"to receive" in het Nederlands

EN

"to receive" - vertaling Nederlands

EN to receive
volume_up
[received|received] {werkwoord}

to receive (ook: to get, to have)
From an external point of view, do the Members receive the correct information?
Vanuit een extern perspectief, krijgen de afgevaardigden de juiste informatie?
Consumer representatives should also receive the necessary support.
Ook de vertegenwoordigers van de consumenten moeten voldoende steun krijgen.
It was agreed at the Florence summit that these issues should receive priority.
De Top van Florence heeft vastgesteld dat deze vraagstukken prioriteit moeten krijgen.
We continually receive information about the persecution of Christians.
Wij ontvangen voortdurend berichten dat de christenen daar vervolgd worden.
Furthermore, these companies receive subsidies and sometimes even privileges.
Toch ontvangen deze bedrijven subsidies, terwijl men ze af en toe ook privileges gunt.
If they do receive written replies, that will be the end of the matter.
Als wij de antwoorden schriftelijk ontvangen is het probleem opgelost.
However, the EU has not been reformed sufficiently to enable it to receive Turkey as a member.
De EU is echter onvoldoende hervormd om Turkije als lidstaat te kunnen opnemen.
What is the status of the European list of ports that are likely to receive doomed ships?
Hoe staat het met de Europese lijst van havens die schepen in nood zouden kunnen opnemen?
In practice, the countries which take in the greatest number of refugees will probably receive the most funds.
In de praktijk zullen waarschijnlijk die landen die het grootste aantal vluchtelingen opnemen, de meeste middelen krijgen toegewezen.
The Brenner project will continue to receive very substantial support.
Het Brenner-project zal zeer aanzienlijke steun blijven genieten.
They will receive money from PHARE for the purpose, but they will also need loans from the EIB, EBRD or World Bank.
Dat is natuurlijk de doelstelling van PHARE, maar deze landen moeten ook van leningen van de EIB, de EBWO of de Wereldbank kunnen genieten.
Tourism, and some individual tourists, will no doubt receive debatable advantages from the introduction of the euro.
Het toerisme en een aantal toeristen zullen ongetwijfeld - een op zich twijfelachtig - voordeel genieten bij de invoering van de euro.
How will this point be received by Estonia, Poland and Cyprus, for example?
Hoe moeten landen als Estland, Polen en Cyprus dat punt anders aannemen?
Obviously it is not a question of the ECB receiving binding instructions from political bodies.
Het gaat er natuurlijk niet om dat de ECB bindende voorschriften van de politieke instellingen zou moeten aannemen.
It is equally natural that we should start from the assumption that Members should not receive gifts or services for performing their duties.
Net zo vanzelfsprekend is het uitgangspunt dat leden geen geschenken of diensten mogen aannemen bij het verrichten van hun werkzaamheden.
If my proposal were acted on, I can assure you that the decision would receive the support and the warmth of Galician society.
Als mijn voorstel wordt aanvaard, kan dat besluit rekenen op de volledige steun van de Galicische maatschappij.
We do not accept that a Commission in Brussels should decide whether or not elected representatives of the people can receive a proposal for debate.
Wij aanvaarden niet dat een Commissie in Brussel beslist of een voorstel al dan niet door de nationale parlementen behandeld kan worden.
Such help has been received with gratitude, but let us put it into perspective.
Die hulp is in dank aanvaard, maar laten we het totaalbeeld niet uit het oog verliezen.
We will not tolerate the threats opposition leaders have received to their freedom and lives.
Wij zullen niet accepteren dat de oppositieleiders in hun vrijheid en als persoon worden bedreigd.
The citizens of Europe will only fully accept biotechnology if they receive genuine assurances about its safety.
De burgers van onze lidstaten zullen de biotechnologie pas echt accepteren als ze zich verzekerd zien van daadwerkelijke veiligheidsgaranties.
Administrative districts and municipalities that receive large groups of tourists must make it clear that they view the trafficking of women and children as unacceptable.
Landen en gemeenten waar grote groepen toeristen komen, moeten duidelijk maken dat ze geen handel in vrouwen en kinderen accepteren.
That is not enough for them to be recognized as therapies and receive financial support.
Dat is te weinig om als geneeswijze te worden erkend en om financiële steun te krijgen.
Mr President, China is not yet qualified to receive recognition of market economy status by Europe.
- Mijnheer de Voorzitter, China voldoet nog niet aan de eisen om door Europa te worden erkend als markteconomie.
There is no dissent: we all want society to recognise that people with disabilities should receive what it is right for them to have.
Er is geen enkele wanklank: we willen allemaal dat de maatschappij de rechten van gehandicapten erkent.
to receive (ook: to get, to have, to touch)
to receive (ook: to entertain)
to receive (ook: to get)
volume_up
meekrijgen {ww.} (ontvangen)

Voorbeeldzinnen voor "to receive" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishYou will receive two notes on the 2007 budget and on the proposal for 2007-2013.
U ontvangt twee nota's over de begroting 2007 en over het voorstel voor 2007-2013.
EnglishThere are countries which receive amounts far in excess of their entire production.
Er zijn landen die bedragen innen die vele malen hoger liggen dan hun produktie.
EnglishMoreover, we already receive generous allowances for precisely those expenses.
Wij hebben bovendien reeds royale vergoedingen voor juist dergelijke uitgaven.
EnglishAs to GALILEO, it will continue to receive 20 % of its funding from the Community.
Wat GALILEO betreft: de medefinanciering daarvoor blijft hetzelfde, dus 20 procent.
EnglishLikewise stability and security as a second priority receive my unqualified support.
Ook stabiliteit en veiligheid als tweede prioriteit heeft van harte mijn steun.
English This right includes the possibility to receive free compulsory education.3.
    Dit recht houdt de mogelijkheid in, verplicht onderwijs kosteloos te volgen.3.
EnglishHow will it ensure that women actually receive the aid and benefits intended for them?
Hoe kan zij garanderen dat hulp en gunsten werkelijk bij de vrouwen terechtkomen?
EnglishIt is as if we were to receive an allowance of one third of that received up to now.
Hetzelfde zou zijn als men ons plotseling nog maar een derde van ons salaris gaven.
EnglishThese were two important questions, and I should like to receive an answer.
Dat waren twee belangrijke vragen, en ik zou daar graag antwoord op willen hebben.
EnglishThe degree of resolution and cooperation we receive from the Commission is high.
De bereidheid van de Commissie om tot oplossingen te komen en samen te werken is groot.
EnglishIn that way, they will achieve the dignity and receive the education that they require.
Op deze manier verkrijgen zij de waardigheid en de opleiding die zij verdienen.
EnglishSecond, if growth is to receive a boost, internal demand must be supported.
Wanneer je de groei wilt stimuleren, moet je verder de interne vraag steunen.
EnglishI trust that the budget authorities will receive this request positively.
Ik vertrouw erop dat de begrotingsautoriteit die ook ter beschikking zal stellen.
EnglishAnd of course, the European Parliament will receive a special briefing on the report.
Dat verslag zal vanzelfsprekend aan het Europees Parlement worden voorgelegd.
EnglishI hope and trust that this report will receive all possible support from Parliament.
Ik hoop oprecht dat dit verslag van dit Parlement de grootst mogelijke steun krijgt.
EnglishIn addition, Parliament will receive ECU 150 million for its building projects.
Tevens wordt het Parlement 150 miljoen ecu voor verwerving van zijn gebouwen toegekend.
EnglishI did not receive a reply to my specific question concerning the Gdań sk-Vienna axis.
- Ik heb geen antwoord gekregen op mijn gerichte vraag over de hoofdas Gdanks-Wenen.
EnglishThis report should receive the widest possible dissemination throughout the Community.
Het verslag dient door de gehele Gemeenschap zo breed mogelijk te worden verspreid.
EnglishTurkey should receive equal, fair and proper treatment during the negotiations.
Turkije dient gelijk, eerlijk en netjes te worden behandeld tijdens de onderhandelingen.
EnglishThe citizen is entitled to receive accurate information about what we do for him.
De burger heeft recht op correcte informatie over wat wij voor hem doen.