"to pertain" in het Nederlands

EN

"to pertain" - vertaling Nederlands

EN to pertain
volume_up
[pertained|pertained] {werkwoord}

to pertain
volume_up
betrekking hebben {ww.}
In October 1999, the Council adopted an action plan which provides for measures that pertain, inter alia, to the fight against illegal immigration.
In oktober 1999 heeft de Raad een actieplan aangenomen dat voorziet in maatregelen die onder andere betrekking hebben op de bestrijding van illegale immigratie.
I strongly support those parts of Mr Titley’ s report dealing with issues pertaining to respect for the privacy of drivers and passengers.
Ik sta achter al die onderdelen van het verslag van de heer Titley die betrekking hebben op het respecteren van de privacy van bestuurders en passagiers.
Finally, as the report indicates, there is a real and valid role for the European Parliament in matters pertaining to joint police initiatives.
Tot slot is er, zoals het verslag aangeeft, een wezenlijke rol weggelegd voor het Europees Parlement in zaken die betrekking hebben op gemeenschappelijke politie-initiatieven.

Voorbeeldzinnen voor "to pertain" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

English33 percent of all of our regrets pertain to decisions we made about education.
33 procent van al onze spijtgevoelens hebben te maken met keuzes rond opleiding.
EnglishThese daughter directives pertain to motorways, air traffic, railways and factories.
Dochterrichtlijnen voor snelwegen, vliegverkeer, spoorlijnen en fabrieken.
EnglishAll the amendments I have listed so far pertain to the first proposal.
Al de amendementen die ik zojuist heb genoemd, hebben betrekking op het eerste voorstel.
EnglishAll our amendments pertain to Article 20, which deals with the exceptions to the rule.
Al onze amendementen hebben betrekking op artikel 20, dat de uitzonderingen op de regel behandelt.
EnglishThese figures pertain to diesel sales per head of population.
Deze cijfers betreffen de dieselverkoop per hoofd van de bevolking.
EnglishThese amendments pertain to the following points.
Die amendementen hebben op de volgende punten betrekking.
EnglishAs usual, most irregularities pertain to expenditure in the Member States and vary in nature.
De meeste onregelmatigheden hebben ook zoals gebruikelijk betrekking op uitgaven die in de lidstaten zijn gedaan en ze zijn van verschillende aard.
EnglishIn other words, these pertain much more to measures of social security that are payable to all citizens within the territory.
Het gaat daar dus veeleer om maatregelen van sociale bijstand, die moeten worden uitgekeerd aan alle burgers op het grondgebied.
English   – Mrs Stenzel, what you are saying does not pertain to observations on the Minutes of yesterday’ s, that is the previous, sitting.
-- Mevrouw Stenzel, wat u zegt valt niet onder de opmerkingen over de notulen van de vorige vergadering, die van gisteren.
EnglishThe objections my group has in this connection pertain to the idea that such competitions should be organised and funded by the Commission.
Waar mijn fractie bedenkingen bij heeft, is dat een dergelijke competitie door de Commissie georganiseerd en gefinancierd zou moeten worden.
EnglishThis does, however, pertain to the constitutional bloc; as far as the other blocs are concerned, we naturally endorse the view that these should be simplified.
Het gaat hier wel om het constitutionele deel; wat die andere delen betreft delen we natuurlijk de mening dat het veel simpeler moet.
EnglishHowever, we would get a better hearing if we did not ignore the real basis of Moscow's reaction, which does not pertain solely to Russian concerns.
Maar onze boodschap zou veel beter overkomen als wij wat meer oog hadden voor de eigenlijke beweegredenen van Moskou, die het Russische kader overstijgen.
EnglishThe amendments tabled by us, fortunately by a number of groups together, pertain to very specific cases which often affect frontier workers.
De amendementen zoals die door ons zijn ingediend, gelukkig door een aantal fracties gezamenlijk, gelden heel specifieke gevallen, die vaak grensarbeiders betreffen.
EnglishAs others have already mentioned, this Article does not only pertain to combating discrimination based on racial or ethnic origin, but also based on other grounds.
Ik kan begrijpen waarom de Commissie ervoor gekozen heeft de bestrijding van rassendiscriminatie in een afzonderlijke ontwerprichtlijn op te nemen.
EnglishThe remaining regrets pertain to these things: finance, family issues unrelated to romance or parenting, health, friends, spirituality and community.
De overgebleven spijt draait om het volgende: financiën, familiezaken die niet draaien om romantiek of het ouderschap, gezondheid, vrienden, spiritualiteit en de gemeenschap.
EnglishThat does not just pertain to the topic that was under discussion earlier this evening, namely the coordination of taxes and tax legislation regarding pension contributions.
Dat slaat niet alleen op het onderwerp dat eerder vanavond ter sprake is gekomen, namelijk de coördinatie van belastingen, van belastingwetgeving met betrekking tot pensioenbijdragen.
EnglishThe directive has no impact on labour law whatsoever, and Commissioner Š pidla explained the promised guidelines that pertain to the application of the posting of workers directive a moment ago.
De richtlijn heeft niet de minste invloed op het arbeidsrecht en commissaris u0160pidla heeft zojuist de beloofde richtsnoeren inzake de toepassing van de detacheringsrichtlijn toegelicht.