EN

root {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
Mr President, in spite of their growing share of the Community budget, the Structural Funds have not allowed us to get to the root of regional imbalances.
Mijnheer de Voorzitter, hoewel hun aandeel in de communautaire begroting toeneemt, konden de structuurfondsen de regionale onevenwichtigheden niet fundamenteel wijzigen.
On my travels around my electoral district in Bavaria, sugar beet farmers ask me why it is necessary to amend, root and branch, the market organisation for sugar, which has stood the test of decades.
Als ik door mijn kieskring in Beieren reis, vragen de suikerbietentelers mij waarom deze marktordening, die al decennialang goed werkt, zo fundamenteel veranderd moet worden.
NL

rots {de}

volume_up
Dan begin je een idee te krijgen van de hoeveelheid rots waar we over praten.
Then you're starting to get an idea of how much rock we're talking about, okay?
En nogmaals, dit was een rots waarschijnlijk ongeveer de grootte van dit auditorium.
And again, this was a rock probably roughly the size of this auditorium that we're sitting in.
Je klimt op kleine kuiltjes en uitsteeksels van de rots.
You're climbing on little dimples and nubbins in the rock.

Voorbeeldzinnen voor "root" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWell the root of this problem, in my view, is the idea of disposability itself.
Wel, de wortel van dit probleem is, mijns inziens, het idee van wegwerpen zelf.
EnglishMadam President, we must tackle the root causes of maladministration and fraud.
Mevrouw de Voorzitter, we moeten wanbeheer en fraude met de wortel uitroeien.
EnglishSo you can remove 90 percent of the root apparatus and the plants [continue] to work.
Je kan dus 90 procent van het wortelstelsel wegnemen en de planten werken verder.
EnglishIs this not the root of a great number of current social and cultural problems?
Ligt hier niet de wortel van zeer veel actuele maatschappelijke en culturele problemen?
EnglishThe brutal military dictatorship is the root cause of the problems ravaging Burma.
De wrede militaire dictatuur ligt ten grondslag aan de problemen die Birma verscheuren.
EnglishI am afraid to say, Commissioner, that the Commission is at the root of this confusion.
Ik ben bang, commissaris, dat de Commissie deze verwarring heeft veroorzaakt.
EnglishThis is the reason, the root cause of the failure of this Committee on Genetics.
Dat is de reden, de oorzaak van het falen van deze Commissie genetica.
EnglishHelping democracy to take root and establishing the rule of law are vital.
De verankering van de democratie en het ontstaan van een rechtsstaat is noodzakelijk.
EnglishAnd so we're on one planet, and we have to be able to get to the root of these problems.
We leven op één planeet, en we moeten deze problemen bij de wortel aanpakken.
EnglishNow, monsoon, the root of the word "monsoon" comes from the word "season."
Nou, moesson, de stam van het woord "moesson" komt van het woord "seizoen".
EnglishWe must fight the causes at their root if we are to be able to save the forests.
We moeten die oorzaken bij de wortel aanpakken om het bos te redden.
EnglishWe need to go to the root of the problem if we want to stamp out fraud.
Om de fraude effectief uit te roeien, moeten wij het euvel bij de wortel aanpakken.
EnglishAccordingly, the root of the problem is different from how the rapporteur sees it.
Het echte probleem is dan ook anders dan de rapporteur veronderstelt.
EnglishIts root cause lies in the over-capacity of the EU fisheries fleet.
De wortel van het kwaad ligt in de overcapaciteit van de vissersvloot van de EU.
EnglishIn fact, the exact meaning of the word "educate" comes from the root word "educe."
De exacte betekenis van het woord "educatie" stamt af van "educe."
EnglishThis would not, however, get to the root of the current problem.
Het zou echter geen oplossing zijn voor de kern van het probleem op dit moment.
EnglishI would actually like to return to the very root cause of this discussion.
Ik zou nog wel verder willen gaan tot eindelijk de aanleiding überhaupt van deze discussie.
EnglishTo me, this obsession is the source and root of all of our productivity and creativity.
Voor mij is deze obsessie de bron en de wortel van al onze productiviteit en creativiteit.
EnglishThe benefits of the EU are sometimes at the root of its troubles.
- De voordelen van de Europese Unie kunnen ook aanleiding geven tot moeilijkheden.
EnglishPermanent training and continuing training are at the root of efficient action.
Bijscholing is een noodzakelijke basis voor efficiënt personeel.