EN

present {zelfstandig naamwoord}

volume_up
The present is here and it is posing a multitude of threats.
Wij zitten nu met het heden opgescheept en dit heden is uiterst gevaarlijk.
Mr Straw, the present is a consequence of the past.
Beste minister Straw, het heden komt voort uit het verleden.
You start in the present, with relationships you're certain about.
Je begint in het heden met de relaties waar je zeker van bent.
present (ook: gift)
We are giving the United States a marvellous present there!
Dat is een prachtig cadeau dat we de Verenigde Staten hebben gegeven!
Mr President, I give you a present of three seconds!
De drie seconden die me resteren doe ik u cadeau, mijnheer de Voorzitter.
The Russian Government has offered to allow the American forces to be present in central Asia.
De Russische regering heeft het Amerikaanse leger hun aanwezigheid in Midden-Azië cadeau gedaan.
present (ook: gift)
I would call this report a very handsome birthday present marking forty years of the Treaty of Rome.
Ik zou zeggen dat het een heel mooi geschenk is voor de veertigste verjaardag van het Verdrag van Rome.
And my uncle suddenly says, "Where are Chris' presents?"
Mijn moeder zat met hem aan de thee, en mijn oom zegt opeens: "Waar zijn de geschenken van Chris?"
Mr Kellett-Bowman's second gift is a paean of praise for borders - in the present case, customs borders, criminal law borders and health borders, too.
Een tweede geschenk van de heer Kellett-Bowman: dit is een lofzang aan de grenzen, met name aan de douanegrenzen, aan de strafrechtelijke grenzen maar ook aan de grenzen voor de volksgezondheid.
present (ook: bounty, gift)
I am aware that these proposals present difficulties for some people, particularly as regards the ban on accepting gifts other than declared income.
Ik weet dat die voorstellen, vooral het verbod op andere giften dan de opgegeven middelen, voor een aantal mensen moeilijk liggen.
present (ook: gift)
present (ook: gift)
NL

present {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
Mevrouw de Voorzitter, wie een stemverklaring wil afgeven, moet ook present zijn!
Madam President, anyone who wants to make an explanation of vote should actually be present!
Fine, we will record you as being present.
Als de fungerend voorzitter van de Europese Raad present is, verdient dat onze waardering.
When the President-in-Office of the European Council is present, he deserves our appreciation for it.

Voorbeeldzinnen voor "present" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAt present 300 000 children from 33 countries are fighting their parents ' wars.
Momenteel vechten 300.000 kinderen uit 33 landen de oorlogen uit van hun ouders.
EnglishThe recommendations in the present report give all the relevant starting points.
De aanbevelingen in het onderhavige verslag geven hiertoe alle aanknopingspunten.
EnglishBut the present legal basis for the Guarantee Fund does not make that possible.
De huidige rechtsgrondslag van het Garantiefonds maakt dat echter niet mogelijk.
EnglishThe Commission has pledged to present a proposal on this topic in the new year.
De Commissie heeft toegezegd volgend jaar met een voorstel hieromtrent te komen.
EnglishAt present, the European Union has essential and fundamental tasks to deal with.
De Europese Unie heeft momenteel wel enkele belangrijkere problemen op te lossen.
EnglishMr McMahon, a Member State does not have to present a list and may choose not to.
Mijnheer McMahon, een lidstaat kan niet worden verplicht een lijst in te dienen.
EnglishThe present instability and violence cannot and must not continue indefinitely.
De huidige instabiliteit en het geweld kunnen en mogen niet eindeloos voortduren.
EnglishArticle 23 therefore reflects Chinese Communist paranoia, both past and present.
Artikel 23 reflecteert derhalve de Chinese communistische paranoia van toen en nu.
EnglishThe unpopularity of the present leadership, the government, is perhaps a factor.
Onvrede over het landsbestuur, over de eigen regering, is wellicht één aspect.
EnglishThis has led to the own-initiative report which I am able to present to you today.
Dat heeft geleid tot het initiatiefverslag dat ik vandaag aan u mag presenteren.
EnglishThe present division of funds between Objectives 3 and 4 is already quite similar.
Ook nu al geldt dezelfde verdeling van de middelen tussen doelstellingen 3 en 4.
EnglishRight now, the idea of self-determination is present in the Basque people's mind.
Op dit moment leeft het idee van zelfbeschikking onder de Baskische bevolking.
EnglishI agree with Mr Perry that the situation at present is highly unsatisfactory.
Ik ben het met de heer Perry eens dat de huidige situatie zeer onbevredigend is.
EnglishThere is always a chance, of course, that we might yet receive a Christmas present.
Dat moet hier worden gezegd, want misschien krijgen wij nog wel een kerstcadeau.
EnglishI should like to see a financial report one day complement the present report.
Ik hoop dat het huidige verslag vervolledigd wordt door een financieel verslag.
EnglishAs things stand at present, some national markets are more liberalised than others.
Op dit moment is een aantal nationale markten verder geliberaliseerd dan andere.
EnglishVery, very bad for economies and companies and cities in our present paradigm.
Heel, heel slecht voor de economie, bedrijven en steden in ons huidige paradigma.
EnglishAt present, the Member States pass on information to the Commission in confidence.
Op dit ogenblik is de informatie van de lidstaten aan de Commissie vertrouwelijk.
EnglishUnfortunately, because of personal reasons, I was not present at the final vote.
Om persoonlijke redenen kon ik vandaag jammer genoeg niet bij de eindstemming zijn.
EnglishI never said, Mrs Roth-Berendt, that they all had to be present at the same time!
Mevrouw Roth-Behrendt, ik heb nooit gezegd dat die criteria cumulatief gelden.