EN

report {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. algemeen
Parliament has produced an excellent report - the Tsatsos report - in this area.
Het Parlement heeft hierover een uitstekend verslag uitgebracht, het verslag-Tsatsos.
In fact, the Langen report is on VAT and the Miller report is on excise duties.
Maar het verslag-Langen gaat over BTW en het verslag-Miller over accijnzen.
This report may sound to some as if it is a technical report - it is not.
Het verslag zou sommigen een technisch verslag kunnen toeschijnen, maar dat is het niet.
The report describes that gender discrimination stops developments in their tracks.
Het rapport beschrijft dat genderdiscriminatie ontwikkelingen belemmert.
The Commission report underestimates the problem in an almost incredible way.
Het commissie-rapport onderschat het probleem op bijna ongeloofwaardige wijze.
According to a report by the World Bank, it is possible to absorb this amount.
Een rapport van de Wereldbank stelt dat dit bedrag geabsorbeerd kan worden.
The report that winged its way to me from Indonesia offers a ray of hope.
Lichtpunt is het bericht dat mij van het zendingsveld Indonesië bereikte.
I was also very impressed by the election observers ' report of the great enthusiasm.
Ik was eveneens onder de indruk van het bericht van de waarnemers over het grote enthousiasme.
The Commission was recently informed that this group has drawn up a report.
De Commissie heeft onlangs het bericht ontvangen dat deze groep een verslag heeft gepresenteerd.
report (ook: record)
Finally, the Cabrol report raises an important question of law.
Het verslag-Cabrol maakt tenslotte melding van een belangrijke juridische kwestie.
The Baltas report also mentions the problems concerning the border between Croatia and Slovenia.
Het verslag-Baltas maakt ook melding van de grensgeschillen tussen Kroatië en Slovenië.
And the next report we got said, "I walked over to this location, found the trashcan behind the house.
De volgende melding was: "Ik liep naar deze plek en vond de vuilnisbak achter het huis.
A few general remarks should not be missing from this report.
Enkele algemene opmerkingen mogen in deze rapportage niet ontbreken.
We also ask for an annual report to be drawn up about the application of this regulation.
We vragen ook om een jaarlijkse rapportage over de toepassing van deze verordening.
He should have prioritised giving that report to Parliament.
Aan deze rapportage aan het Europees Parlement had hij voorrang moeten geven.
The reports from Italy, Belgium, Spain and Finland are also ready, but as yet unofficially.
De verslagen over Italië, België, Spanje en Finland zijn officieus al afgerond, we wachten echter nog op de officiële bekendmaking.
Furthermore, I should have liked to have seen more flexibility on the delayed reporting of large trades.
Bovendien had ik graag wat meer flexibiliteit gezien als het gaat om het oponthoud bij de bekendmaking van omvangrijke transacties.
I will confine my remarks mainly to the report on the service of documents.
Ik zal mijn opmerkingen voornamelijk beperkt houden tot het verslag over de betekening en kennisgeving van stukken.
In our opinion, the possibility put forward in the explanatory statement of this report of setting TACs in the Mediterranean is therefore inappropriate.
Daarom is het volgens ons niet nodig om vangstquota voor de Mare nostrum vast te stellen, zoals in de toelichting van het onderhavige verslag wordt voorgesteld.
report (ook: exposé, record)
2. film & televisie
This was a most disturbing report and I will send it to your services.
Dat was een uitermate verontrustende reportage, die ik zal doorsturen naar uw diensten.
Maybe a report of this kind shows that we need a set of rules.
Misschien blijkt uit zo'n reportage ook wel dat we een statuut moeten hebben.
The report, which was later referred to on BBC News, contained a number of inaccuracies.
De reportage, die later werd vermeld in de nieuwsuitzending van de BBC, bevatte een aantal onnauwkeurigheden.

Voorbeeldzinnen voor "report" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThis request has been incorporated into the report of the committee responsible.
Deze eis werd in het verslag van de ten principale bevoegde commissie opgenomen.
EnglishThis report is one of the most interesting documents I have read for a long time.
Dit verslag is een van de meest interessante documenten die ik ooit gelezen heb.
EnglishThe recommendations in the present report give all the relevant starting points.
De aanbevelingen in het onderhavige verslag geven hiertoe alle aanknopingspunten.
EnglishI would like to comment on a few points or questions from your report, Mr Färm.
Ik zal nader ingaan op een aantal punten en vragen in uw verslag, mijnheer Färm.
EnglishI want to concentrate especially on the Mann report and specifically Article 4.
Ik wil mij vooral concentreren op het verslag-Mann en dan met name op artikel 4.
EnglishThis, it seems to me, is precisely the balance advocated by Mr Morillon's report.
Ik geloof dat het verslag van de heer Morillon precies dit evenwicht aanbeveelt.
EnglishI would like to speak about the section of the report which talks about Turkey.
Ik wil het graag hebben over het gedeelte van het verslag dat over Turkije gaat.
EnglishThe first is that my Group and I support Mr Bowis ' report, which is excellent.
Ten eerste steunen mijn fractie en ik het uitstekende verslag van de heer Bowis.
EnglishThe main proposal of your report, Mrs Haug, is therefore contrary to the Treaty.
Mevrouw, het belangrijkste voorstel in uw verslag is in strijd met het Verdrag!
EnglishThis was the report that was considered by our ministers back in May this year.
Dit was het verslag waarover onze ministers zich in mei dit jaar hebben gebogen.
EnglishAs you said, Mr President, the report was adopted unanimously yesterday evening.
Voorzitter, zoals u heeft gezegd, is het verslag gisteravond unaniem goedgekeurd.
EnglishMr Caccavale, I do believe you when you say that you could not find this report.
Mijnheer Caccavale, ik geloof u als u zegt dat u dat verslag niet heeft gevonden.
EnglishThe Rothe report includes a large number of important ideas for the White Paper.
Het verslag-Rothe geeft een groot aantal belangrijke suggesties voor het witboek.
EnglishThe Danish Social Democrats are abstaining from the vote on Mrs Theato's report.
De Deense sociaal-democraten onthouden zich van stemming over het verslag-Theato.
EnglishMr President, I wish to congratulate the rapporteur on her work on this report.
Mijnheer de Voorzitter, graag wil ik de rapporteur gelukwensen met haar verslag.
EnglishIt is a very difficult report covering very complex issues relating to pensions.
Het is een heel lastig verslag, een heel ingewikkelde materie over de pensioenen.
EnglishMadam President, I have voted against the Watson report for the following reasons.
Voorzitter, ik heb tegen het verslag-Watson gestemd en wel om de volgende reden.
EnglishThis report makes me uncomfortable as there are some things that are not right.
Ik voel mij ongemakkelijk over dit verslag, omdat een aantal dingen niet klopt.
EnglishThe evaluation report on the Daphne programme became available only yesterday.
Het evaluatieverslag van het programma DAPHNE is pas sinds gisteren beschikbaar.
EnglishThe Swedish Christian Democrats have today voted in favour of the Marinho report.
De Zweedse christen-democraten hebben vandaag voor het verslag-Marinho gestemd.