EN

rust {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. algemeen
Some specialists do in fact say that there will be problems with rust and weakening.
Er zijn namelijk specialisten die zeggen dat er problemen zullen ontstaan met roest en verzwakking.
1000 years after the collapse of the giant industrial civilization, rust and ceramic fragments covered the land.
1000 jaar na het ineenstorten van de grote industriële beschaving...... bedekken roest en keramische fragmenten het land.
2. "colour"
NL

rust {de}

volume_up
1. algemeen
Politieke rust, de uitkristallisering van het politieke landschap in Kosovo is een must.
Political calm, allowing the political landscape in Kosovo to take shape, are musts.
President Fujimori heeft onmiskenbaar een bepaalde rust in Peru gebracht.
President Fujimori has obviously re-established a degree of calm, if one can call it that, in Peru.
Dat zal de rust een tijdje herstellen in onze groep.
That will restore calm within our group for a while.
Terwille van de binnenlandse rust én de staatkundige eenheid van de archipel.
For the sake of internal peace and the archipelago's unity as a state.
Allereerst moeten nu de orde en rust worden hersteld en mensenlevens worden beschermd.
The top priority is to restore peace and order and to protect human lives.
Alleen een onafhankelijk Kosova zal mede leiden tot echte rust in het gebied.
Only an independent Kosova will bring true peace to the region.
Rust, gelegenheid voor bezinning en ontspanning behoren tot de basisbehoeften van een mens.
People's basic needs include rest, and an opportunity to reflect and relax.
Om al deze redenen pleit ik voor het vasthouden aan de zondag als de publieke dag van rust.
For all these reasons I think we should keep Sunday as the public day of rest.
I tell you, there is no rest for the fashionable.
Tussenin hebben ze een paar uren van een soort meditatieve rust in bed.
And in-between, they have a couple of hours of sort of meditative quiet in bed.
Het doel van het ontwerp van het paviljoen was rust en stilte.
The pavilion's design goal was to be kind of quiet and peaceful.
Laat u degenen die hier op vrijdag willen werken in alle rust hun gang gaan.
But let those who want to work here on a Friday do so in peace and quiet.
Het bos betekent rust en stilte voor de gestresste stadsmens, althans voor de mensen die in de Noordse dimensie zijn geboren.
It represents peace and quiet, silence and tranquillity for stressed-out urban men and women, especially if they were born in the northern dimension.
Slechts drie minuten per dag stilte is een prachtige oefening om je oren te resetten en opnieuw te kalibreren zodat je weer de rust hoort.
Just three minutes a day of silence is a wonderful exercise to reset your ears and to recalibrate so that you can hear the quiet again.
Ik hoop dat u deze uiterst verdiende periode in alle rust zult doorbrengen samen met uw dierbaren.
I hope that you all enjoy a very well-deserved, happy, peaceful break with your loved ones.
Het gaat om heel simpele getallen: 4,5 uur rijden, driemaal een kwartier rust, waarbij men de rusttijden naar believen kan kiezen.
The figures are quite straightforward: 4.5 hours on the road and three breaks of quarter of an hour each, to be taken at times of the driver ’ s choosing.
Het bewijs is wel dat we de euro in alle rust en kalmte van start hebben laten gaan, en dat iedereen inzag dat er stabiliteit zal heersen in de eurozone.
I believe that the ultimate test is that we have launched the euro with tranquillity and calmness, with people understanding there will be stability in the euro-zone.
rust (ook: pauze, rustfase)
Ik ben er mij volkomen van bewust dat het integratieproces een onderneming is die ons geen rust gunt.
I am perfectly conscious that the process of integration is not an undertaking which can permit pauses.
Het is misschien meer dan ooit nodig om een paar weken rust te nemen, een pauze om na te denken over de vraag hoe we verder moeten.
There is perhaps more need than ever to take a few weeks’ rest, to pause for reflection and to reflect upon how we are to move on.
rust (ook: pauze, alkoof)
Laat u degenen die hier op vrijdag willen werken in alle rust hun gang gaan.
But let those who want to work here on a Friday do so in peace and quiet.
Blijf een baken van vrede en rust in de woelige zee die onze wereld helaas maar al te vaak is.
Remain a beacon of peace and quiet in the stormy sea that our world, alas, has all too often become.
Ik hoop dat wij de kwestie van de licenties in alle rust kunnen bespreken in de tijdelijke commissie voor menselijke genetica.
I hope that we can discuss the issue of licences in peace and quiet in the Committee on Human Genetics.
2. poëtisch
rust
volume_up
repose {znw.} [poet.]
Geluidsoverlast is op dit moment een van de grootste bronnen van vervuiling die ernstige gevolgen heeft voor de gezondheid en de rust van de mensen.
Noise is one of the worst sources of pollution these days, and has a serious effect on the health and repose of the population.
Continuïteit van de voorziening is, naast concurrentievermogen en natuurlijk duurzaamheid, een van de pijlers waarop het Europees energiebeleid rust, zowel op nationaal als op Gemeenschapsniveau.
Security of supply, alongside competitiveness and of course sustainability, is one of the pillars on which European energy policy reposes, both at national and at Community level.

Voorbeeldzinnen voor "rust" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishSome specialists do in fact say that there will be problems with rust and weakening.
Er zijn namelijk specialisten die zeggen dat er problemen zullen ontstaan met roest en verzwakking.
English1000 years after the collapse of the giant industrial civilization, rust and ceramic fragments covered the land.
1000 jaar na het ineenstorten van de grote industriële beschaving...... bedekken roest en keramische fragmenten het land.
EnglishFor goodness'sake, do not let this huge country, the 'emerald belt ' as we call it in Dutch, become just a patch of rust in the Pacific.
Laat in hemelsnaam niet dat gigantische rijk, de gordel van smaragd, straks een verroeste plek worden in de Pacific.
EnglishFinally, we must abolish flags of convenience on the rust buckets which swarm over and pollute our seas and oceans.
Tot slot moet het onmogelijk worden gemaakt om onder goedkope vlag te varen op de vele afgedankte schepen die onze zeeën en oceanen verontreinigen.
EnglishMr Andrews referred earlier on to 'rust buckets ': the elderly ships on our seas that are a threat to coastlines, to maritime safety and to marine life.
De heer Andrews had het eerder over u201Croestbakkenu201D: de oudere schepen op onze zeeën die een bedreiging vormen voor de kusten, voor de veiligheid op zee en voor het mariene milieu.
EnglishThe delicate-sounding names of the ships, like Erika or Ievoli Sun, should not blind us to the fact that in European waters there are all too many unseaworthy rust-buckets plying about.
De lieflijke namen van de schepen, zoals Erika of Ievoli Sun, mogen niet verbloemen dat er in de Europese wateren veel te veel zeeonwaardig schroot ronddobbert.
EnglishWe need rapid action to ban rust-buckets like the Prestige and we also need to defend sensitive coastlines, for example the Beverley and Holderness coastline in my region.
Wat we nodig hebben zijn snelle maatregelen om roestbakken als de Prestige te verbieden en om kwetsbare kusten te beschermen, zoals de kustlijn van mijn regio, Beverley and Holderness.
EnglishIn the 1980s, as America went through a transition in the Reagan period, between the rust belt economy of the midwest to the Silicon Valley economy of California, that was the end of America.
In de jaren '80, toen Amerika in de Reagan-periode transformeerde, van de zware-industrie-economie in het Midden-Westen naar de Silicon Valley-economie van California, was dat het einde van Amerika.

Synoniemen (Engels) voor "rust":

rust