EN

related {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
Competitiveness of EU forest-based and related industries
Concurrentievermogen van de houtverwerkende en aanverwante industrie
The subject of my report is copyright and related rights.
Het thema van mijn verslag is auteursrecht en aanverwante rechten.
Every example in related sectors confirms the argument.
Alle voorbeelden op aanverwante terreinen bevestigen de juistheid van dit argument.
But no one ever considered that they might be more closely related.
Maar niemand heeft er ooit aan gedacht dat ze misschien nauwer verwant zouden zijn.
So these robots are related to unmanned aerial vehicles.
Deze robots zijn verwant met onbemande vliegtuigen.
We eat insects -- they're so distantly related from us that this doesn't happen.
. ~~~ Die zijn zo ver verwant aan ons, dat dit niet gebeurt.
related (ook: akin, affined)
If the Van Dijk report on a related issue had been binding it would have effectively destroyed the Irish cattle trade.
Indien het verslag-Van Dijk over een aanverwant onderwerp bindend zou zijn geweest, zou het de Ierse veeteelt feitelijk hebben vernietigd.
A related problem which merits our attention is the export of food whereby lower standards are applied than those in the European Union.
Een aanverwant probleem dat onze aandacht verdient is de export van voedsel tegen lagere normen dan in de Europese Unie gelden.
Last month I tabled a question for this session of Question Time to the Council on a related subject, that of EU kerosene tax.
- Vorige maand heb ik met het oog op het vragenuur met de Raad een vraag gesteld over een aanverwant onderwerp, namelijk de Europese kerosinebelasting.
The Commission will probably be producing its analytical study of company taxation in the internal market and a related policy of communication next month.
De Commissie zal waarschijnlijk volgende maand een analytisch onderzoek naar de vennootschapsbelasting in de interne markt, alsmede een bijbehorend communicatiebeleid publiceren.
related (ook: linked, affiliated)
volume_up
gelieerd {bn.}
A lot of the Indian problems are related to the ideology of caste and other things.
Veel van de Indiase problemen zijn gelieerd aan de ideologie van de kaste en andere zaken.
Furthermore, we need special taxes on external environmental costs related to products and product prices.
Verder hebben we speciale taksen nodig op externe milieukosten, gelieerd aan de producten en de productprijzen.

Voorbeeldzinnen voor "related" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishFor 2003, a number of cancer-related projects have been identified for funding.
Voor 2003 zijn een aantal projecten op dit terrein aangewezen voor financiering.
EnglishEuropol was supposed to be the magic solution for combating drug-related crime.
Europol zou het wondermiddel voor de bestrijding van de drugscriminaliteit zijn.
EnglishThe Korean threat has persisted in spite of the contract-related operating aid.
Deze dreiging is blijven bestaan ondanks de aan opdrachten gebonden bedrijfssteun.
EnglishWe eat insects -- they're so distantly related from us that this doesn't happen.
Wij eten insecten. ~~~ Die zijn zo ver verwant aan ons, dat dit niet gebeurt.
EnglishOne smoker in two will die, sooner or later, from a smoking-related disease.
Een op de twee rokers sterft vroeg of laat aan een ziekte ten gevolge van roken.
EnglishThis in its turn is closely related to the principle of the separation of powers.
Dat beginsel is nauw verbonden met het beginsel van de scheiding van machten.
EnglishThis is an initial experiment with a decentralised asylum-related programme.
Het gaat hier om een eerste experiment rond een gedecentraliseerd asielprogramma.
EnglishIt has been used to signal early warning in advance of weather-related disasters.
Het is gebruikt voor vroegtijdige waarschuwing bij rampen veroorzaakt door het weer.
EnglishThe first mistake is to say that we are dealing mainly with drugs-related crime.
De eerste misvatting is dat het daarbij hoofdzakelijk om drugscriminaliteit zou gaan.
EnglishOur position will be related to whether or not a number of amendments are accepted.
Onze positie zal afhangen van het al dan niet aannemen van een aantal amendementen.
EnglishIt continues to be strictly related in time to the conclusion of the WTO procedure.
Het blijft wat tijd betreft strikt gekoppeld aan de afronding van de WTO-procedure.
EnglishThe EU is by far the biggest provider of trade-related assistance worldwide.
De EU is wereldwijd verreweg de grootste donor van handelsgerelateerde steun.
EnglishWe are wondering, however, whether this is a specifically EU-related problem.
Wij vragen ons echter af of dit wel een speciaal met de EU samenhangend probleem is.
EnglishMr President, I should like to comment briefly on matters related to the euro.
Mijnheer de Voorzitter, ik wil het kort hebben over het gedeelte dat de euro betreft.
EnglishI am thinking of the Echelon affair, which is very much related to this kind of issue.
Ik denk nu aan de kwestie Echelon die veel met dit soort zaken te maken heeft.
EnglishWe can therefore say that these are two things which must be seen as closely related.
We weten dus dat dit twee verschillende dingen zijn die we samen moeten beschouwen.
EnglishSo the next question, of course, is: Is there any effect on age-related disease?
De volgende vraag is natuurlijk: is er enig effect op aan leeftijd gerelateerde ziekten?
EnglishThey are more and more often manipulative and carry value-related messages.
Ze manipuleert steeds vaker en neemt stelling met betrekking tot normen en waarden.
EnglishThey were, however, directly related to the completion of the internal market.
Zij stonden echter wel rechtstreeks in verband met de voltooiing van de interne markt.
EnglishMany accidents are still related to alcohol consumption in connection with driving.
Veel ongevallen zijn nog steeds het gevolg van alcoholconsumptie door automobilisten.

Synoniemen (Engels) voor "related":

related
English