EN place
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

place (ook: city, court, courtyard, function)
They all wish to take their place, their rightful place in this common Chamber.
Zij willen allemaal - en geheel terecht - hun plaats innemen in dit gemeenschappelijke huis.
In principle, the vote ought to take place now, but if not it will take place this evening.
De stemming moet in principe nu plaatsvinden, anders vindt ze vanavond plaats.
Unfortunately, there is no place for this original truth in the equality ideology.
Helaas is voor deze oerwaarheid in de gelijkheidsideologie geen plaats.
place (ook: blot, fleck, spot)
We're the saddest place on Earth, relative to GDP per capita -- the saddest place on Earth.
We zijn de droevigste plek ter wereld, wat betreft bnp per hoofd -- de droevigste plek ter wereld.
Where can a museum exist as the place for us all to have this conversation?
Waar kan een museum bestaan als de plek waar wij allemaal deze discussie hebben?
The entire continent has been turned into a place of despair, in need of charity.
Het hele continent is veranderd in een plek van wanhoop die hulp nodig heeft.
place (ook: aerospace, location, room, space)
When will it in fact be possible for enlargement to take place?
Wanneer is de uitbreiding van de Schengen-ruimte effectief mogelijk?
It degrades our humanity, and there is no place for that.
Daardoor wordt onze menselijkheid omlaag gehaald, en daar is geen ruimte voor.
I believe that the Union should also have a place in colleges and schools.
Daarom vind ik dat er ook op scholen ruimte moet komen voor de Unie.
place (ook: chair, seat, sofa, spot)
We have chosen the place where the European Court of Justice is located for the Community's tribunal on intellectual property.
Wij hebben gekozen voor de plaats waar ook het Europees Hof van Justitie is gevestigd, als zetel voor het tribunaal voor intellectueel eigendom van de Gemeenschap.
All is not lost yet, since only three of the twelve places have been allocated.
Wij kunnen de situatie nog gedeeltelijk rechtzetten, want slechts drie van de twaalf zetels zijn toegekend.
In this way, the possibility is also created that criminals who are in power in various places may be cast out of their seats.
Hierbij wordt ook de mogelijkheid geschapen dat criminelen die op diverse plaatsen aan de macht zijn, misschien van hun zetel worden verstoten.
place (ook: chamber, room)
Scotland, as a whole, has 462 different coastal plans in place, almost three quarters of them locally based.
Schotland beschikt in zijn geheel over 462 verschillende programma's voor kustbeheer, waarvan twee derde vanuit lokaal niveau opereert.
Clear and focused legislation is needed, because we all know that the real inspections take place on the ground, locally and regionally.
Er is een scherpe en duidelijke wetgeving nodig, omdat wij allemaal weten dat de daadwerkelijke inspecties op lokaal en regionaal niveau plaatsvinden.
It is important that the EU puts forward a progressive policy in this area, but implementation shall take place at National and regional or local level.
Het is belangrijk dat de EU een vooruitstrevend beleid voert op dit gebied, maar de uitvoering moet plaatsvinden op nationaal, regionaal og lokaal niveau.
place (ook: spot)
volume_up
oord {het}
And sometimes you can see them at vacation places like Jackson Hole or Aspen.
Soms zie je ze in vakantie-oorden zoals Jackson Hole of Aspen.
Yet we cannot ignore that the world is a terrifying place in which the prevention and fight against terrorism is an increasingly important value and objective.
Wij mogen echter niet uit het oog verliezen dat de wereld een angstaanjagend oord is waar preventie en bestrijding van terrorisme een steeds belangrijkere waarde en doelstelling zijn.
Both these destinations for alternative holidays have since become places of horror to which nobody goes any more as a tourist or as somebody in search of a better world.
Inmiddels zijn die beide alternatieve vakantielanden elk een oord van verschrikking geworden, waar niemand meer heen zal gaan die zich beschouwt als toerist of als zoeker naar een betere wereld.
place (ook: location, spot)

Voorbeeldzinnen voor "place" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishWhere modifications to legislation are taking place, they are being implemented.
Waar de wetgeving wordt gewijzigd, wordt die gewijzigde wetgeving ook toegepast.
EnglishThe fact that China is pressing for this change to take place is not reassuring.
Het feit dat China op deze wijziging aandringt, is niet bepaald geruststellend.
EnglishTorture takes place routinely in Turkish prisons and at Turkish police stations.
In de Turkse gevangenissen en bij de Turkse politie wordt nog steeds gefolterd.
EnglishDebt relief programmes for Third World countries must be put in place permanently.
Er moeten onmiddellijk schuldverlichtingsprogramma's voor de derde wereld komen.
EnglishNigeria is not the only country in the world in which such cruelties take place.
Nigeria is niet het enige land ter wereld waar dergelijke wreedheden gebeuren.
EnglishAfrica is another place where policy must not be carried on with double standards.
Ook in Afrika mag geen politiek van twee maten en twee gewichten worden gevoerd.
EnglishI do not think that there is any place for that sort of over dramatisation here.
Ik denk dat dat soort dramatische uitdrukkingen hier helemaal niet thuishoort.
EnglishThat has no place in this report, which, apart from this, has my full support.
Dat past niet bij het verslag, dat afgezien daarvan mijn volledige steun geniet.
EnglishCould not a priority system be put in place with regard to those kind of adoptions?
Zou er geen prioriteitensysteem kunnen worden ingesteld voor dit soort adopties?
EnglishThese accidents have taken place in spite of the legislation currently in force.
Deze ongelukken konden niet worden tegengehouden door de bestaande wetgeving.
EnglishHow can we guarantee that the liberalisation of the last mile will take place?
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ook de laatste kilometer wordt geliberaliseerd?
EnglishOn the contrary, the fund market has become a more diverse and complicated place.
Integendeel, de fondsenmarkt is een meer diverse en complexere markt geworden.
EnglishWell, the Members remained admirably calm when the demonstration was taking place.
Ik bewonder de rust die de leden hebben weten te bewaren tijdens de demonstratie.
EnglishIt requires, first of all, agency -- we had to make a decision in the first place.
Ten eerste is handelend vermogen nodig -- we moeten eerst een beslissing nemen.
EnglishI'll try to spin a story about energy, and oil's a convenient starting place.
Ik probeer een verhaal over energie te spinnen, en olie is een handig beginpunt.
EnglishWe are at the heart of something very serious taking place in this Parliament.
Wij zitten midden in een zeer ernstige zaak die zich in dit Parlement afspeelt.
EnglishQuestion Time with questions to the Commission would then take place at 6.30 p. m.
Om 18.30 uur zal dan het vragenuur met vragen aan de Commissie gehouden worden.
EnglishAll these groups have an important place in the Charter of Fundamental Rights.
Ook die spelen immers een belangrijke rol in het Handvest van de grondrechten.
EnglishThe problem is deciding on the principles according to which this should take place.
Het probleem is echter te bepalen welk principe daarbij moet worden aangehouden.
EnglishI should have liked it if training could have taken place during working hours.
Ik had graag gezien dat de chauffeurs de opleiding in werktijd konden volgen.