EN

resemblance {zelfstandig naamwoord}

volume_up
(Laughter) Obviously, you see the resemblance.
(Gelach) Je kan duidelijk de gelijkenis zien.
And yet, when you look at the phenotypes, there's a chimp, there's a man; they're astoundingly different, no resemblance at all.
Maar als je naar de uiterlijke kenmerken kijkt, hier is een chimpansee, daar een mens, zijn ze verbijsterend verschillend, geen enkele gelijkenis.
The work done by the EU technocrats over a period of years, aimed at realising the ideology of freedom, security and justice, has proved to bear a striking resemblance to the Tower of Babel.
Gebleken is dat de jarenlange inspanningen van de EU-technocraten om de ideologie van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid te realiseren een opvallende gelijkenis met de toren van Babel vertonen.
overeenkomst vertonen met

Voorbeeldzinnen voor "resemblance" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe conflict in the Basque country bears some resemblance to that in Northern Ireland.
Het conflict in Spaans Baskenland is enigszins vergelijkbaar met dat in Noord-Ierland.
EnglishAny resemblance to persons here present is, of course, entirely accidental.
Elke vergelijking met de hier aanwezige personen is natuurlijk volstrekt uit de lucht gegrepen.
EnglishCompare them to the tools our ancestors used; they bear a striking resemblance to Kanzi's.
Vergelijk ze eens met de werktuigen die onze voorouders maakten. ~~~ Ze lijken erg op die van Kanzi.
EnglishThe mass of paperwork we have produced on the subject bears little resemblance to reality.
In de grote hoop papier die wij daaromtrent produceerden, is er inmiddels erg weinig dat de toetsing aan de realiteit heeft doorstaan.
English(Laughter) Obviously, you see the resemblance.
EnglishThey even arrived at answers, such as myths, that dominated their lives, yet bore almost no resemblance to the truth.
Ze kwamen zelfs tot antwoorden zoals mythen die hun leven overheersten maar in bijna niets op de waarheid leken.
EnglishIn fact, it was watered down to such an extent that the final text bore almost no resemblance to the original proposal.
Het werd zelfs dermate afgezwakt dat de uiteindelijke tekst bijna niets meer weghad van het oorspronkelijke voorstel.
EnglishToday's CAP no longer bears any resemblance to the policy of forty years ago; it has been fundamentally reformed.
Het GLB van vandaag heeft niets meer te maken met dat van veertig jaar geleden; het is in de tussentijd ingrijpend herzien.
EnglishAnd if you move to the right you also get language, because that's abstracting even further from resemblance, but still maintaining meaning.
Verder naar rechts vind je taal omdat taal nog abstracter is maar nog steeds de betekenis heeft.
EnglishThe polluter has paid a small fine which never bears any resemblance to the actual clear-up costs of a site.
De vervuiler betaalde namelijk tot nu toe een lichte boete die in geen enkele verhouding stond tot de werkelijke schoonmaakkosten van een locatie.
Englishto bear a resemblance to
EnglishAnd yet, when you look at the phenotypes, there's a chimp, there's a man; they're astoundingly different, no resemblance at all.
Maar als je naar de uiterlijke kenmerken kijkt, hier is een chimpansee, daar een mens, zijn ze verbijsterend verschillend, geen enkele gelijkenis.
EnglishAs for the treatment of other minorities, what is written so neatly on paper and in laws appears, once again, not to bear any resemblance to reality.
Voor de behandeling van andere minderheden blijkt de praktijk evenmin te kloppen met wat zo netjes op papier en in wetten staat.
EnglishMr Lange was, however, luckier than Mr Schulz, because the film was a remake of ‘ Gone with the Wind’, because of the resemblance between Mr Lange and Clark Gable.
De heer Lange boft echter meer dan Schulz, want de film in kwestie is een heruitgave van, omdat de heer Lange zoveel lijkt op Clark Gable.
EnglishBut, pace Mr Bangemann, there is every prospect that the European model of the information society will bear an uncanny resemblance to Microsoftland.
Jammer voor de heer Bangemann, maar de kans is groot dat het Europees model van de informatiemaatschappij als twee druppels water op Microsoftland gaat gelijken.
EnglishWhat we see, in all these cases, bears no resemblance to the reality that we conclude is responsible -- only a long chain of theoretical reasoning and interpretation connects them.
Wat we in al deze gevallen zien lijkt helemaal niet op de achterliggende realiteit - ze zijn met elkaar verbonden door een lange keten van theoretisch denken en interpretatie.
EnglishThe work done by the EU technocrats over a period of years, aimed at realising the ideology of freedom, security and justice, has proved to bear a striking resemblance to the Tower of Babel.
Gebleken is dat de jarenlange inspanningen van de EU-technocraten om de ideologie van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid te realiseren een opvallende gelijkenis met de toren van Babel vertonen.