EN

random {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
First of all, I should like to give you a random example of this lack of clarity.
Allereerst een willekeurig voorbeeld van de onduidelijkheid.
So, another random thing I do is the search for extraterrestrial intelligence, or SETI.
Nog een willekeurig ding dat ik doe, is het speuren naar buitenaards leven, ofwel SETI.
Each is scattering away at random to try to save its scales or feathers.
Elk individu schiet willekeurig alle kanten op om zijn schubben, of zijn veren te redden.
The number of coins planned was obviously not chosen at random.
Het geplande aantal munten is niet toevallig gekozen.
These fields were not chosen at random, but because they vary in the way in which they use computers.
Overigens is de opsomming van deze terreinen niet toevallig, want het maakt verschil hoe de computers worden gebruikt.
The random characters that happened to be shown to the user were W, A, I, T, which, of course, spell a word.
De willekeurige tekens die toevallig aan de gebruiker werden getoond, waren W, A, I, T, die natuurlijk een woord spellen.
Flexibility in the use of CHP plants must be permitted, as dictated by the time of year, the working day and random variables.
Wat WKK-installaties betreft moet een flexibel gebruik worden toegestaan dat afhangt van het jaargetijde, de dag en incidentele schommelingen.
NL

Random Access Memory {het}

volume_up
1. IT
Random Access Memory

Voorbeeldzinnen voor "random" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

English(Applause) Bruno Giussani: Suzanne, just a curiosity, what you're wearing is not random.
(Applaus) Bruno Giussani: Suzanne, even snel, wat je draagt​ is niet zomaar iets.
EnglishThere's also a weather goddess who controls a random stock market and random weather.
Er is ook een weergodin die de willekeur van de aandelenmarkten en het weer bepaalt.
EnglishThe current will turn on and off at random, even when it's supposed to be on.
De stroom zal op willekeurige wijze aan- en uitgaan zelfs als het aan zou moeten zijn.
EnglishAny comparison between enterprises or between States thus appears somewhat random.
Vergelijkingen tussen bedrijven of staten lijken ons dan ook weinig zekerheid te bieden.
EnglishSay, "Computer, would you please make a hundred million random sequences of instructions.
Dus: "Computer, maak alsjeblieft honderd miljoen willekeurige instructie-reeksen.
EnglishMany people think of it primarily in terms of charity, random acts of kindness.
Veel mensen denken dat het met name gaat over naastenliefde, over willekeurige goede daden.
EnglishAnd it turns out it's a pseudo-random number generator using deterministic chaos.
Het blijkt een pseudo-random getallengenerator te zijn die deterministische chaos gebruikt.
EnglishThere are a growing number of abductions, abuses and random killings.
Er is een groeiend aantal ontvoeringen, mistoestanden en willekeurige moorden.
EnglishWe should not hide the fact that we are proceeding in a random fashion.
Wij moeten goed beseffen dat wij op dit ogenblik in gespreide orde handelen.
EnglishSo, another random thing I do is the search for extraterrestrial intelligence, or SETI.
Nog een willekeurig ding dat ik doe, is het speuren naar buitenaards leven, ofwel SETI.
EnglishEach is scattering away at random to try to save its scales or feathers.
Elk individu schiet willekeurig alle kanten op om zijn schubben, of zijn veren te redden.
EnglishTheir preparation has not been systematic: in practice it has been quite random.
De voorbereiding ervan was niet systematisch; in de praktijk is nogal willekeurig te werk gegaan.
EnglishRandom segments of code...... that have grouped together to form unexpected protocols.
Willekeurige codesegmenten die samen een onverwacht protocol vormen.
EnglishSo we started to change genes at random, looking for long-lived animals.
We begonnen genen te veranderen in willekeurige volgorde, op zoek naar langlevende dieren.
EnglishIt really scares me, because my life is too random and too confused, and I enjoy it that way.
Het beangstigt me, want mijn leven is te willekeurig en verward, en daar houd ik van.
EnglishRandom segments of code...... that have grouped together to form unexpected protocols.
Willekeurige codesegmenten die samen 'n onverwacht protocol vormen.
EnglishSo they are either poisonous or really should be used at less of a level than random.
Dus zijn ze ofwel giftig of moeten ze echt worden gebruikt op een lager niveau dan willekeurig.
EnglishFirst of all, I should like to give you a random example of this lack of clarity.
Allereerst een willekeurig voorbeeld van de onduidelijkheid.
EnglishSuch a random jumble of letters is said to have a very high entropy.
Van zo'n willekeurige mix van letters wordt gezegd dat deze een zeer hoge entropie heeft.
EnglishI certainly feel that random sampling is something we are going to have to learn to live with.
Ik vind zelf dat we moeten leren leven met steekproefsgewijze controles.

Synoniemen (Engels) voor "at random":

at random