"procurement" in het Nederlands

EN

"procurement" - vertaling Nederlands

EN procurement
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

procurement (ook: acquisition, purchase)
We do not even trade with each other, intra-EU trade being only 4 % or 5 % of procurement.
Zelfs de intracommunautaire handel stelt niet veel voor, en neemt slechts 4 % of 5 % van de totale inkoop voor zijn rekening.
On procurement, we must move towards a European armament agency, bringing together OCCAR and WEAG in a loose arrangement, if necessary.
Wat inkoop betreft moeten we kijken of we een Europees bewapeningsbureau zouden kunnen oprichten waarin de OCCAR en de WEAG in los verband zouden kunnen worden ondergebracht.
I have voted against this report because I do not believe that the option of local and regional purchasing and procurement for local needs is sufficiently provided for.
Ik heb tegen dit verslag gestemd, daar ik van mening ben dat in onvoldoende mate is voorzien in de mogelijkheden voor plaatselijke en regionale aankopen en inkoop voor plaatselijke behoeften.
procurement

Synoniemen (Engels) voor "procurement":

procurement

Voorbeeldzinnen voor "procurement" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThe establishment of a working group on public procurement is definitely important.
Van belang is zeker de oprichting van een werkgroep voor openbare aanbesteding.
EnglishNew ways of capital procurement are currently a top priority for the SME sector.
Nieuwe wegen naar kapitaalsverwerving zijn precies in de MKB-sector een top-prioriteit.
EnglishHowever, this must not be an excuse for not applying the EU procurement rules.
Dat mag echter geen excuus zijn om de aanbestedingsregels van de EU niet toe te passen.
EnglishWe are also introducing payment periods into public procurement contracts.
Wij zijn ook bezig betalingstermijnen voor overheidsaankoopcontracten in te voeren.
EnglishPublic procurement has proved beyond the reach of small and medium-sized businesses.
Overheidsopdrachten zijn in de Unie buiten het bereik van het MKB gebleven.
EnglishThese are places where official information can be obtained on procurement.
Dat zijn plekken waar officiële informatie kan worden opgevraagd over aanbestedingen.
EnglishMy last point concerns public tendering and centralised procurement.
Mijn laatste punt betreft de openbare aanbesteding en het centrale inkoopbeleid.
EnglishFurthermore, they must select and use a number of public procurement requirements.
Daarnaast moeten zij een aantal vereisten voor overheidsopdrachten selecteren en gebruiken.
EnglishThis also has repercussions in terms of competition and public procurement.
Dat geldt speciaal in verband met het concurrentievraagstuk en de overheidsfinanciering.
EnglishCompeting for public procurement is also absurd from the point of view of staff.
Het laten concurreren van overheidsopdrachten is ook verkeerd ten opzichte van het personeel.
EnglishThe resolutions of the Uruguay Round on government procurement must be applied.
Men moet de besluiten van de Uruguay-ronde ten aanzien van openbare aanbestedingen toepassen.
EnglishCan we realise political ambitions via the public procurement procedures?
Kunnen we politieke idealen verwezenlijken via de procedures voor openbare aanbestedingen?
EnglishPublic procurement has for a long time been considered a universal remedy.
Openbare aanbestedingen zijn lange tijd gezien als een wondermiddel.
EnglishThis is the case for public procurement aspects of the LRAU law.
Dit geldt voor aspecten van de LRAU-wet die verband houden met overheidsopdrachten.
EnglishI await the report promised by the Commission on the total impact of procurement.
Ik wacht op de door de Commissie beloofde verklaring over het totale effect van de aanbestedingen.
EnglishThere should be an increase in public procurement when there is mass unemployment.
Bij massawerkloosheid moeten er meer overheidsopdrachten komen.
EnglishWe need a directive on energy efficiency standards in public procurement.
Er moet een richtlijn komen over standaardvoorschriften in het kader van overheidsopdrachten.
EnglishI endorse these improvements, but not procurement in general.
Ik stem in met deze verbeteringen, maar niet met aanbesteding in het algemeen.
EnglishThat is the most important part of public procurement for the benefit of the citizens.
Dat is het belangrijkste aspect van de overheidsopdracht dat in het voordeel van de burgers is.
EnglishPoint two: greater emphasis is needed on public procurement contracts.
Punt twee: men moet sterker de nadruk leggen op overheidsopdrachten.