EN

recognition {zelfstandig naamwoord}

volume_up
It will include important elements of mutual recognition, alongside harmonisation.
Zij omvatten belangrijke elementen als wederzijdse erkenning en harmonisering.
Standardisation would be better, but mutual recognition is the easier approach.
Standaardisering zou beter zijn, maar wederzijdse erkenning is eenvoudiger.
For instance, mutual recognition of expulsion decisions is a key element.
Wederzijdse erkenning van de uitwijzingsbesluiten is bijvoorbeeld van groot belang.
recognition (ook: appreciation)
In addition, I welcome the fact that domestic work is to be given recognition.
Bovendien juich ik het toe dat het werk in huis meer waardering gaat krijgen.
Mr President, Mrs Hautala really deserves the recognition she is receiving today.
Mijnheer de Voorzitter, Heidi Hautala heeft de waardering die ze vandaag krijgt echt verdiend.
At the European Council in Brussels, we expressed recognition of the progress that has been made.
De Europese Raad heeft in Brussel zijn waardering geuit voor de vooruitgang die Turkije geboekt heeft.
This works by the electronic recognition of chips implanted into the animals.
Dat is een elektronische herkenning van chips die op runderen wordt ingeplant.
She didn't recognize me -- there was no recognition whatsoever.
Ze herkende me niet -- geen enkel teken van herkenning.
It’s very hard to explain this by molecular recognition.
Met moleculaire herkenning is dit heel moeilijk te verklaren.
This involves the choice of alloys and recognition by machines.
De keuze van de legeringen en de herkenbaarheid voor automaten maken daar deel van uit.
In that case we could hardly ensure fast and reliable recognition of individual coins.
Een snelle en tevens trefzekere herkenbaarheid van de individuele waarde van de munten zou dan niet meer gewaarborgd zijn.
We are also particularly concerned about forgery prevention, especially for the larger denomination coins, but also as regards recognition by coin-operated machines.
Wij vinden de fraudebestendigheid van de munten ook van bijzonder belang, vooral bij de hogere waarden, maar ook de herkenbaarheid voor automaten.

Voorbeeldzinnen voor "recognition" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe most important examples of this are the Multilateral Recognition Agreements.
De belangrijkste voorbeelden hiervan zijn de Multilateral Recognition Agreements.
EnglishIt will include important elements of mutual recognition, alongside harmonisation.
Zij omvatten belangrijke elementen als wederzijdse erkenning en harmonisering.
EnglishAnd it is not just a matter of form either, nor of our wish for recognition.
Dit is geen formaliteit en het gaat er ook niet om dat wij willen worden erkend.
EnglishMountain regions are also seeking recognition for the quality of their products.
Bergstreken willen ook graag erkenning voor de kwaliteit van hun producten.
EnglishIn addition, I welcome the fact that domestic work is to be given recognition.
Bovendien juich ik het toe dat het werk in huis meer waardering gaat krijgen.
EnglishAnd that recognition will sow fear -- recognizing the seriousness of the situation.
Die erkenning zal angst zaaien... ~~~ omdat de ernst van de situatie wordt erkend.
EnglishThis works by the electronic recognition of chips implanted into the animals.
Dat is een elektronische herkenning van chips die op runderen wordt ingeplant.
EnglishThe EU Member States withdrew their recognition of Taiwan in favour of China.
De EU-staten hebben hun erkenning van Taiwan ingetrokken ten gunste van China.
EnglishDo we really have mutual recognition of technical standards between countries?
Is er sprake van wederzijdse erkenning van technische standaarden door de lidstaten?
EnglishStandardisation would be better, but mutual recognition is the easier approach.
Standaardisering zou beter zijn, maar wederzijdse erkenning is eenvoudiger.
EnglishAnd so they lock into those receptors, and they jam recognition of the real thing.
En dus blokkeren ze de receptoren en verstoren de herkenning van de echte moleculen.
EnglishIn any event, the election victory of the opposition was given the same recognition.
De verkiezingsoverwinning van de oppositie werd in ieder geval gelijk erkend.
EnglishThey will have to be given due Treaty recognition in the context of the IGC.
Ze moeten in het kader van de IGC uitdrukkelijk in het Verdrag worden erkend.
EnglishWe thank you for that recognition and assure you of our determination on this issue.
Wij danken u voor die erkenning en verzekeren u dat het ons ernst is met deze zaak.
EnglishWe demand the recognition of minority rights and regional languages at all levels.
Wij eisen dat alles en iedereen de rechten van minderheden en regionale talen erkent.
EnglishWe need recognition between Member States of custody orders given in each country.
De regelingen voor de ouderlijke macht in de lid-staten moeten worden gelijkgetrokken.
EnglishI also welcome the recognition of pilotage services as specialised services.
Voorts juich ik toe dat loodsdiensten worden erkend als een gespecialiseerde dienst.
EnglishOther people would say it means an acknowledgement or recognition of God's sovereignty.
Weer anderen zullen zeggen dat het erkenning van God's soevereiniteit betekent.
EnglishI welcome Commissioner Kyprianou's recognition of the importance of data.
Ik ben blij dat commissaris Kyprianou het grote belang van statistieken erkent.
EnglishWe welcome the fact that human rights have hereby gained broader recognition.
Het is positief dat de mensenrechten mede hierdoor bredere erkenning hebben gekregen.

Synoniemen (Engels) voor "recognition":

recognition