EN

roots {meervoud}

volume_up
That is where we need to attack the ideological roots of Wahhabi fundamentalism.
Daar moeten wij de ideologische wortels van het wahhabitisch fundamentalisme aanpakken.
We will have views about the political roots of terrorism.
We hebben opvattingen over de politieke wortels van het terrorisme.
Mr President, many nations share the same linguistic roots.
Mijnheer de Voorzitter, veel volken hebben dezelfde taalkundige wortels.
NL

rots {de}

volume_up
Dan begin je een idee te krijgen van de hoeveelheid rots waar we over praten.
Then you're starting to get an idea of how much rock we're talking about, okay?
En nogmaals, dit was een rots waarschijnlijk ongeveer de grootte van dit auditorium.
And again, this was a rock probably roughly the size of this auditorium that we're sitting in.
Je klimt op kleine kuiltjes en uitsteeksels van de rots.
You're climbing on little dimples and nubbins in the rock.

Voorbeeldzinnen voor "roots" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThis is an effort to terrorise the grass-roots movement and halt its development.
Het gaat hier om een poging om het volk in zijn opgang te terroriseren en te fnuiken.
EnglishThat is where we need to attack the ideological roots of Wahhabi fundamentalism.
Daar moeten wij de ideologische wortels van het wahhabitisch fundamentalisme aanpakken.
EnglishWe have concerns that the information does not filter down to the grass roots.
We hebben het verontrustende idee dat de informatie niet naar beneden toe doorsijpelt.
EnglishWe must know about the roots in order to eradicate them, but never to justify them.
We moeten de oorzaken kennen om ze te kunnen uitroeien, niet om ze te rechtvaardigen.
EnglishThe resistance of peace-loving grass-roots forces will be equally long-lasting.
Lang zal echter ook het verzet van de vredelievende volkskrachten zijn.
EnglishIt is at a grass roots level that problems will be solved, not in Brussels.
De problemen kunnen immers uitsluitend daar, en dus niet in Brussel, worden opgelost.
EnglishThe grass-roots movement in Europe is growing stronger and is putting up resistance.
De volksbeweging in Europa die zich hiertegen verzet, is echter groeiende.
EnglishThey carry a special significance and strength by their activities at grass-roots level.
Ze hebben een bijzondere betekenis en kracht door wat ze aan de basis doen.
EnglishWe shall be constructing something with a future, because it will have roots.
Wij zullen iets opbouwen dat toekomst heeft omdat het wortels heeft.
EnglishWe want precisely the opposite: to re-establish the roots of Europe in its nations.
Wat wij willen, is precies het omgekeerde: een Europa dat zijn naties als uitgangspunt neemt.
EnglishThey also have the ability to put roots anywhere in the tree itself.
Ze hebben ook het vermogen om eender waar in de boom zelf wortels te zetten.
EnglishHowever, have we considered that the roots of terrorism are within us European citizens too?
Beseffen we dat ook wij, de Europese burgers, het zaad van terrorisme in ons dragen?
EnglishThis search for the roots of our identity does not mean creating divisions.
Zoeken naar de wortels van onze identiteit betekent niet dat wij verdeeldheid willen zaaien.
EnglishYou are sowing an anti-grass roots storm and you will reap a grass-roots hurricane.
U zaait met uw volksvijandige maatregelen wind en zult stormen van volksmanifestaties oogsten!
EnglishDemocracy must have grass roots support, rather than be imposed from above.
De democratie moet van onderaf verankerd worden en niet van bovenaf.
EnglishWhile this is something that comes from our mind, it also has its roots deeply into the cosmos.
Dit komt weliswaar voort uit onze geest, maar het heeft wortels diep in de kosmos.
EnglishThe message from the grass-roots fight is the need for grass-roots prosperity.
De boodschap die met de volksstrijd wordt gegeven toont aan dat er behoefte is aan volkswelzijn.
EnglishThe consequences are unbearable for the working classes and grass roots sections of society.
De gevolgen daarvan voor de werknemers en de volksklasse zijn ondraaglijk.
EnglishAnd the man knows that he doesn't have to do any digging to get roots.
En de man weet, dat hij niet hoeft te graven om wat wortels te krijgen.
EnglishTurkey’ s cultural roots are more diverse than most of us realise.
De oorsprong van de Turkse cultuur is veelzijdiger dan velen van ons weten.