EN roll
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

1. algemeen

And after about the ten thousandth request for a maki roll, we decided to give the people what they wanted.
Na ongeveer tienduizend verzoeken voor maki-rolletjes, besloten we mensen te geven wat ze wilden.
They have no control over the electoral roll, they have no control over the polling stations that will be run by government civil servants.
Dat is gevaarlijk, want bij het laatste referendum hebben de regeringsambtenaren een heel dubieuze rol gespeeld.
So this is all the ingredients, all the flavor of, you know, a standard maki roll, printed onto a little piece of paper.
Dit zijn alle ingrediënten, alle smaken van een gewone maki-rol, afgedrukt op een klein stukje papier.
You can check that by looking at the results of the roll.
U kunt dat trouwens controleren, als u de lijst van de hoofdelijke stemmingen bekijkt.
I can prove that I was also here for the roll-call vote, but I had not entered my name.
Ik was bij de hoofdelijke stemmingen aanwezig en kan dat ook aantonen, maar ik had mijn naam niet op de lijst gezet.
You will see that I was present because I voted in all of the roll-call votes, but I am not on the list.
U kunt constateren dat ik aanwezig was, want ik heb deelgenomen aan alle hoofdelijke stemmingen, maar ik sta niet op de lijst.
Now, on 13 February, the European Parliament voted on a resolution that was subject to a vote by roll-call, and it appears that Mr Nassauer is recorded as having voted in favour of this resolution.
Maar op 13 februari hebben wij in het Europees Parlement met hoofdelijke stemming een resolutie aangenomen waar volgens het register de heer Nassauer nota bene voor heeft gestemd.
roll (ook: cylinder, waltz)
roll
roll
roll
roll
roll (ook: rumble)
roll
roll (ook: blast)
roll
roll

2. "thread"

roll
volume_up
klosje {het} [verkl.]

3. gastronomie

roll (ook: bread roll)
After all, there is 1.5 pfennigs ' worth of wheat in a bread roll, and a bread roll costs 70 pfennigs.
Er zit toch voor 1, 5 Pfennig tarwe in een broodje en het broodje kost 70 Pfennig.
From time to time, Piet was able to appreciate a meal consisting of a little more than a cheese roll and a mug of buttermilk.
Piet kon een maaltijd met iets méér dan een broodje kaas en een beker karnemelk van tijd tot tijd zeer waarderen.
roll (ook: drop)
And the same thing with the atmosphere: If you took all the atmosphere and rolled it up in a ball, you would get that little sphere of gas on the right.
Als je alle atmosfeer in een balletje zou rollen dan zou je dat kleine bolletje gas rechts krijgen.
roll

Voorbeeldzinnen voor "roll" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishAnd what you do when you go to any new site is you kind of roll out a franchise.
Wat je doet als je naar een nieuwe site gaat is een soort van franchise uitrollen.
EnglishI believe it is rather pointless to take a roll-call vote on every single phrase.
Volgens mij heeft het weinig zin dat wij over elke zinsnede hoofdelijk stemmen.
EnglishI shall put this proposal to the vote, with a request for a vote by roll call.
Dan breng ik dit voorstel in stemming, met een verzoek om hoofdelijke stemming.
EnglishThere were certain reasons for this as the roll call vote had been forgotten.
Hier waren bepaalde redenen voor, omdat de hoofdelijke stemming werd vergeten.
EnglishThe Commission is proposing a 'roll over ' for high levels of prices and aid.
Voor belangrijke prijs- en steunniveaus stelt de Commissie een roll over voor.
EnglishWould the Liberal Group be prepared to withdraw its request for a roll-call vote?
Is de Liberale Fractie bereid haar verzoek om een hoofdelijke stemming in te trekken?
EnglishIn view of the many roll-call votes, I believe that can be entered later.
Dat kan aan de hand van de vele hoofdelijke stemmingen evenwel worden nagegaan.
EnglishIf you refuse our request for a roll– call vote, we will not insist this time.
Als u ons verzoek om hoofdelijke stemming afwijst, zullen wij ditmaal niet aandringen.
EnglishIn the case of Amendment No 13, the amendment concerned, a roll-call vote was requested.
Bij amendement 13, waar het hier om gaat, was gevraagd om hoofdelijke stemming.
EnglishAll our imports and our exports depend on an efficient roll-on, roll-off infrastructure.
Al onze in- en uitvoer is afhankelijk van een efficiënte ro-ro-infrastructuur.
EnglishBut if there really is to be a roll call vote, you should make that clear.
Als het echter om een hoofdelijke stemming gaat, moet u dat ook echt zeggen.
EnglishMadam President, I am wondering whether you have just held a vote by roll call.
Mevrouw de Voorzitter, ik vraag mij af of u daarnet een hoofdelijke stemming hebt gehouden.
EnglishIn this instance, not once have you identified who has asked for the roll call vote.
In dit geval heeft u geen enkele maal gezegd wie om de mondelinge stemming had gevraagd.
EnglishTherefore, roll on the advent of this directive which will simplify the procedures!
Deze richtlijn die de procedure vereenvoudigt is dus van harte welkom! "
EnglishMy records clearly shown that there was a roll-call vote on Amendment No 13.
In mijn notities staat dat er over amendement 13 hoofdelijk is gestemd.
EnglishTherefore, in this respect, it is not necessary to hold another roll-call vote.
Bijgevolg is het niet nodig nog een hoofdelijke stemming te houden.
EnglishThe vote was, I say again, an electronic one and not a roll call one.
Het ging, nogmaals, om een elektronische en niet om een hoofdelijke stemming.
EnglishThe I-EDN Group asked for a roll call vote on two essential points.
De I-EDN-fractie heeft hoofdelijke stemming gevraagd over twee wezenlijke punten.
EnglishCould you tell me whether we have just had five roll call votes or one roll call vote?
Kunt u me zeggen of wij daarnet vijf hoofdelijke stemmingen hebben gehad of slechts één?
English. – Mr President, I should like to request a roll-call vote on the motion for a resolution.
Mijnheer de Voorzitter, ik verzoek om hoofdelijke stemming over de ontwerpresolutie.