"to pursue" in het Nederlands

EN

"to pursue" - vertaling Nederlands

EN to pursue
volume_up
[pursued|pursued] {werkwoord}

The Union will continue to pursue these objectives through all channels.
De Unie zal deze doelstellingen blijven nastreven via alle kanalen.
This is what we can discuss and pursue with the Government of Nigeria.
Die kunnen we met de regering van Nigeria bespreken en bij haar nastreven.
We can continue to pursue that balance between flexibility and security.
Daarbij kunnen wij dat evenwicht tussen flexibiliteit en bescherming blijven nastreven.
Croatia is on the right road and is determined to pursue that road single-mindedly.
Kroatië is op de goede weg en is bereid die weg consequent te vervolgen.
Nobody questions the Commission's duty to pursue alleged infringements of Community Law.
Niemand betwist de verantwoordelijkheid van de Commissie om inbreuken op het communautaire recht gerechtelijk te vervolgen.
This encouraging trend should spur us on to pursue the road we have embarked on with determination.
Deze bemoedigende ontwikkeling moet voor ons een stimulans zijn om de ingeslagen weg consequent te vervolgen.
With new horizons to pursue - Every moment, red-letter
Met nieuwe horizonten om te achtervolgen.
He also controls the debt companies that pursue victims once they have been duped into signing.
Hij beheert ook incassobedrijven die slachtoffers achtervolgen zodra zij het formulier eenmaal hebben ondertekend en zijn beetgenomen.
Felipe de Jesurín and Immelda Lopez de Sandoval were pursued by cars and threatened with death.
Felipe de Jesurín en Immelda Lopez de Sandoval worden door auto's achtervolgd en met de dood bedreigd.
I would like to pursue this matter of the supply of arms to the Hutus.
Ik zou nader willen ingaan op het probleem van de wapenleveranties aan de Hutu's.
Mr President, I should first of all like to pursue in greater depth the news to which Mrs Boogerd-Quaak has already referred.
Voorzitter, ik wil allereerst uitgebreider ingaan op een nieuwsfeit dat mevrouw Boogerd-Quaak ook al heeft genoemd.
While we want to pursue our paragraph in the guidelines, there is the question of the annuality of the budget procedure.
Als we dan dieper ingaan op onze paragraaf in de richtsnoeren, dan hebben we daar de kwestie van de jaarperiodiciteit van de begrotingsprocedure.
As the European People's Party, we will not be pursuing any pipe dreams.
Als Europese Volkspartij zullen wij geen naïeve dromen najagen.
Do you think they're there pursuing their self-interest?
Denk je dat ze hun eigen belangen najagen?
to pursue
volume_up
nastreven {ww.} (doel)
The Union will continue to pursue these objectives through all channels.
De Unie zal deze doelstellingen blijven nastreven via alle kanalen.
This is what we can discuss and pursue with the Government of Nigeria.
Die kunnen we met de regering van Nigeria bespreken en bij haar nastreven.
We can continue to pursue that balance between flexibility and security.
Daarbij kunnen wij dat evenwicht tussen flexibiliteit en bescherming blijven nastreven.

Voorbeeldzinnen voor "to pursue" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishI hope that the Minister will take some time to pursue that particular issue.
Ik hoop dat de minister aan de oplossing van dit probleem aandacht wil besteden.
EnglishWe now believe that we have the right way forward to pursue the Members ' Statute.
Wij zijn ons inziens nu op de goede weg om tot een statuut van de leden te komen.
EnglishI believe that we owe it to the generations to come to pursue this endeavour.
Mijns inziens zijn wij de toekomstige generaties deze inspanningen verschuldigd.
EnglishNaturally all countries must make every effort to pursue sound economic policies.
Vanzelfsprekend moeten alle landen naar een gezond economisch beleid streven.
EnglishOther countries may be inclined to pursue the goal of nuclear weaponization.
Andere landen kunnen nu geneigd zijn om ook naar nucleaire bewapening te streven.
EnglishFurthermore, it is necessary to pursue investment in trans-European networks.
Daarnaast moeten de investeringen in de transeuropese netwerken worden voortgezet.
EnglishThat is the vitally important and utterly fundamental strategy that we must pursue.
Dat is een belangrijk gegeven en tevens de basisstrategie die wij zullen aanhouden.
EnglishI will obviously pursue it with the Commission to find out what exactly happened.
Uiteraard zal ik van de Commissie trachten te weten te komen wat er juist is gebeurd.
EnglishI believe nevertheless that we should pursue our efforts in two directions.
En toch geloof ik dat we onze inspanningen in twee richtingen moeten voortzetten.
EnglishTo pursue the voting as a block vote today would, to my mind, be unfortunate.
Het zou naar mijn mening niet goed zijn hier morgen en bloc over te stemmen.
EnglishWe must continue to pursue the eradication of FMD on an international level.
Wij moeten op internationaal niveau blijven werken aan de uitroeiing van MKZ.
EnglishWhat strategy should the European Union pursue in relations with these regimes?
Welke strategie moet de Europese Unie volgen in de betrekkingen met dergelijke regimes?
EnglishWhat now matters is that we pursue a policy of stability, for things are changing.
Nu is het zaak een strak monetair beleid te voeren, want de omstandigheden veranderen.
EnglishIt is important, in my opinion, that we pursue this through the Agenda 2000 package.
Ik vind het belangrijk dat wij met Agenda 2000 op deze weg kunnen voortgaan.
EnglishThese countries cannot pursue policies in secret, while sending out misleading signals.
Zij moeten kleur bekennen en ophouden met het afgeven van misleidende signalen.
EnglishTogether with the rapporteur, we shall find suitable ways to pursue that approach.
Samen met de rapporteur zullen we daarvoor de juiste vorm zien te vinden.
EnglishWho exactly should pursue truly ecological policies in Europe, if not us?
Wie moet er in Europa eigenlijk serieus milieubeleid voeren als wij dat niet doen?
EnglishThe three subjects that the EU is to pursue are very good, and have our support.
De drie thema's waar de EU zich voor gaat inzetten, zijn uitstekend en hebben onze steun.
EnglishWe would all consider it impossible to pursue environmental policy without them.
Volgens ons kunnen wij zonder hun medewerking geen milieubeleid voeren.
EnglishWe should make it clear who really can actively pursue employment policy in Europe.
Wij moeten duidelijk maken wie in Europa een actief werkgelegenheidsbeleid kan voeren.