"roadmap" in het Nederlands

EN

"roadmap" - vertaling Nederlands

EN

roadmap {zelfstandig naamwoord}

volume_up
The Court welcomes this initiative on the part of the Commission for a roadmap.
De Rekenkamer staat positief tegenover het initiatief tot dit stappenplan.
I would like to remind you that last year the Commission adopted the TSE roadmap.
Ik wil u eraan herinneren dat de Commissie vorig jaar het TSE-stappenplan heeft aangenomen.
We need a roadmap and we need to put fundamental rights and equality at the heart of European policies.
We moeten een stappenplan ontwerpen en ervoor zorgen dat de grondrechten en gelijke kansen tot de kern van het Europees beleid gaan behoren.

Voorbeeldzinnen voor "roadmap" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishHe must be told very clearly that there is no room for negotiation on the Roadmap.
Hem moet worden duidelijk gemaakt dat over de road map niet te onderhandelen valt.
EnglishThis withdrawal must take place in the context of the Quartet's roadmap agreement.
Deze terugtrekking moet geschieden in de context van de routekaart van het Kwartet.
EnglishHelp us to be more precise with the road-map because we want to follow it.
Help ons de routebeschrijving nauwkeuriger te maken, zodat we hem kunnen volgen.
EnglishUnfortunately, many aspects of the roadmap have, and continue, to come under attack.
Helaas zijn verschillende onderdelen van de routekaart onder vuur komen te liggen.
EnglishThe Court welcomes this initiative on the part of the Commission for a roadmap.
De Rekenkamer staat positief tegenover het initiatief tot dit stappenplan.
EnglishWe fully support the Quartet and the roadmap – the Quartet because of Russia.
Wij staan volledig achter het Kwartet en de routekaart - het Kwartet vanwege Rusland.
EnglishThe second challenge for the peace process is implementation of the roadmap.
De tweede uitdaging voor het vredesproces is de tenuitvoerlegging van de routekaart.
EnglishI would like to remind you that last year the Commission adopted the TSE roadmap.
Ik wil u eraan herinneren dat de Commissie vorig jaar het TSE-stappenplan heeft aangenomen.
EnglishThe roadmap remains the only framework; it is the only option available.
De routekaart is en blijft het enige kader; het is de enige optie die voorhanden is.
EnglishThe only hope remains the roadmap, endorsed by the Quartet, by this European Union.
Onze enige hoop blijft de, opgesteld door het Kwartet en bekrachtigd door deze Europese Unie.
EnglishThe roadmap of the Lisbon strategy should be adjusted to the new circumstances.
De routekaart voor de strategie van Lissabon moet worden aangepast aan de nieuwe omstandigheden.
EnglishThey are also in the roadmap that has been endorsed by the international community.
Ze zijn ook opgenomen in de routekaart, die door de internationale gemeenschap is goedgekeurd.
EnglishThe first steps to implement the Roadmap are, it must be recognised, pathetic.
De eerste stappen in de uitvoering van de routekaart kunnen we niet anders dan zeer pover noemen.
EnglishThis deprives the various stages of the Roadmap of any substance.
Dit standpunt tast de verschillende fasen van de routekaart in hun kern aan.
EnglishWords are easy, what we need now is for the roadmap to be implemented.
Het is makkelijk gezegd, maar het komt er nu op aan die routekaart ten uitvoer te leggen.
EnglishThe other and last message is that yes, we have the road-map.
De tweede en laatste boodschap is: goed, wij hebben inmiddels de routebeschrijving.
EnglishWe would also like to see elections held by the end of the first phase of the Roadmap.
Ook zouden we graag aan het einde van de eerste fase van de routekaart verkiezingen willen zien.
EnglishThey will be given a roadmap for the last stretch of the way.
Zij moeten voor het laatste stuk van het traject nog een draaiboek krijgen.
EnglishThe application of international law is a guarantee of immediate success for the Roadmap.
Door het internationale recht toe te passen, is onmiddellijk succes van de routekaart verzekerd.
EnglishWe believe that the Commission has set out a practical roadmap for the next 18 months.
De Commissie heeft nu een zeer praktische routebeschrijving voor de komende anderhalf jaar opgesteld.