EN

to rotate [rotated|rotated] {werkwoord}

volume_up
Small flick, and the only purpose of that is to rotate his hips so he can get to the opposite side.
Een kleine slag waarvan het enige doel is om zijn heupen zo te draaien dat hij aan de andere kant geraakt.
De voorwielen draaien zo.
Hij kan zweven en draaien.
These wind turbines can rotate in incredibly slow windspeeds, as a result.
Deze windturbines kunnen daardoor al roteren bij extreem lage windsnelheden.
I can pan, zoom and rotate it effortlessly.
Ik kan zonder moeite pannen, inzoomen en roteren.
And then, if you saw, the panels actually rotate.
Verder, als je het zag, roteren de panelen.
An equitable power sharing system was to be established, together with a rotating Presidency passing from Hutus to Tutsis every 18 months.
De functie van president wordt voor perioden van achttien maanden afwisselend door Hutu's en Tutsi's waargenomen.

Voorbeeldzinnen voor "to rotate" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThese wind turbines can rotate in incredibly slow windspeeds, as a result.
Deze windturbines kunnen daardoor al roteren bij extreem lage windsnelheden.
EnglishThe latter voting rights shall be assigned and shall rotate as follows:
De toewijzing en de roulatie van deze stemrechten geschieden als volgt:
EnglishYou rotate around the center of the circle, the circle remains unchanged.
Wanneer je door het middelpunt roteert, blijft de cirkel onveranderd.
EnglishThe Commission is careful to rotate the experts, so that opinions are not always sought from the same people.
De Commissie ziet toe op de vervanging van de deskundigen wier advies wordt gevraagd.
EnglishSmall flick, and the only purpose of that is to rotate his hips so he can get to the opposite side.
Een kleine slag waarvan het enige doel is om zijn heupen zo te draaien dat hij aan de andere kant geraakt.
EnglishSo I'll rotate it so it'll be the one on the right.
Dus ik draai ze om zodat het die aan de rechterkant zal zijn.
EnglishI want you to see how this illusion is constructed, and it's going to rotate so you see that it's inside out.
Ik wil dat jullie zien hoe deze illusie is gemaakt. ~~~ Ik draai het zodat je kunt zien dat het binnenstebuiten is.
EnglishAnd again, it's fully interactive, so you can rotate and you can look at things in real time on these systems here.
En nogmaals, het is volledig interactief, dus je kunt roteren en op deze systemen in real-time naar alles kijken.
EnglishAnd then, if you saw, the panels actually rotate.
EnglishI can pan, zoom and rotate it effortlessly.
Ik kan zonder moeite pannen, inzoomen en roteren.
EnglishI'll go to the tower and rotate the air track.
EnglishBut what is new is that, when we rotate this disc about this axis, this disc of light actually becomes a sphere of light.
Maar wat wel nieuw is, is dat we de schijf rond deze as roteren en de schijf van licht wordt een bol van licht.
EnglishNow he's going to put that down, pick up a piece of paper, rotate all the degrees of freedom in his hand and wrist, and read it.
Nu legt hij dat neer, pakt een stuk papier, draait met al de vrijheidsgraden in hand en pols, en leest het.
EnglishYou take a sphere, in three dimensions, you rotate around the center of the sphere, and all those rotations leave the sphere alone.
In een bol, in drie demensies, alle rotaties door het middelpunt, allen laten zij de bol in zijn waarde.
EnglishJust offering funds to service the external debt simply makes the vicious circle rotate even faster.
Als kredieten alleen maar verstrekt worden om aan de buitenlandse schulden te kunnen voldoen, raakt men nooit meer uit die vicieuze cirkel.
EnglishThat of the Presidents-in-Office of the 'Euro-11 ' will have an economic timbre and will rotate.
Wanneer het om economische aspecten gaat, zal de stem wisselen en zal het woord gevoerd worden door de fungerend voorzitter van de " euro-11 ".
EnglishYou had to rotate these tyres anyway.
EnglishIn our opinion, it should be possible to rotate, and it should be up to the farmer to decide, rather than it being fixed for ten years.
Wij vinden dat het moet kunnen rouleren op een bedrijf, dat de keus aan de boer is en niet voor tien jaar vaststaat.
EnglishSo if we take an example -- Ptolemy had dozens of data points to support his theory that the planets would rotate around the Earth.
Laten we een voorbeeld nemen -- Ptolemaeus had tientallen datapunten voor zijn theorie dat de planeten om de aarde draaien.
EnglishThe front wheels rotate like this.

Synoniemen (Engels) voor "rotation":

rotation