EN

roses {meervoud}

volume_up
You can have roses and violets and tulips all blooming in the same season.
Je kunt de rozen en de viooltjes tegelijkertijd laten bloeien.
Unlike Gertrude Stein's roses, it's not the case that a transistor is a transistor.
In tegenstelling tot Gertrude Stein's rozen, het is niet van: een transistor is een transistor.
April in Kabul is beautiful, full of roses, full of flowers.
April in Kaboel is mooi, overal rozen, overal bloemen.

Voorbeeldzinnen voor "roses" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishUnlike Gertrude Stein's roses, it's not the case that a transistor is a transistor.
In tegenstelling tot Gertrude Stein's rozen, het is niet van: een transistor is een transistor.
EnglishYou can have roses and violets and tulips all blooming in the same season.
Je kunt de rozen en de viooltjes tegelijkertijd laten bloeien.
EnglishThe fact is, though, that the finest of roses are invisible if they are obscured by weeds.
Feit is echter wel dat de mooiste rozen onzichtbaar blijven als ze door onkruid worden overwoekerd.
EnglishApril in Kabul is beautiful, full of roses, full of flowers.
April in Kaboel is mooi, overal rozen, overal bloemen.
EnglishWith regard to the implementation and evaluation of this programme, the Commission has not exactly come up smelling of roses.
De Commissie heeft zich bij de uitvoering en evaluatie van dit programma niet van haar beste kant laten zien.
EnglishHowever, the path is not strewn with roses.
EnglishIt does not lead us to a path lined with roses, but one which is full of traps and sacrifices for our people.
Er ligt geen met rozen omzoomde weg voor ons open, maar een die bezaaid is met voetangels en klemmen en met offers voor de bevolking.
Englishit's not all roses there
Englishlife is not a bed of roses
Englishit's not all roses
EnglishCrimean War, Wars of the Roses.
EnglishThese are three subjects that genuinely make us angry and that prove that not everything in Europe’ s garden is coming up roses.
Dit zijn drie onderwerpen waaraan wij ons werkelijk ergeren en die geen vereenvoudigd beeld schetsen van Europa in een bemiddelende rol.
EnglishAllow me to start with what has become a rather lovely tradition, that is, by scattering roses over the rapporteur; well done, Doris!
Staat u mij toe wederom in te haken op het mij zo dierbaar geworden gebruik om de loftrompet te steken over de rapporteur: Doris, klasse!
EnglishRoses for eternal love.
EnglishIn some ways we could compare Mr Bangemann to a thorn amongst roses, although I am quite sure he will take the subject very seriously.
In zekere zin zouden we de heer Bangemann kunnen vergelijken met een doorn tussen de rozen, hoewel ik zeker weet dat hij het onderwerp zeer serieus zal nemen.
EnglishAfter all, each school, each educational network, wants to come out of this enquiry smelling of roses, but at the same time, each parent wants their children to attend good schools.
Want elke school, elk onderwijsnet, wil daar goed uitkomen, maar tegelijkertijd wil elke ouder dat zijn kind naar een goede school gaat.
EnglishAnd in this, towns begin to rethink how they organize the urban landscape, so that people are encouraged to slow down and smell the roses and connect with one another.
En zo, beginnen dorpen te heroverwegen hoe ze het stedelijk landschap organiseren, zo dat mensen aangemoedigd worden om -- om te vertragen en wakker te worden en te binden met elkaar.

Synoniemen (Engels) voor "rose":

rose
Christmas rose