"recruitment" in het Nederlands

EN

"recruitment" - vertaling Nederlands

NL

EN recruitment
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

All of this is highly commendable and will assist in the process of stock recovery and juvenile recruitment.
Dit alles is zeer aanbevelenswaardig en draagt bij aan het proces van het herstel van visbestanden en de aanwas van jonge vis.
recruitment
Such a measure would promote greater democracy in the recruitment of Members!
Hierdoor zou de werving van de afgevaardigden democratischer worden!
There must also be recruitment from countries other than the new Member States.
Werving moet niet alleen in de nieuwe lidstaten plaatsvinden.
Parliament must call for an active end to the recruitment of health workers.
Het Parlement moet oproepen tot het stopzetten van de werving van gezondheidswerkers.
recruitment
This is also likely to hamper the recruitment of qualified staff for the agency.
Dat bemoeilijkt waarschijnlijk ook de aanwerving van geschikt personeel voor de Autoriteit.
Subject: Removal of age limits in Commission recruitment
Betreft: Afschaffing van de leeftijdsgrenzen bij aanwerving door de Commissie
Mr President, I am responsible for the recruitment of personnel in the Commission.
Mijnheer de Voorzitter, ik ben in de Commissie verantwoordelijk voor de aanwerving van personeel.
recruitment
When a critical mass has been attained, there's an abrupt acceleration in recruitment.
Als een kritiek aantal is bereikt, is er een plotse versnelling in de recrutering.
In short, the fact that training and funding problems are hampering the necessary recruitment drive of 4 000 Romanian border guards should be of major concern to the Commission.
Het moet de Commissie, kortom, een grote zorg zijn dat scholings- en financieringsproblemen de noodzakelijke recrutering van 4000 Roemeense grensbewakers bemoeilijken.
Our policy is to encourage the recruitment of women to administrative posts in order to create a reserve of suitable candidates for future promotion to managerial positions.
Met ons beleid streven wij ernaar de recrutering van vrouwen op administrateursposten te bevorderen, om zo een reserve te kweken van geschikte kandidaten voor toekomstige leidinggevende posities.
recruitment

Synoniemen (Engels) voor "recruitment":

recruitment
English
recruit

Voorbeeldzinnen voor "recruitment" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishAs a result it will not be possible to implement the expected recruitment policies.
Het gevolg is dat het geplande wervingsbeleid niet ten uitvoer kan worden gelegd.
EnglishIf we were a personnel recruitment commission, we would have to vote for the candidates.
Als we een personeelsselectiecommissie waren, zouden we positief moeten stemmen.
EnglishI have just compared the results of these competitions, when recruitment began.
Ik heb pas geleden de resultaten van deze nieuwe onderzoeken vergeleken.
EnglishI take on board your question about Irish law and Irish recruitment practices.
Uw vraagstelling over het Ierse recht en de Ierse aanwervingspraktijken is mij duidelijk.
EnglishIt seems to me that the recruitment of these observers is a very parlous affair.
Ik heb ook ernstige twijfels over de rekrutering van deze waarnemers.
EnglishThis would certainly have an effect on companies ' recruitment policy.
Dit zou echter ongetwijfeld gevolgen hebben voor het wervingsbeleid van bedrijven.
EnglishEquality of composition of selection, promotion and recruitment boards is of the essence.
Ook paritaire samenstelling van selectie-, promotie- en aanstellingsorganen.
EnglishNo recruitment will be taking place at all with this proposal for 2007.
Door dit voorstel kan in heel 2007 geen personeel aangeworven worden.
EnglishWhether we like it or not, we need criteria for recruitment.
We hebben per slot van rekening criteria nodig voor de selectie van personeel.
EnglishRecruitment of immigrant workers should be done selectively.
De rekrutering van arbeidskrachten uit derde landen moet selectief geschieden.
EnglishSpecial report by the European Ombudsman on Commission recruitment
Speciaal verslag van de Europese Ombudsman over de aanwervingsprocedures van de Commissie
EnglishSubject: Equal opportunities for older workers in recruitment to the European Commission
Betreft: Gelijke kansen voor oudere werknemers in het aanwervingsbeleid van de Europese Commissie
EnglishHow does the Council reconcile its proclamation of the Charter with its policy on recruitment?
Hoe is de afkondiging van het Handvest door de Raad te verenigen met zijn aanwervingsbeleid?
EnglishWe support the counter-recruitment campaign and demand political asylum for deserters.’
Wij ondersteunen campagnes tegen de rekrutering van soldaten en eisen politiek asiel voor deserteurs.
EnglishThe directive must be applied in matters of recruitment, promotion, remuneration and social security.
De richtlijn moet gelden inzake aanwervingen, bevorderingen, loon en sociale zekerheid.
EnglishWe do of course know that the whole recruitment process will take time.
Wij weten immers allemaal dat de wervingsprocedure tijd kost.
EnglishIn the case of OLAF, the Director makes the final decision on the recruitment and appointment of staff.
In het geval van OLAF ligt de beslissingbevoegdheid voor benoemingen bij de directeur.
EnglishIt would make recruitment impossible, from either new or old Member States.
Dat maakt feitelijk vorm van personeelsaanwerving onmogelijk, zowel uit de oude als de nieuwe lidstaten.
EnglishBut one can be critical about the recruitment of staff and its quality.
Maar je mag wel erg kritisch zijn als het gaat om het aantrekken van personeel en de kwaliteit ervan.
EnglishIt was interesting to hear about the inter-institutional recruitment office.
Ook wil ik nog graag opheldering over iets wat u zei.