"to run smoothly" in het Nederlands

EN

"to run smoothly" - vertaling Nederlands

EN

to run smoothly {werkwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "to run smoothly" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIf democracy is working properly, it will help the region to run smoothly.
Met een juiste werking van de democratie wordt de situatie vanzelf genormaliseerd.
EnglishIt is vitally important to ensure that this cooperation should run smoothly.
Het is erg belangrijk om die samenwerking efficiënt te laten verlopen.
EnglishThis is something we are giving quite a lot of attention in order to have this run smoothly.
Om dit soepel te laten verlopen, besteden we aan deze kwestie behoorlijk veel aandacht.
EnglishThey aim to let this cooperation run as smoothly, efficiently and even-handedly as possible.
Ze proberen die samenwerking zo glad, zo goed en zo evenwichtig mogelijk te laten verlopen.
EnglishI hope that the results of previous negotiations will serve as a basis on which everything will run smoothly.
Ik hoop dat dit op basis van het huidige onderhandelingsresultaat zal functioneren.
EnglishThe interpreting facilities have to be up to date in all respects, and the translation service has to run smoothly.
Vertolkingen moeten in alle opzichten direct voorhanden zijn en vertalingen moeten goed lopen.
EnglishIn general, European projects do not run smoothly.
Europese projecten verlopen over het algemeen stroef.
EnglishIt is necessary if the admission of the new Member States into the Institution is to run smoothly from a language point of view.
Dit is nodig om de toetreding van de nieuwe lidstaten wat de talen betreft probleemloos te laten verlopen.
EnglishThe European Parliament should strongly condemn these new developments and see to it that the elections run smoothly.
Het Europees Parlement moet deze nieuwe wantoestanden streng veroordelen en toezien op het goede verloop van de verkiezingen.
EnglishMr President, it is always a pleasure to see you in the Chair, because one knows things will run smoothly.
- Mijnheer de Voorzitter, het is altijd een genoegen u als Voorzitter te zien, want we weten dan dat de vergadering soepel zal verlopen.
EnglishMr President, if our humanitarian aid efforts do not run smoothly, we will create a new breeding ground for the Bin Ladens of this world.
Voorzitter, als onze humanitaire hulp niet goed verloopt, creëren we een nieuwe voedingsbodem voor de Bin Ladens etc.
English The financial framework shall lay down any other provisions required for the annual budgetary procedure to run smoothly.4.
    Het financieel kader omvat alle andere bepalingen die dienstig zijn voor het goede verloop van de jaarlijkse begrotingsprocedure.4.
EnglishI would like to thank everyone for their cheerful company and cooperation in making Parliament's work run smoothly.
Ik zou u allen willen bedanken voor uw aangenaam gezelschap en uw medewerking om de werkzaamheden van deze Vergadering naar behoren te doen verlopen.
EnglishI would therefore call on the Commission to fulfil its monitoring duties directly itself and to do all it can to ensure that LEADER+ programmes run smoothly.
Daarom vraag ik de Commissie haar controletaken zelf uit te voeren en te zorgen voor een goede uitvoering van LEADER+.
EnglishAs I have stated on several occasions in the past, Commissioner, you cannot expect the legislative process to run smoothly unless you meet the timetables.
Ik heb herhaaldelijk gezegd dat wrijvingen bij de wetgeving alleen kunnen worden voorkomen als u de gestelde termijnen in acht neemt.
EnglishIf you think that can run smoothly and without doing damage, I advise you to look at developments which have taken place in the United Kingdom.
Als je denkt dat dat zorgvuldig en zonder schade kan gebeuren, adviseer ik u om eens te kijken naar de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden in het Verenigd Koninkrijk.
EnglishThe changeover will only run smoothly if there is adequate frontloading for banks, commerce, citizens and the requisite machines from where citizens obtain their cash.
Dat kan alleen als wij de banken, handel, burgers en geldautomaten vooraf al van voldoende euro's voorzien, met andere woorden voor front-loading zorgen.
EnglishOn behalf of this House, I would like to welcome President Andov and I hope that his visit to the European Parliament will run completely smoothly and be very fruitful.
Ik heet voorzitter Andov namens onze Vergadering welkom en hoop dat zijn bezoek aan het Europees Parlement voorspoedig zal verlopen en nuttig en vruchtbaar zal zijn.
EnglishI also think that these are two good documents that will enable the budgetary procedure to run smoothly and that constitute a good working plan for Parliament, the Commission and the Council.
Mijns inziens zijn het prima verslagen die een goed verloop van de begrotingsprocedure mogelijk maken en een goede basis vormen voor de werkzaamheden van ons Parlement, de Commissie en de Raad.

Vergelijkbare vertalingen voor "to run smoothly" in Nederlands

run zelfstandig naamwoord
run werkwoord
Dutch
more smoothly bijwoord
Dutch
run time zelfstandig naamwoord
to go smoothly werkwoord
run on the bank zelfstandig naamwoord