"remainder" in het Nederlands

EN

"remainder" - vertaling Nederlands

EN

remainder {zelfstandig naamwoord}

volume_up
remainder (ook: residue, rest)
The remainder is mired in competition, and there are inequalities in that competition.
De rest valt al onder de normale concurrentieverhoudingen, die overigens niet overal gelijk zijn.
The remainder will follow in a more detailed report next year.
De rest volgt in een meer gedetailleerd verslag komend jaar.
The remainder of the report basically consists of rehashing earlier proposals and decisions.
De rest van het verslag is eigenlijk een herformulering van eerdere voorstellen en besluiten.
remainder
The remainder of this paragraph would then lapse.
De overige tekst onder dit punt kan worden geschrapt.
For the remainder, unanimity shall remain the general rule.
Voor het overige blijft unanimiteit de regel.
For this very reason, this directive and the remainder of the package were only approved in June 2003.
Juist om die reden zijn deze richtlijn en de overige maatregelen van het pakket pas in juni 2003 goedgekeurd.
The remainder has to be found from the national Treasury.
De resterende bedragen moeten worden aangevuld uit de nationale kassen.
It is one of the top priorities for the remainder of my mandate.
Het is een van de eerste prioriteiten voor de resterende tijd van mijn mandaat.
The present proposal from the Commission, on which my report is based, overcomes this but only for the remainder of 1998.
Het huidige Commissievoorstel, waarop mijn verslag gebaseerd is, heeft hier een oplossing voor, maar slechts voor de resterende periode van 1998.
remainder (ook: debris, dross, garbage, giblets)
Our objective must be firstly to prevent waste, to recycle as much as possible, and only then to store or dispose of the remainder in a proper fashion.
Onze taak moet erin bestaan eerst afval te vermijden, zoveel mogelijk te hergebruiken en pas wat dan overblijft vakkundig op te slaan, respectievelijk te verwijderen.
remainder (ook: pigtail, rest)
We have therefore abstained in the vote concerning the remainder of the present period of office.
Daarom hebben wij ons van stemming onthouden bij de stemming over het restant van de huidige mandaatperiode.

Synoniemen (Engels) voor "remainder":

remainder

Voorbeeldzinnen voor "remainder" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishI hope that these points can be examined closely during the remainder of the proceedings.
Ik hoop dat in het vervolg van de procedure met deze punten rekening wordt gehouden.
EnglishThis will be shown very clearly in the remainder of the debate.
Dat zal bij de debatten over de uitbreiding van de Unie nog zeer duidelijk blijken.
EnglishThere is no reason to have the remainder of the paragraph as it has been suggested.
Er is dus geen reden om de betreffende paragraaf af te sluiten volgens het voorstel van de heer Dover.
EnglishThis will receive only the remainder of the subsidies, which cannot be right.
Die regio ontvangt slechts nog datgene wat overblijft van de subsidies, wat toch niet de bedoeling kan zijn.
EnglishAs far as the remainder is concerned, i. e. categories 2, 3, 5, 6 and 7, nothing has been changed.
De andere categorieën - 2, 3, 5, 6 en 7 - blijven ongewijzigd.
EnglishI shall waive the remainder of my speaking time, which should certainly put me in the President's good books!
Ik zal mijn toespraak voortijdig beëindigen en ik denk dat de Voorzitter daar erg tevreden over is!
EnglishIt has been stated that such areas should receive aid and solidarity from the remainder, regardless of the level of their GDP.
Zoals commissaris Fischler weet, is dit onder meer van toepassing op het landbouwbeleid.
EnglishIf, in spite of that, I have abstained from voting, it is because of what is contained in the remainder of the report.
Dat ik mij desondanks van stemming heb onthouden, is vanwege hetgeen nog meer in het verslag staat.
EnglishA member shall be replaced for the remainder of his term of office, save where the entire Board of Directors is being replaced.5.
Behalve bij algehele vernieuwing, worden de leden voor de verdere duur van hun mandaat vervangen.5.
EnglishThe remainder is sold on the network.
Het overschot wordt verhandeld op het stroomnet.
EnglishThe Commission also intends to seek the Council’ s position on the remainder of the work on the CFR.
De Commissie heeft ook het voornemen om het standpunt van de Raad te vragen met betrekking tot het nog te verrichten werk ten behoeve van het CFR.
EnglishI hope that, as soon as possible, we can see the valuable experience gained in, for example, Bosnia transferred to the remainder of the delegations.
Ik hoop dat wij de goede ervaringen, onder andere met Bosnië, naar de andere delegaties kunnen uitbreiden.
EnglishThere appear to be up to 200,000 Chechen refugees now in Ingushetia, most of them staying with families there, the remainder living in tents.
Er schijnen nu 200.000 Tsjetsjeense vluchtelingen in Ingoesjië te zijn, waarvan de meesten bij familieleden en de overigen in tenten verblijven.
EnglishWe voted in favour of the amendments that protest against the war in Chechnya and abstained on the remainder of the resolution.
Wij hebben voor de amendementen gestemd waarin de oorlog in Tsjetsjenië wordt veroordeeld en hebben ons wat de algehele resolutie betreft van stemming onthouden.
EnglishA Judge who is to replace a member of the Court of Justice whose term of office has not expired shall be appointed for the remainder of his predecessor's term.
De rechters wier ambtsuitoefening vóór het verstrijken van hun mandaat eindigt, worden voor de verdere duur van het mandaat vervangen.
EnglishThis compromise paves the way for new proposals for the liberalisation of the remainder of the railway system, namely passenger services.
Naar aanleiding van dit compromis zullen er nieuwe voorstellen worden ingediend om ook andere vormen van vervoer per spoor te privatiseren, dat wil zeggen het personenvervoer.
EnglishIt means: reduce your carbon dioxide emissions with the full range of choices that you make, and then purchase or acquire offsets for the remainder that you have not completely reduced.
Verminder je CO2 uitstoot met alle keuzes die je maakt en koop vervolgens CO2-certificaten voor wat je niet volledig hebt verminderd.
EnglishI should like to devote the remainder of my speech to another point which we did not discuss in the report: the broadening of certain specific areas of the use of codecision.
Het laatste deel van mijn betoog wil ik aan een ander onderwerp wijden dat wij in het verslag hebben uitgewerkt: de uitbreiding van bepaalde toepassingsgebieden van de medebeslissingsprocedure.
EnglishUnder Rule 109, if the President excludes a Member from the Chamber for disciplinary reasons, he or she is not allowed to return to the Chamber for the remainder of the sitting.
Ingevolge artikel 109 mag een lid dat om disciplinaire redenen door de Voorzitter de toegang tot de vergaderzaal wordt ontzegd, niet in de zaal terugkeren voor de verdere duur van de vergadering.