EN

performance {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. algemeen
In 1997, Latin America's economic performance was the highest in decades.
Latijns-Amerika kende in 1997 de hoogste economische prestatie sinds tientallen jaren.
They must be paid fairly and in line with their performance.
Die moet eerlijk en in overeenstemming met de prestatie zijn.
All the players in this performance deserve praise in that respect.
Dank zij betuigd aan allen die aan deze prestatie hebben meegewerkt.
Do you believe that the best-practice method could optimise our performance?
Bent u van mening dat een methode gebaseerd op goede praktijken tot het meest optimale resultaat zou kunnen leiden?
This year growth has been less than 1 %, which by any standards is an exceptionally poor performance.
De economische groei was dit jaar minder dan 1 procent, en dat is in ieder opzicht een buitengewoon slecht resultaat.
If the President can confirm this, I think it is not a bad performance and shows that we are coming to terms with the problem.
Als de Voorzitter dat kan bevestigen, vind ik dat geen slecht resultaat en bewijst dat volgens mij dat wij het probleem stilaan onder controle krijgen.
performance (ook: conclusion, effect)
c. nature and performance of ship inspection,
c. uitvoering en uitoefening van controle van schepen,
You know, what's his metaphor for performance?
Wat is zijn metafoor voor uitvoering?
They shall refrain from any action incompatible with their duties or the performance of their tasks.8.
Zij onthouden zich van iedere handeling die onverenigbaar is met het karakter van hun ambt of met de uitvoering van hun taak.8.
performance
volume_up
taakuitoefening {de}
2. theater
performance
c. nature and performance of ship inspection,
c. uitvoering en uitoefening van controle van schepen,
You know, what's his metaphor for performance?
Wat is zijn metafoor voor uitvoering?
They shall refrain from any action incompatible with their duties or the performance of their tasks.8.
Zij onthouden zich van iedere handeling die onverenigbaar is met het karakter van hun ambt of met de uitvoering van hun taak.8.

Voorbeeldzinnen voor "performance" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAfter one performance, I could barely drag myself from the stage to the taxicab.
Na een optreden, kon ik mezelf nog nauwelijks van het podium in de taxi slepen.
EnglishI think the main cause is the inadequate performance of the investigation bodies.
Het gebrekkig functioneren van de opsporingsinstanties acht ik de hoofdoorzaak.
EnglishHe's about four or five times as fast with this simple little performance metric.
Hij is ongeveer 4 of 5 keer sneller op deze eenvoudige kleine prestatietest.
EnglishThe communication was designed to boost our performance in this whole area.
Het doel van de mededeling was om al onze prestaties op dit gebied te verbeteren.
EnglishEmily: Image Metrics is a markerless, performance-driven animation company.
(Emily) "Image Metrics is een onafhankelijk, prestatiegedreven animatiebedrijf.
EnglishI am the first to acknowledge that we have a great deal to do to improve our performance.
Ik ben de eerste om toe te geven dat ons optreden op heel wat punten beter kan.
EnglishFascinating performance as always, Monsieur English, but I'm afraid we must move on.
Nu is het leuk geweest en ik ben bang dat we nu weer door moeten gaan, Mr.
EnglishPossibly a good performance piece, but definitely not ideal for everyday wear.
Misschien een leuke act, maar zeker niet ideaal voor dagelijks gebruik.
EnglishWhat that means is that you have to have a high performance or value for cost.
Dat betekent dat je een hoge prestatie of waarde voor je kosten krijgt.
EnglishThe military fighters had a -- highest-performance military airplane was the SR71.
De jachtvliegtuigen hadden -- het militaire vliegtuig met de beste prestaties was de SR71.
EnglishHowever, differences in innovation performance between Member States are still significant.
De verschillen in innovatieprestaties tussen de lidstaten zijn echter aanzienlijk.
EnglishNot only that, but this is a very high-performance unit, which has just been modernized.
Deze afdeling is bovendien heel rendabel en is nog maar pas gemoderniseerd.
EnglishIn 1997, Latin America's economic performance was the highest in decades.
Latijns-Amerika kende in 1997 de hoogste economische prestatie sinds tientallen jaren.
EnglishAny negligence in the performance of their duties affects all the citizens.
Nalatigheden in het uitoefenen van hun functies kunnen gevolgen hebben voor alle burgers.
EnglishYou'll be seeing one of the most high-performance materials known to man.
Je ziet dan een van de meest hoogperformante materialen die de mens kent.
EnglishThe other big dynamic of change is the sheer performance of underperforming asphalt.
De andere grote aanjager voor verandering is de aanwezigheid van slecht presterend asfalt.
EnglishBut when it comes to performance, the EU is the bottom of the class for efficiency.
Maar als het op prestaties aankomt zien we dat de Unie qua efficiëntie het slechtst scoort.
EnglishThe only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
EnglishThese measures should improve the general performance of the railways over time.
Deze maatregelen moeten de prestaties van de spoorwegen in het algemeen mettertijd verbeteren.
EnglishThe European Ombudsman shall be completely independent in the performance of his or her duties.
De Europese ombudsman verricht zijn werkzaamheden in volledige onafhankelijkheid.

Synoniemen (Engels) voor "performance":

performance
performer
performance bond