis shrimp limb, whether it's a spearer or a smasher, is a beautiful saddle-shaped structure right on the top surface of the limb.
Wat ik zag op ieder bidsprinkhaankreeft-ledemaat, zowel spietsers als knallers, was een mooie zadelvormige structuur precies op de bovenkant van het ledemaat.
EnglishIs it socially acceptable to saddle young people today with the burden of our system that has become unaffordable, while they themselves will never be able to enjoy the benefits?
Is het sociaal om de jongeren van nu op te zadelen met de lasten van ons onbetaalbaar geworden systeem, terwijl zij daar zelf nooit van kunnen profiteren?
EnglishAs I said, this would not just engender corresponding support for the forces of nationalism, for example in Russia, but perhaps also keep Milosevic even more firmly in the saddle.
Dat zou niet alleen, zoals ik al gezegd heb, de nationalisten, bijvoorbeeld in Rusland, in de kaart spelen, maar dat zou de positie van Milosevic wellicht nog versterken.
EnglishWe, in the European Parliament, however, may not saddle industry with unnecessarily heavy administrative and financial burdens, as is the case with the proposed ‘ REACH’ chemicals policy.
Maar wij, in het Europees Parlement, mogen het bedrijfsleven niet opzadelen met onnodig zware administratieve en financiële lasten, zoals het voorgenomen chemiebeleid REACH.

Synoniemen (Engels) voor "saddle":

saddle
saddle roof