EN

rules {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Annexes are annexes and the Rules of Procedure are the Rules of Procedure.
De bijlagen zijn de bijlagen en het Reglement is het Reglement.
It only states that application of the Rules is a matter for the Rules Committee.
Er staat alleen maar dat de toepassing van het Reglement een zaak voor de commissie reglement is.
But the Brussels ' authorities are not the Committee on the Rules of Procedure.
Maar de autoriteiten in Brussel zijn niet de commissie Reglement!
This is an area where there is a clear need for European rules as well as national rules.
Dit is een terrein waarop duidelijk behoefte bestaat aan zowel Europese regelgeving als nationale regelgeving.
Any restrictive set of rules is a superfluous bureaucratic obstacle, in our eyes.
Elke beperkende regelgeving is voor ons een overbodige bureaucratische hinderpaal.
These risks must be countered by means of clear rules to apply throughout the Community.
Met duidelijke communautaire regelgeving moeten deze risico's worden voorkomen.
The question of rules for Members, for example, is a very important issue.
Een zeer belangrijke kwestie is nu bijvoorbeeld het Statuut van de leden.
Now is a time for unity and implementing the Rules of Procedure.
Het ogenblik is aangebroken dat wij ons eensgezind voor het statuut inzetten.
Maybe a report of this kind shows that we need a set of rules.
Misschien blijkt uit zo'n reportage ook wel dat we een statuut moeten hebben.

Voorbeeldzinnen voor "rules" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishFinally, Commissioner, you mentioned the changes to FIFA rules and regulations.
Tot slot noemde u de wijzingen van de FIFA-regels en­voorschriften, commissaris.
EnglishIf we wish to achieve something by what we are doing, we must have common rules.
Als er op dit vlak geen gemeenschappelijke regels zijn, kunnen we niets bereiken.
EnglishAnd so they've come up with their own set of rules, the "Rules of the Internet."
Dus zijn ze met eigen regels op de proppen gekomen, de 'Regels van het Internet'.
EnglishHowever, Mr Catania has formulated his own legal rules, most of which are vague.
De heer Catania heeft echter zijn eigen, meestal vage, rechtsregels geformuleerd.
EnglishThe Commission recently took an initiative aimed at altering the existing rules.
Onlangs heeft zij een initiatief genomen voor aanpassing van de bestaande regels.
EnglishThe directive would also ensure that the existing rules were enforced equitably.
De richtlijn garandeert tevens een rechtvaardige naleving van de bestaande regels.
EnglishAustria has no desire to set these rules in stone for the rest of recorded time.
Oostenrijk wil dit systeem niet tot in alle eeuwigheid onwrikbaar in stand houden.
EnglishYou should also use the White Paper to enforce strict rules in the Member States.
Gebruikt u het Witboek ook om in de lidstaten strengere regels door te drukken.
EnglishMr President, you have a copy of our current Rules of Procedure in front of you.
- Mijnheer de Voorzitter, voor u ligt een exemplaar van ons huidige Reglement.
EnglishNaturally, the question is to what extent we can produce European rules on this.
De vraag is uiteraard in hoever wij daarvoor Europese regels kunnen ontwerpen.
EnglishHowever, the Commission is competent in the field of the application of rules.
De Commissie is daarentegen bevoegd als het gaat om de toepassing van de regels.
EnglishI would ask you to consider seriously whether other rules should not apply here.
Ik wil u vragen ernstig te overwegen of hier geen andere regels moeten gelden.
EnglishMr President, I am sorry but I do not have the Rules of Procedure in front of me.
Mijnheer de Voorzitter, het spijt me, maar ik heb het Reglement niet bij de hand.
EnglishAt the moment our Rules state that Members ' assistants have privileged access.
Thans bepaalt ons Reglement dat parlementaire medewerkers vrije toegang hebben.
EnglishHe thinks the text goes against the Treaty and Parliament's Rules of Procedure.
Hij vond de tekst indruisen tegen het Verdrag en het Reglement van het Parlement.
EnglishMr Elles, the matter is finished unless you wish to raise a point under the Rules.
Mijnheer Elles, de zaak is afgesloten tenzij u een beroep doet op het Reglement.
EnglishIt seems to me that I have covered the requirements under the Rules of Procedure.
Volgens mij heb ik alle relevante bepalingen in het Reglement in acht genomen.
EnglishI would ask you not to abuse the Rules of Procedure in order to take the floor.
Ik verzoek u geen misbruik te maken van het Reglement om het woord te bemachtigen.
EnglishAll of you would like to speak, but the Rules of Procedure do not allow for this.
U zou allemaal het woord wel willen voeren, maar dat staat het Reglement niet toe.
EnglishAny restrictive set of rules is a superfluous bureaucratic obstacle, in our eyes.
Elke beperkende regelgeving is voor ons een overbodige bureaucratische hinderpaal.