NL

route {de}

volume_up
Mijn ingelegde kwal bij de Hong Kong Supermarket aan Route 18 in East Brunswick.
And then my pickled jellyfish at the Hong Kong Supermarket on Route 18 in East Brunswick.
Deze klim heet de "Dijk Route," op de Peyrat koepel, in de Yosemite hooglanden.
This is a climb called the Dike Route, on Pywjack Dome, up in the Yosemite high country.
Servische leiders zoals Draskovic en Djindjic zoeken openlijk de route naar de EU.
Serbian leaders such as Draskovic and Djindjic are openly looking for the route to the EU.
Goeverneur, we zullen een waarschijnlijke route uittekenen...
Governor, we will establish their most likely course...
Ik ben blij dat hij alvast een eerste stap gezet heeft op de te volgen route in de besluitvorming.
I am pleased that it has made a first step in the course of decision-making to be followed.
De startlijn en de route zijn echter aangegeven, en dat is zonder twijfel te danken aan het Luxemburgse voorzitterschap.
At least the starting line and course are sketched out, and the Luxembourg Presidency must surely be thanked for that.
route (ook: weg, straat, baan, rijweg)
Nu is het aan ons om ervoor te zorgen dat het proces inderdaad langs die route loopt.
Now it falls to us to get the process moving ahead down that road.
In Nice is het prioritaire karakter van de uitbreiding reeds beklemtoond, waarbij een route werd uitgezet met onze taken voor dit halfjaar.
The overriding political importance of this venture was made quite clear at Nice, when a road map setting out our objectives for the half year was devised.
De Europese Raad heeft derhalve de verantwoordelijkheid die stappen te vergemakkelijken, door de route die zij nog moeten volgen voldoende nauwkeurig aan te geven.
The European Council therefore has a responsibility to facilitate these steps by mapping out in sufficient detail the road that they need to follow.
We zouden via een andere route dezelfde doelstellingen kunnen bereiken.
We may achieve the same objectives by going about it in a different way.
Vandaar mijn voorstel deze route te volgen.
I believe that is the right way forward.
Dublin is een heel mooie stad, maar dat was niet de juiste route.
Dublin is very nice but it is not the right way to go.
Welke maatregelen gaat de Commissie nemen om bij Sabena aan te dringen op het beëindigen van de discriminatie van economy class reizigers op deze route?
What measures does the Commission propose to take to put pressure on Sabena to halt the discrimination against economy class travellers on this route?
Nu is dit slechts een voorbeeld om u te vertellen welke route wij volgen om te proberen een antwoord te vinden op de grotere vraag naar de universaliteit van dit verschijnsel.
Now this is just an example to tell you the pathway in which we are trying to answer that bigger question about the universality of the phenomenon.

Voorbeeldzinnen voor "to rout" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI hope that the Commission has the courage to tackle this problem and to rout the illegal designs of the United States.
Ik hoop dat de Commissie de moed heeft dit probleem aan te pakken en de onrechtvaardige eisen van de Verenigde Staten een halt toe te roepen.
EnglishAll this is led by Mr Herzog, the communist rapporteur who has become ‘ party to the rout ’ of economic and social democracy.
En dat alles is opgesteld door Philippe Herzog, de communistische rapporteur die de ondergang inleidt van de sociaal-economische democratie.
EnglishNevertheless, Afghanistan has come a long way since the rout of Mullah Omar and the disappearance, hopefully for good, of Osama Bin Laden.
Niettemin gaat het in Afghanistan na de verpletterende nederlaag van Mullah Omar en de hopelijk definitieve verdwijning van Osama bin Laden nu duidelijk een stuk beter.

Synoniemen (Engels) voor "route":

route