"rural" in het Nederlands

EN

"rural" - vertaling Nederlands

EN

rural {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
So Bertie County is not only very rural; it's incredibly poor.
Dus Bertie County is niet alleen zeer landelijk, het is ongelooflijk arm.
So it's really not even about urban versus rural. ~~~ It's about who you live with.
Het gaat dus niet eens over landelijk versus stedelijk, het gaat over wie er in je buurt woont.
This means farmers ' families living on profitable farms in a well populated and active rural environment.
Dit betekent landbouwgezinnen op rendabele hoeves in een bevolkt en actief landelijk milieu.

Voorbeeldzinnen voor "rural" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

Englishdraftsman of the opinion of the Committee on Agriculture and Rural Development.
, rapporteur voor advies van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling.
EnglishBut it is an amendment by the Committee on Agriculture and Rural Development.
Maar het is een amendement van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling.
EnglishThe first course developed was a Diploma in Rural Development and Agri-Business.
Als eerste werd een opleiding Plattelandsontwikkeling en Agro-industrie ontwikkeld.
EnglishThe development of entire regions, and rural regions in particular, depends on this.
De ontwikkeling van hele regio's en met name het platteland hangt daarmee samen.
EnglishI believe we should call a halt to this general erosion of our rural communities.
We moeten deze algemene uitholling van onze plattelandsgebieden een halt toeroepen.
EnglishIt is moving out of the centre to the edge of town and away from rural areas.
Die gaat weg van het centrum naar de rand van de stad en weg uit rurale gebieden.
EnglishThe Committee on Agriculture and Rural Development has tabled 26 amendments.
De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling heeft 26 amendementen ingediend.
EnglishMy family has been there for 170 years and I know what it is like in the rural areas.
Mijn familie woont daar al 170 jaar en ik weet hoe het daar op het platteland is.
EnglishThey find themselves sort of sandwiched between the urban areas and the rural areas.
Zij zijn min of meer ingeklemd tussen de stedelijke en de landelijke gebieden.
EnglishRural development is also primarily about decentralisation and local governance.
Plattelandsontwikkeling heeft ook veel te maken met decentralisatie en lokaal bestuur.
EnglishTo conclude, Madam President, I would like draw attention to rural development.
Tenslotte, Voorzitter, wil ik aandacht wijden aan plattelandsontwikkeling.
EnglishDemocracy cannot filter from the presidential palace down to the rural areas.
Democratie kan niet van het presidentiële paleis omlaag sijpelen naar het platteland.
EnglishI stress that farms are also important employers in our rural communities.
Boerderijen zijn in onze plattelandsgemeenschappen ook belangrijke werkgevers.
EnglishThey need to use that money to compensate for the crisis in rural areas.
Zij hebben dat geld nodig om de crisis in de plattelandsgebieden te compenseren.
EnglishOnly in this way will there be a chance to develop rural spaces as a whole.
Alleen op die manier zullen de plattelandsgebieden een kans op ontwikkeling hebben.
EnglishFinally, on the matter of rural depopulation: this is a problem that can be overcome.
Ten slotte meen ik dat wij het probleem van de plattelandsvlucht kunnen overwinnen.
EnglishIn future, the percentage of rural regions benefiting from aid will be minimal.
Morgen zullen nog bitter weinig plattelandsgebieden steun kunnen krijgen.
EnglishWe must not think of rural areas as the playground of visitors from the towns.
Het platteland mag niet worden gezien als een soort recreatieterrein voor stedelingen.
EnglishThe concerns of farmers and of the rural areas as a whole matter to me.
Mij liggen de belangen van de boeren en van het hele platteland na aan het hart.
EnglishIn many ways it is easier to do what needs to be done in the rural villages.
Het is in veel opzichten gemakkelijker dingen gedaan te krijgen in plattelandsdorpen.