"to run down" in het Nederlands

EN

"to run down" - vertaling Nederlands

EN

to run down {werkwoord}

volume_up
Commissioner Monti, the principle of competition cannot be applied to interpersonal relationships: postal services must be improved, not run down.
Mijnheer de commissaris Monti, het concurrentiebeginsel is niet geschikt voor de betrekkingen tussen mensen en daarom moeten de postdiensten worden ontwikkeld en niet worden afgebroken.
to run down
volume_up
overvaren {ov.ww.} (over´varen)

Voorbeeldzinnen voor "to run down" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishRun down to the nearest store...... and buy the first Wonka candy bar you see.
Ren naar de dichtstbijzijnde winkel, en koop de eerste Wonka-reep die je ziet.
EnglishWe are also seeing more and more old and run-down aircraft taking to the skies.
Wij zien ook dat steeds meer afgedankte vliegtuigen zich in het luchtruim bevinden.
EnglishIt's a run-down piece of no-mars-land...... in the middle of a tourist paradise.
Dit is een stuk niemandsland... midden in een toeristisch paradijs.
EnglishAlthough things are by no means perfect now, we should not run the framework programme down.
Hoewel echt niet alles volmaakt is, moeten we het kaderprogramma niet neersabelen.
EnglishI've been on the run, hiding out here down in Mexico...... for the Iast eight goddamn years.
Ik ben op de vlucht, en verberg me hier in Mexico... al acht jaar lang.
EnglishWe have all seen too many areas where the closed shop fronts are a sign of a run-down neighbourhood.
Wij kennen allen tal van buurten waar gesloten winkels de verloedering van de buurt illustreren.
EnglishIt is wrong, it is totally unacceptable that it is allowed in any way to be run down.
Het is verkeerd en totaal onaanvaardbaar als wij, op welke manier dan ook, een verzwakking van dat systeem toestaan.
EnglishYou run down to the base of the sacred mountain, Antakillqa.
Je rent naar de voet van de heilige berg Antkilka.
Englishand, when you had to go look for a child, hang wash on the line, or run down to the grocery store on the corner,
en als je naar een kind op zoek ging, was aan de lijn hing, of even iets haalde bij de winkel op de hoek,
EnglishParliament will know that we can only open new delegations if we close or run down existing ones.
Het Parlement weet dat we alleen nieuwe delegaties kunnen openen als we bestaande delegaties sluiten of de omvang ervan beperken.
EnglishFossil sites run up and down both lengths of that lake basin, which represents some 20,000 square miles.
Vindplaatsen van fossielen treft men langs beide zijden van dat meerbassin, dat zo'n 20,:,000 vierkante mijl vertegenwoordigt.
EnglishFirst I'm gonna rip the buttons off your blouse one by one, then run my tongue down your neck to your bare, gleaming breasts.
Eerst ruk ik de knopen van je hemd een voor een af, dan streel ik met m'n tong van je nek tot je, glimmende borsten.
EnglishI thought, "These guys took some creepy, run-down entertainment, and put it to the highest possible level of performance art."
Ik dacht: "Deze jongens maakten van groezelig, vervallen entertainment, het hoogst mogelijke niveau van performancekunst."
EnglishI need you to run down to Otley.
EnglishI should like to say that those who run down this policy in their own States bear the responsibility for obstructing European nature conservation policies.
Ik wil u verder laten weten dat de tegenstanders van dit beleid in de verschillende lidstaten de milieubescherming in Europa geen dienst bewijzen.
EnglishMany of the run-down areas in the European Union with high levels of unemployment are often associated with these ports and coastal areas.
Een groot deel van de gebieden in de Europese Unie die er slecht aan toe zijn en waar de werkloosheid hoog is, worden vaak met deze havens en kuststreken geassocieerd.
EnglishSo, in New York City, on the first Saturday of every summer, Coney Island, our local, charmingly run-down amusement park, hosts the Mermaid Parade.
In New York City wordt op de eerste zaterdag van elke zomer op Coney Island, ons plaatselijke schattige vervallen amusementspark de Zeemeerminnenparade georganiseerd.
EnglishSo all the more pity that the rapporteur has let her Old Labour instincts loose to run down and attack her country in this way and to spoil this report.
Daarom betreur ik des te meer dat de rapporteur heeft toegegeven aan haar oud-Labourinstinct, dat zij haar land op deze wijze aanvalt en daardoor dit verslag waardeloos maakt.
EnglishCommissioner Monti, the principle of competition cannot be applied to interpersonal relationships: postal services must be improved, not run down.
Mijnheer de commissaris Monti, het concurrentiebeginsel is niet geschikt voor de betrekkingen tussen mensen en daarom moeten de postdiensten worden ontwikkeld en niet worden afgebroken.
EnglishYou may have a different view but, when you ridicule us, run us down and call us anti-Europeans, you undermine the democratic legitimacy of your own project.
U houdt er misschien een andere mening op na, maar als u ons belachelijk maakt, uitscheldt en ons anti-Europeanen noemt, ondermijnt u de democratische legitimiteit van uw eigen project.

Vergelijkbare vertalingen voor "to run down" in Nederlands

run zelfstandig naamwoord
run werkwoord
Dutch
down bijwoord
down bijvoeglijk naamwoord
down zelfstandig naamwoord
down voorzetsel
Dutch
down