"rock-bottom" in het Nederlands

EN

"rock-bottom" - vertaling Nederlands

NL
EN

rock-bottom {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
rock-bottom

Voorbeeldzinnen voor "rock-bottom" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIf we do not move in this direction, our credibility will hit rock-bottom.
Als wij op dit gebied geen vooruitgang boeken, is het met onze reputatie gedaan.
EnglishNow, we'd found a way to reduce its oxygen consumption to rock-bottom levels, and it was fine.
We hadden nu een manier om zijn zuurstofverbruik te verlagen naar bodemniveau, en het was in orde.
EnglishThe focus on quantity at rock-bottom prices merely results in ecological and economic problems.
De nadruk op kwantiteit tegen de laagste prijzen leidt alleen maar tot ecologisch en economisch foute ontwikkelingen.
EnglishPrices have hit rock-bottom, and the monthly wages bill can no longer be covered from beef production.
Met de prijzen is het miserabel gesteld en de maandelijkse lonen kunnen niet meer door de rundveebedrijven worden opgebracht.
EnglishI've hit rock bottom.
EnglishIt will be clear to you that this is a rock-bottom figure, still well below what we need to carry out enlargement-related tasks in 2003.
Iedereen weet dat dit een minimaal aantal is, volstrekt ontoereikend voor de taken waarmee we in dat jaar 2003 als gevolg van de uitbreiding worden belast.
EnglishSince law and order were de facto suspended in neighbouring Zimbabwe, the morale on commercial farms south of the Limpopo has hit rock bottom.
Sinds in het buurland Zimbabwe de wet de facto buiten werking is gesteld, is de stemming bij de commerciële boeren ten zuiden van de Limpopo op het nulpunt.
EnglishWhen it was privatised, it experienced a traumatic time with the loss of plants and jobs, and morale was at rock bottom.
Toen de bedrijfstak geprivatiseerd werd, volgde er een traumatische tijd waarin fabrieken sloten en arbeidsplaatsen verloren gingen, een tijd waarin het moreel zich op een dieptepunt bevond.
EnglishLast year, when it became known that there was a connection between BSE and Creutzfeld-Jacob disease, sales reached absolute rock-bottom.
Vorig jaar, toen bekend werd dat het verband tussen BSE en de ziekte van Creutzfeldt-Jakob bij mensen niet meer kon worden uitgesloten, bereikte de verkoop een absoluut dieptepunt.
EnglishFinally, as producing countries, already aware that cocoa prices are today at rock bottom, we are in danger of making them collapse completely, if we adopt this position.
Tot slot nog dit: zoals we weten bevindt de cacaoprijs zich momenteel op een dieptepunt, en met dit gemeenschappelijk standpunt dreigt hij volledig in te storten.
EnglishBut no one bothers to mention, for example, that consumer associations in my country have been wantonly campaigning for food at rock bottom prices for years now.
Nergens wordt echter vermeld dat bijvoorbeeld in mijn eigen land consumentenbonden sinds jaar en dag op onverantwoorde wijze aandringen op zo goedkoop mogelijke levensmiddelen.
EnglishDespite some states ’ repeated breaches of the pact’ s rules, the euro has become strong, inflation is still low and interest rates are at rock bottom.
Ofschoon een aantal staten herhaaldelijk heeft gezondigd tegen de normen van het Pact, is de euro toch een sterke munt geworden, terwijl de inflatie gering blijft en de rente lager is dan ooit.

Synoniemen (Engels) voor "rock-bottom":

rock-bottom
English

Vergelijkbare vertalingen voor "rock-bottom" in Nederlands

rock zelfstandig naamwoord
bottom zelfstandig naamwoord
rock climbing zelfstandig naamwoord
at bottom bijwoord
rock avalanche zelfstandig naamwoord