"to run up" in het Nederlands

EN

"to run up" - vertaling Nederlands

EN

to run up {werkwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "to run up" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishRun up more debt, and what you get is not growth, but inflation and stagnation.
Wie meer schulden maakt, zorgt niet voor groei maar voor inflatie en stagnatie.
EnglishMr President, the present period of the run up to the EMU is extremely important.
Voorzitter, wij bevinden ons in een belangrijke aanloopperiode naar de EMU.
EnglishIt is a fact that the European union plays an exemplary role in the run up to Kyoto.
Het is zaak dat de Europese Unie een voorbeeldrol speelt in de aanloop naar Kyoto.
EnglishTime and again we run up against the limits of jurisdiction imposed by the Treaty.
We stoten ook steeds weer op de grenzen van de bevoegdheden die het Verdrag ons stelt.
EnglishThe run-up to the elections as a whole made Ukraine a stronger society.
Die hele aanloop heeft tot een versteviging van de Oekraïnse samenleving geleid.
EnglishThe title of the article speaks for itself: 'Third run-up to a referendum in Cuba '.
De kop van het artikel sprak voor zichzelf: " Derde aanloop naar referendum in Cuba ".
EnglishThere was much violence and terror in the run-up to the elections and we condemn it.
Tijdens de aanloop naar de verkiezingen heeft er veel geweld en terreur plaatsgevonden.
EnglishYou run up to 15,000 feet, descend 3,000 feet. Climb again over the course of 24 hours.
Je rent naar 4500 meter, daalt 1000 meter, klimt nogmaals gedurende 24 uur.
EnglishAll other primates, when they're scared, they run up a tree, where they feel safe.
Alle andere primaten rennen, wanneer ze bang zijn, een boom in, waar ze zich veilig voelen.
EnglishThey actually peel their toes away from the surface, at high rates, as they run up the wall.
Ze pellen hun tenen van het oppervlak af, zeer snel, terwijl ze de muur oprennen.
EnglishWhat specific measures does the Commission intend to take in the run-up to winter?
Welke maatregelen denkt de Europese Commissie met het oog op de aanstaande winter te nemen?
EnglishThe fragility of the situation there is obvious from the run-up to the elections in Bosnia.
Hoe fragiel de situatie daar is blijkt uit de aanloop naar de verkiezingen in Bosnië.
EnglishAnd good economists know that in the long run that ends up in bankruptcy.
En goede economen weten dat dit op termijn op faillissement uitdraait.
EnglishNever have I seen so much fraud in the run-up to a referendum as I have in Romania.
Ik heb nog nooit zoveel fraude gezien bij de voorbereiding van een referendum als in Roemenië.
EnglishI am particularly worried about the run-up to the 2012 Olympics.
Ik ben met name bezorgd over de aanloop naar de Olympische Spelen van 2012.
EnglishI met many young women during the run-up to the Beijing Conference.
Ik heb veel jonge vrouwen ontmoet tijdens de voorbereiding van de conferentie van Peking.
EnglishI agree with Mr Haarder on the difficulties in the run-up to Johannesburg.
Ik ben het met de heer Haarder eens dat we in de aanloop naar Johannesburg op moeilijkheden stuiten.
EnglishI bet you guys are doing this just to run up our airtime, aren't you?"
Ik wed dat jullie dit alleen doen om onze beltijd te verlengen?"
EnglishSecondly, I will comment on the perspectives in the run-up to the Seville European Council.
Dan wil ik nu even nader ingaan op de verwachtingen met het oog op de Europese Raad van Sevilla.
EnglishIndeed, where else are they to do so if not with the electorate in the run-up to an election?
Als het niet voor kiezers bij een verkiezing mag, wanneer dan wel?

Vergelijkbare vertalingen voor "to run up" in Nederlands

run zelfstandig naamwoord
run werkwoord
Dutch
up bijvoeglijk naamwoord
up bijwoord
up voorzetsel
Dutch
to pick up werkwoord