EN

purpose {zelfstandig naamwoord}

volume_up
purpose
That is its purpose, a purpose that the Common Position fulfils.
Dat is het doel en het gemeenschappelijk standpunt beantwoordt ook aan dat doel.
There are two sorts of technological progress really, for this purpose.
Er zijn eigenlijk twee soorten technologische vooruitgang, voor dit doel.
There are hundreds more that could potentially be developed for this purpose.
Maar er zijn er nog honderden meer die voor dit doel ontwikkeld zouden kunnen worden.
The purpose is to help developments proceed in the right direction.
De bedoeling daarvan is de ontwikkeling in de juiste richting te helpen sturen.
But I thought that was the whole purpose of infrastructure investment in any case.
Dat is natuurlijk ook juist de bedoeling van die investeringen.
And the purpose is not to walk in and construct a home and live there.
De bedoeling is niet om er binnen te lopen, een thuis te bouwen en er te wonen.
That is the purpose of this oral question and the resolution that accompanies it.
Dat is de reden van de mondelinge vraag en de bijbehorende resolutie die hier centraal staat.
The only purpose is to clarify that it does not challenge the WTO.
Dit is niet in strijd is met de WTO, dat is de enige reden.
The Union can send troops anywhere and at any time, for any purpose.
De Unie kan om het even waar, wanneer en om gelijk welke reden troepen uitsturen.
purpose
The instruments we have had up to now are inappropriate, so we must modify them to our purposes as regards Belarus.
De instrumenten waar wij tot nu toe over beschikken, zijn vaak niet adequaat en zouden voor Wit-Rusland dus aangepast moeten worden.
That is why one of the purposes and concerns of this resolution is to assess the effects that the union of Belarus and Russia would have on our relations with Russia.
Daarom is de zin van deze ontwerpresolutie ook het toetsen van de uitwerkingen van de unie tussen Wit-Rusland en Rusland op onze betrekkingen met Rusland.
purpose
These only confirm the sense of purpose and ambition which we all share.
Zij bevestigen het gevoel van vastberadenheid en ambitie dat wij allen delen.
In any case, I spoke of purpose and determination.
Ik sprak over eigenschappen als wil en vastberadenheid.
A great deal of firmness of purpose and courage was needed to get where we are today.
Er is veel vastberadenheid, veel moed nodig geweest om het punt te bereiken waar wij vandaag staan.
I also think that the technology platforms will serve a very useful purpose.
Ik geloof ook dat de technologische platforms een zeer nuttige functie zullen vervullen.
This monitoring mechanism serves a double purpose.
Dit bewakingssysteem heeft een tweeledige functie.
I think that that is a Darwinian -- there's a Darwinian purpose to this.
Ik denk dat dit een Darwiniaanse functie heeft.

Voorbeeldzinnen voor "purpose" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI want special-purpose vehicles such as ambulances to have high recovery quotas.
Ik heb liever dat speciale voertuigen zoals ambulances hoge reddingsquota halen.
EnglishWe European Socialists are in favour of a market economy with a social purpose.
Wij Europese socialisten zijn voorstander van een sociaal gerichte markteconomie.
EnglishIf it only served this purpose, closer cooperation would already be very useful.
Als dat het enige doel is, zou de nauwere samenwerking al heel nuttig kunnen zijn.
EnglishParliament has insisted on the best possible utilisation of funds for this purpose.
Het Europees Parlement dringt erop aan dat de middelen optimaal worden gebruikt.
EnglishA programme worth EUR 7 million is currently being prepared for this purpose.
Er is voor dat doel momenteel een programma van 7 miljoen euro in voorbereiding.
EnglishShould we authorize the manufacture of embryos for the purpose of experimentation?
Is het wel of niet toegestaan embryo's te kweken voor experimentele doeleinden?
EnglishRecent agreements between Germany and France do by no means serve this purpose.
De recente afspraken tussen Duitsland en Frankrijk zijn volstrekt onvoldoende.
EnglishAnnual compulsory inspection seems best suited for this purpose, in my opinion.
De jaarlijkse verplichte periodieke controle lijkt mij hiervoor het meest geschikt.
EnglishIt serves no purpose to spend large sums of money if you lack the moral courage.
Het is dan ook onnuttig om geld uit te geven als deze morele moed ontbreekt.
EnglishI just wish the House to know that I will remain here for this particular purpose.
Ik wil het Parlement alleen laten weten dat ik speciaal daarvoor hier zal blijven.
EnglishWe have some very tough rules on immigration for the purpose of paid employment.
Wij hebben zeer strenge regels voor immigranten wat betaalde arbeid betreft.
EnglishIn cases of that kind, it is appropriate to earmark specific aid for that purpose.
In een aantal gevallen dient met het oog hierop concrete steun voorzien te worden.
EnglishWe must apply quite different principles, and that is the purpose of our resolution.
Wij moeten geheel andere principes toepassen, en daar dient onze resolutie voor!
EnglishI implore the Commission to bring forward a directive with this purpose in mind.
Ik verzoek de Commissie met klem met dat doel een richtlijn voor te leggen.
EnglishNobody is quite sure what their purpose is, or who indeed their members are.
Niemand weet eigenlijk precies wie er, met welk doel, allemaal deel van uitmaakt.
EnglishIn principle, I am not against the shipment of waste for the purpose of recycling.
Ik ben in principe niet tegen het vervoer van afval met hergebruik als doel.
EnglishWell, they're composed of people who understand science as adventure with a purpose.
Ze zijn samengesteld uit mensen die wetenschap zien als avontuur met een doel.
EnglishIts purpose is to solve a specific problem which has arisen in one Member State.
Daarmee moet een specifiek probleem worden opgelost, dat in een lidstaat is opgedoken.
EnglishThe theoretical purpose is to reduce smoking, alcohol use and car traffic.
Het theoretisch doel is terugdringing van roken, alcoholgebruik en autoverkeer.
EnglishThere are hundreds more that could potentially be developed for this purpose.
Maar er zijn er nog honderden meer die voor dit doel ontwikkeld zouden kunnen worden.

Synoniemen (Engels) voor "purpose":

purpose
purposive