"roll call" in het Nederlands

EN

"roll call" - vertaling Nederlands

EN

roll call {zelfstandig naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "roll call" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI believe it is rather pointless to take a roll-call vote on every single phrase.
Volgens mij heeft het weinig zin dat wij over elke zinsnede hoofdelijk stemmen.
EnglishI shall put this proposal to the vote, with a request for a vote by roll call.
Dan breng ik dit voorstel in stemming, met een verzoek om hoofdelijke stemming.
EnglishThere were certain reasons for this as the roll call vote had been forgotten.
Hier waren bepaalde redenen voor, omdat de hoofdelijke stemming werd vergeten.
EnglishWould the Liberal Group be prepared to withdraw its request for a roll-call vote?
Is de Liberale Fractie bereid haar verzoek om een hoofdelijke stemming in te trekken?
EnglishIn view of the many roll-call votes, I believe that can be entered later.
Dat kan aan de hand van de vele hoofdelijke stemmingen evenwel worden nagegaan.
EnglishIf you refuse our request for a rollcall vote, we will not insist this time.
Als u ons verzoek om hoofdelijke stemming afwijst, zullen wij ditmaal niet aandringen.
EnglishIn the case of Amendment No 13, the amendment concerned, a roll-call vote was requested.
Bij amendement 13, waar het hier om gaat, was gevraagd om hoofdelijke stemming.
EnglishBut if there really is to be a roll call vote, you should make that clear.
Als het echter om een hoofdelijke stemming gaat, moet u dat ook echt zeggen.
EnglishMadam President, I am wondering whether you have just held a vote by roll call.
Mevrouw de Voorzitter, ik vraag mij af of u daarnet een hoofdelijke stemming hebt gehouden.
EnglishIn this instance, not once have you identified who has asked for the roll call vote.
In dit geval heeft u geen enkele maal gezegd wie om de mondelinge stemming had gevraagd.
EnglishMy records clearly shown that there was a roll-call vote on Amendment No 13.
In mijn notities staat dat er over amendement 13 hoofdelijk is gestemd.
EnglishTherefore, in this respect, it is not necessary to hold another roll-call vote.
Bijgevolg is het niet nodig nog een hoofdelijke stemming te houden.
EnglishThe vote was, I say again, an electronic one and not a roll call one.
Het ging, nogmaals, om een elektronische en niet om een hoofdelijke stemming.
EnglishThe I-EDN Group asked for a roll call vote on two essential points.
De I-EDN-fractie heeft hoofdelijke stemming gevraagd over twee wezenlijke punten.
EnglishCould you tell me whether we have just had five roll call votes or one roll call vote?
Kunt u me zeggen of wij daarnet vijf hoofdelijke stemmingen hebben gehad of slechts één?
English. – Mr President, I should like to request a roll-call vote on the motion for a resolution.
Mijnheer de Voorzitter, ik verzoek om hoofdelijke stemming over de ontwerpresolutie.
EnglishI understand that there will be a roll-call vote on Amendment No 11.
Ik heb begrepen dat er een hoofdelijke stemming zal komen over amendement 11.
EnglishI participated in the Iraq roll-call votes and in the human rights roll-call votes.
Ik heb aan de hoofdelijke stemmingen over Irak en aan die over de mensenrechten deelgenomen.
English. – Mr President, I should like to request a roll-call vote on the final resolution.
-- Mijnheer de Voorzitter, ik verzoek om hoofdelijke stemming over de definitieve resolutie.
EnglishYou have just called a roll call vote and I automatically pressed the button.
U heeft zojuist een hoofdelijke stemming afgeroepen en ik heb automatisch op de knop gedrukt.

Vergelijkbare vertalingen voor "roll call" in Nederlands

call zelfstandig naamwoord
Dutch
roll zelfstandig naamwoord
to call werkwoord