"to round off" in het Nederlands

EN

"to round off" - vertaling Nederlands

EN

to round off {werkwoord}

volume_up
I would simply like to comment on the issues relating specifically to agriculture, and then my fellow-Commissioner Mr Lamy will round off the discussion.
Ik zou alleen maar in willen gaan op de vragen die specifiek over de landbouw gingen, en mijn collega, de heer Lamy, zal het debat afronden.
to round off (ook: to round)

Voorbeeldzinnen voor "to round off" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI think it would be a very good idea to round this off in a first-reading agreement.
Het lijkt me een erg goed idee om dit in een eerste-lezingsakkoord af te ronden.
EnglishTo round off quickly, I congratulate the rapporteur on the work he has done.
Ik rond snel af en feliciteer de rapporteur met het werk dat hij heeft verricht.
EnglishThe assignment was to round this off in a legally conclusive text.
De opdracht was om dit in een juridisch sluitende tekst af te ronden.
EnglishShe is hoping she will still be in time to round off the list of speakers from the PPE-DE Group.
Zij hoopt nog op tijd te zijn zodanig dat zij het rijtje van de EVP-sprekers kan afsluiten.
EnglishThis agreement will round off, so to speak, the various agreements in the Mediterranean area.
Dan is deze overeenkomst een soort sluitstuk van de overeenkomsten in het Middellandse-Zeegebied.
EnglishThirdly and lastly, we would like to round off the first item on the order of business with a resolution.
Ten derde en ten laatste wensen wij dit eerste agendapunt af te sluiten met een resolutie.
EnglishWe are counting on the wisdom of the Commission and the Council to round the whole thing off nicely.
Wij rekenen op de wijsheid van de Commissie en de Raad om nog wat meer boter bij de vis te doen.
EnglishThis is certainly a scenario with significant possibilities, but we have to round it off, Mr President-in-Office.
Dat zijn goede vooruitzichten, maar de cirkel is nog niet rond, mijnheer de voorzitter.
EnglishI'm afraid we're gonna cook a round off and blow us all up.
Ik ben bang dat ze oververhit raken en ons allemaal opblazen.
EnglishI think it is a pity that Amsterdam did not take the final steps needed to round off the institutional reform process.
Ik vind het jammer dat in Amsterdam niet ook de laatste stappen naar de institutionele hervorming zijn ondernomen.
EnglishBut we know it is essential that they should be adopted to round off the first phase of the Tampere programme.
Dit moet echter, zoals wij allen weten, dringend gebeuren als wij de eerste fase van het programma van Tampere willen afsluiten.
EnglishI will have to ask you to round off.
EnglishMadam President, as I round off this Dutch trio, I would not wish to deprive you of hearing about the feelings I experienced over the weekend.
Voorzitter, als afronding van dit Hollands trio, wil ik u niet mijn gevoelens van dit weekend onthouden.
EnglishThis is - as it was the first time round - sparked off by the reorganisation of large companies, which is linked to a drop in employment.
Aanleiding was toen en nu de reorganisatie van grote bedrijven, die gepaard gaat met verlies van werkgelegenheid.
EnglishIn order to round off its report, the Commission should ensure that it reflects the costs of managing the European Development Funds.
Volledigheidshalve zou de Commissie in haar verslag ook de beheerskosten van de Europese Ontwikkelingsfondsen moeten opnemen.
EnglishMr President, it is not easy to round off this debate as the most important issues have already been discussed repeatedly.
Mijnheer de Voorzitter, het is niet gemakkelijk dit debat af te sluiten, daar eigenlijk de belangrijkste zaken al herhaalde malen gezegd zijn.
EnglishI would simply like to comment on the issues relating specifically to agriculture, and then my fellow-Commissioner Mr Lamy will round off the discussion.
Ik zou alleen maar in willen gaan op de vragen die specifiek over de landbouw gingen, en mijn collega, de heer Lamy, zal het debat afronden.
EnglishThe work is progressing despite the very tight schedule and the Commission is aiming to round off these instruments by spring 1998 at the latest.
Het werk maakt vorderingen ondanks het zeer strakke tijdschema en de Commissie streeft er naar deze instrumenten uiterlijk in het voorjaar 1998 af te ronden.
EnglishIn order to round off what our rapporteur, Mr Elles, has said, I would like to mention a few of the problems which we will face in 2007.
Ter aanvulling van wat onze rapporteur, de heer Elles, net al heeft gezegd, zou ik willen ingaan op enkele moeilijkheden waarmee we in 2007 zullen worden geconfronteerd.
EnglishMr President, the Gothenburg Summit will round off the Swedish Presidency which, as was mentioned previously, had an ambitious programme.
Mijnheer de Voorzitter, de Top van Göteborg vormt zoals bekend de afsluiting van het Zweedse voorzitterschap, dat zoals vandaag al eerder is gezegd een ambitieus programma had.

Vergelijkbare vertalingen voor "to round off" in Nederlands

off voorzetsel
Dutch
round voorzetsel
round bijvoeglijk naamwoord
round zelfstandig naamwoord
Dutch
to come off werkwoord
to put off werkwoord
to cut off werkwoord
to taper off werkwoord
to turn off werkwoord