EN

round {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
1. algemeen
The Commission rightly says that the present round is to be a development round.
De Commissie stelt terecht dat deze ronde een development round moet worden.
I came with the expectation that the Doha Round was a development round.
Ik ging ervan uit dat de Doha-ronde een ontwikkelingsronde was.
The disastrous consequences of this became apparent in the Uruguay Round.
Welke desastreuze gevolgen dat kan hebben is wel gebleken tijdens de Uruguay-ronde.
It is not really just black and round, as the layman thinks.
Een band is echt niet alleen zwart en rond, zoals een leek denkt.
Yeah well, you guys are making my life miserable because track pads used to be round, a nice round shape.
Nou, jullie maken mijn leven ellendig, want de trackpads waren vroeger rond, ze hadden een mooie ronde vorm.
Let us bring the moderate parties round the table and isolate the extremists.
Laat ons de gematigde krachten rond de tafel brengen en de extremisten isoleren.
round (ook: filled)
2. "circular"
It is not really just black and round, as the layman thinks.
Een band is echt niet alleen zwart en rond, zoals een leek denkt.
Yeah well, you guys are making my life miserable because track pads used to be round, a nice round shape.
Nou, jullie maken mijn leven ellendig, want de trackpads waren vroeger rond, ze hadden een mooie ronde vorm.
Let us bring the moderate parties round the table and isolate the extremists.
Laat ons de gematigde krachten rond de tafel brengen en de extremisten isoleren.
NL

all-round- {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
all-round- (ook: veelzijdig)

Voorbeeldzinnen voor "round" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI myself have only just returned from Doha, and it was a tough negotiating round.
Ik ben zelf net teruggekomen uit Doha en het was een harde onderhandelingsronde.
EnglishThe Ukrainian parliament also voted for a re-run of the second round of elections.
Ook het parlement van Oekraïne besloot dat de tweede verkiezingsronde over moet.
EnglishThis REACH is a missed opportunity and one that will probably not come round again.
Dit REACH is een gemiste kans, een kans die waarschijnlijk nooit meer terugkomt.
EnglishI would also suggest that perhaps we could organise groups of Members to go round.
Misschien kunnen we het zo organiseren dat de leden in groepen worden rondgeleid.
EnglishI think that was the stumbling block of the whole report the first time round.
Dat was, denk ik, de steen des aanstoots van het hele rapport van de vorige keer.
EnglishThe EU has been pushing for a broad-based round of trade negotiations since 1996.
De Europese Unie heeft sinds 1996 gepleit voor een ruime onderhandelingsronde.
EnglishLet us bring the moderate parties round the table and isolate the extremists.
Laat ons de gematigde krachten rond de tafel brengen en de extremisten isoleren.
EnglishWhat I have in mind in particular is the next round of world trade negotiations.
Ik denk hier meer bepaald aan de komende onderhandelingsronde over de wereldhandel.
EnglishOne question concerned possible scenarios and the other concerned round tables.
De ene had betrekking op de scenario's, de andere op de rondetafelgesprekken.
EnglishWe thank you for the support for an ambitious and a genuine development Round.
Wij danken u voor de steun voor een ambitieuze en oprechte ontwikkelingsronde.
EnglishI think it would be a very good idea to round this off in a first-reading agreement.
Het lijkt me een erg goed idee om dit in een eerste-lezingsakkoord af te ronden.
EnglishI think we're going to have to have a major round of moral progress in the world.
Ik denk dat we een grote morele vooruitgang in de wereld zullen nodig hebben.
EnglishAnd as the shark came round, it would hit the net, the net would collapse on it.
Wanneer de haai aankwam, raakte hij het net, en het net stortte zich op hem.
EnglishThe Commission rightly says that the present round is to be a development round.
De Commissie stelt terecht dat deze ronde een development round moet worden.
EnglishA round table between the Commission and the European Parliament is not sufficient.
Een ronde tafel tussen Commissie en Europees Parlement is daarvoor niet genoeg.
EnglishTo round off quickly, I congratulate the rapporteur on the work he has done.
Ik rond snel af en feliciteer de rapporteur met het werk dat hij heeft verricht.
EnglishI think it is a pity that the Commission President skated round this a little.
Ik vind het jammer dat de Commissievoorzitter daar toch wat omheen gelopen is.
EnglishThat is the next stage, which will complete this successful round of enlargement.
Dit is de volgende stap die de bekroning zal zijn van deze succesvolle uitbreiding.
EnglishThe focus of the round must be broader than just agriculture, important as it is.
De ronde moet over meer gaan dan alleen over de landbouw, hoe belangrijk die ook is.
EnglishSo the case for a strong South-South dimension of the round remains convincing.
Het argument voor een sterke zuid-zuid-dimensie binnen de ronde blijft dus overeind.