"to roll on" in het Nederlands

EN

"to roll on" - vertaling Nederlands

EN

to roll on {werkwoord}

volume_up
to roll on
volume_up
rollen over {ww.}
Democracy failed to roll out like an oriental carpet across the thankless deserts of the Middle East.
Het bleek niet te lukken de democratie als een oosters tapijt uit te rollen over de ondankbare woestijnen van het Midden-Oosten.

Voorbeeldzinnen voor "to roll on" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAnd what you do when you go to any new site is you kind of roll out a franchise.
Wat je doet als je naar een nieuwe site gaat is een soort van franchise uitrollen.
EnglishI believe it is rather pointless to take a roll-call vote on every single phrase.
Volgens mij heeft het weinig zin dat wij over elke zinsnede hoofdelijk stemmen.
EnglishI shall put this proposal to the vote, with a request for a vote by roll call.
Dan breng ik dit voorstel in stemming, met een verzoek om hoofdelijke stemming.
EnglishThere were certain reasons for this as the roll call vote had been forgotten.
Hier waren bepaalde redenen voor, omdat de hoofdelijke stemming werd vergeten.
EnglishThe Commission is proposing a 'roll over ' for high levels of prices and aid.
Voor belangrijke prijs- en steunniveaus stelt de Commissie een roll over voor.
EnglishWould the Liberal Group be prepared to withdraw its request for a roll-call vote?
Is de Liberale Fractie bereid haar verzoek om een hoofdelijke stemming in te trekken?
EnglishIn view of the many roll-call votes, I believe that can be entered later.
Dat kan aan de hand van de vele hoofdelijke stemmingen evenwel worden nagegaan.
EnglishIf you refuse our request for a roll– call vote, we will not insist this time.
Als u ons verzoek om hoofdelijke stemming afwijst, zullen wij ditmaal niet aandringen.
EnglishIn the case of Amendment No 13, the amendment concerned, a roll-call vote was requested.
Bij amendement 13, waar het hier om gaat, was gevraagd om hoofdelijke stemming.
EnglishAll our imports and our exports depend on an efficient roll-on, roll-off infrastructure.
Al onze in- en uitvoer is afhankelijk van een efficiënte ro-ro-infrastructuur.
EnglishBut if there really is to be a roll call vote, you should make that clear.
Als het echter om een hoofdelijke stemming gaat, moet u dat ook echt zeggen.
EnglishMadam President, I am wondering whether you have just held a vote by roll call.
Mevrouw de Voorzitter, ik vraag mij af of u daarnet een hoofdelijke stemming hebt gehouden.
EnglishIn this instance, not once have you identified who has asked for the roll call vote.
In dit geval heeft u geen enkele maal gezegd wie om de mondelinge stemming had gevraagd.
EnglishTherefore, roll on the advent of this directive which will simplify the procedures!
Deze richtlijn die de procedure vereenvoudigt is dus van harte welkom! "
EnglishMy records clearly shown that there was a roll-call vote on Amendment No 13.
In mijn notities staat dat er over amendement 13 hoofdelijk is gestemd.
EnglishTherefore, in this respect, it is not necessary to hold another roll-call vote.
Bijgevolg is het niet nodig nog een hoofdelijke stemming te houden.
EnglishThe vote was, I say again, an electronic one and not a roll call one.
Het ging, nogmaals, om een elektronische en niet om een hoofdelijke stemming.
EnglishThe I-EDN Group asked for a roll call vote on two essential points.
De I-EDN-fractie heeft hoofdelijke stemming gevraagd over twee wezenlijke punten.
EnglishCould you tell me whether we have just had five roll call votes or one roll call vote?
Kunt u me zeggen of wij daarnet vijf hoofdelijke stemmingen hebben gehad of slechts één?
English. – Mr President, I should like to request a roll-call vote on the motion for a resolution.
Mijnheer de Voorzitter, ik verzoek om hoofdelijke stemming over de ontwerpresolutie.

Vergelijkbare vertalingen voor "to roll on" in Nederlands

roll zelfstandig naamwoord
on voorzetsel