"royalties" in het Nederlands

EN

"royalties" - vertaling Nederlands

EN

royalties {meervoud}

volume_up
Furthermore, it is almost impossible to receive royalties, because structures do not even exist.
Het is ook bijna onmogelijk om de auteursrechten te innen omdat daar niet eens de structuren voor bestaan.

Voorbeeldzinnen voor "royalties" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishMaybe we should patent the universe and charge everyone royalties for their existence.
Misschien moeten we het heelal patenteren en iedereen royalties laten betalen voor hun bestaan.
EnglishFurthermore, it is almost impossible to receive royalties, because structures do not even exist.
Het is ook bijna onmogelijk om de auteursrechten te innen omdat daar niet eens de structuren voor bestaan.
EnglishThe Lego guys don't give you any royalties, strangely, but some user made this and then it sold.
De mensen van Lego geven er geen royalties voor, raar genoeg. ~~~ Iemand heeft dit gemaakt en het verkoopt.
EnglishSecondly, small farmers must have the right to re-use the seeds they produce without having to pay royalties.
Op de tweede plaats heeft de boer het recht om opnieuw in te zaaien zonder royalty's te hoeven betalen.
EnglishThe most important source of revenue is expected to be royalties from intellectual property rights.
De belangrijkste bron van inkomsten zal naar verwachting bestaan uit inkomsten uit de exploitatie van intellectueeleigendomsrechten.
EnglishThose who want to get rich by playing the sorcerer's apprentice will one day have to pay royalties to the Creator.
Al diegenen die tovenaarsleerlingen willen spelen om zich zo te verrijken moeten octrooirechten aan de Schepper betalen.
EnglishThey must remain free to grow crops which have been traditionally grown, without having to pay royalties.
Zij moeten traditioneel geteelde gewassen kunnen blijven verbouwen zonder een deel van de financiële opbrengst daarvan af te moeten staan.
EnglishWe support the " farmers ' privilege ', so that the rights of farmers to sow their crops without paying royalties are not restricted.
Wij steunen het farmers ' privilege, waardoor de landbouwers het recht om bijvoorbeeld zonder vergunning hun eigen oogst te zaaien, kunnen behouden.
EnglishThis, again, is a complex issue and there is a need for greater clarity on how taxes and royalties for such operations are distributed.
Het betreft ook hier weer een ingewikkelde kwestie waarbij grote behoefte bestaat aan meer duidelijkheid over de wijze waarop belastinggelden en voor dergelijke maatregelen verdeeld worden.
EnglishWhen content is sold on line it is very important to guarantee a system where the copyright holder can receive proper royalties for his production.
Wanneer er online inhoud wordt verkocht, is het van groot belang een systeem te garanderen waarin de houder van het auteursrecht passende royalty's voor zijn product kan ontvangen.
EnglishThe directive relates to interest payments and royalties transferred between associated companies with the aim of abolishing deductions from these payments at source.
De richtlijn betreft uitkeringen van interest en royalties tussen verbonden ondernemingen en heeft tot doel de inhouding van deze betalingen aan de bron af te schaffen.
EnglishEnough food is already being produced, the directive will require farmers to pay royalties on seeds and force more costly monocultural farming methods.
Er wordt al genoeg voedsel geproduceerd en de landbouwers zullen als gevolg van de richtlijn royalty's moeten betalen op zaaigoed en tot duurdere monoculturen en landbouwmethodes verplicht worden.
EnglishSubjects such as copyright, royalties and a European library network are important, but here again I feel that they are more a job for the Council of Europe or UNESCO.
Onderwerpen zoals het auteursrecht, de licenties en een Europees bibliotheeknetwerk zijn belangrijke zaken, maar ook die horen mijns inziens thuis bij de Raad van Europa of UNESCO.

Synoniemen (Engels) voor "royalty":

royalty