EN to perform
volume_up
[performed|performed] {werkwoord}

1. algemeen

to perform (ook: to achieve, to act, to cause, to do)
And we perform dozens of integrations in order to understand what's happening.
En we doen er tientallen van, om te begrijpen wat er precies gebeurd.
Lobbyists often perform the useful task of informing us.
Lobbyisten doen vaak nuttig werk door ons te informeren.
No one else can perform this role, and we cannot possibly refuse it now.
Ik geloof dat als wij deze taak niet op ons nemen, niemand dat zal doen en daarom kunnen wij daar niet onderuit.
The more tasks we expect it to perform, the greater the risk that it will not enjoy initial success.
Hoe meer taken wij van het Agentschap verwachten, hoe groter het risico dat het geen succesvolle start zal maken.
This Parliament could perform a useful role scrutinising the budget and holding the Commission to account.
Dit Parlement kan zichzelf niet beter nuttig maken dan door de begroting kritisch te bekijken en de Commissie ter verantwoording te roepen.
Those who perform it have nothing to do with the people, they have no idea what is happening in the population.
De mensen die in die programma's optreden hebben met het volk volstrekt niets te maken en hebben geen flauw benul van wat bij het volk omgaat.
The observatory is used to perform those tasks that Eurostat cannot.
Het Waarnemingscentrum is er voor die taken die Eurostat niet kan uitvoeren.
We are fortunate in having a Scottish coastal forum to perform this role.
Gelukkig beschikken we over een Schots forum voor kustbeheer dat deze taak kan uitvoeren.
Ladies and gentlemen, a single musician cannot perform a symphony.
Dames en heren, met één muzikant kun je geen symfonie uitvoeren.
Basic freedoms perform quite different functions in capitalism.
Fundamentele vrijheden vervullen in het kapitalisme geheel andere functies.
And yet sport has many very important functions to perform in today's society.
In onze huidige samenleving heeft de sport nochtans een belangrijke taak te vervullen.
In the last four years it has managed to perform this task more than adequately.
Het is er de voorbije vier jaar in geslaagd meer dan behoorlijk die taak te vervullen.
No one shall be required to perform forced or compulsory labour.
    Niemand mag gedwongen worden dwangarbeid of verplichte arbeid te verrichten.
They are in essence about the tasks that we have to perform at European level.
Het gaat gewoon om de taken die we op het Europese niveau willen verrichten.
No one shall be required to perform forced or compulsory labour.3.
    Niemand mag gedwongen worden dwangarbeid of verplichte arbeid te verrichten.3.
Such groupings in the European Parliament often perform a valuable role.
Dergelijke groeperingen spelen vaak een waardevolle rol in het Europees Parlement.
I have to ask myself, where am I, what sort of play are we performing here?
Ik vraag me werkelijk af: waar ben ik hier eigenlijk, wat spelen we hier?
At first I thought I was just going to be here to perform, but unexpectedly, I learned and enjoyed much more.
Eerst dacht ik dat ik hier alleen zou zijn om te spelen.
Well, how then do reputable companies perform transparent audits on equal pay for equal work?
Maar hoe kunnen gerenommeerde bedrijven dan aan transparante cijfers komen over gelijk loon voor gelijk werk?
When all is said and done, Mr Pacheco Pereira was performing a political activity and cannot therefore be considered responsible for any crime.
Tot slot, de heer Pacheco Pereira heeft politiek bedreven en kan dus voor geen enkel misdrijf verantwoordelijk worden gehouden.
Should they be adopted, businesses which have worked hard to become the best performing and most competitive in Europe would be compromised and threatened.
Als de voorstellen worden aangenomen, dan komen bedrijven die hard gewerkt hebben om de best presterende en meest concurrerende van Europa te worden, in gevaar.
Should they be adopted, businesses which have worked hard to become the best performing and most competitive in Europe would be compromised and threatened.
Als de voorstellen worden aangenomen, dan komen bedrijven die hard gewerkt hebben om de best presterende en meest concurrerende van Europa te worden, in gevaar.
These suggestions cannot perform miracles, they cannot fall outside a particular framework with which we are all familiar, and you have clearly indicated what this must be.
Maar deze voorstellen kunnen geen wonderen verrichten, want zij kunnen het kader dat wij allemaal kennen niet te buiten gaan; u heeft zelf duidelijk aangegeven welk kader dat is.
Ladies and gentlemen...... 70 feet above the ground...... performing feats of unimaginable aerial skill...... the Flying Graysons!
Dames en heren... op twintig meter hoogte... vertonen zij hun halsbrekende toeren... de Vliegende Graysons!
You are about to witness the third most spectacular stunt... ever performed under this roof!
U bent zo dadelijk getuige van de op drie na spectaculairste stunt... ooit vertoond in dit huis.
And because he's performing a behavior you've trained him to do?
En omdat hij gedrag vertoont dat jij hem hebt aangeleerd?
I do not believe that the sort of allocation plan that the Federal Republic has produced testifies to the German Government’ s suitability for performing such functions.
Mijns inziens getuigt het toewijzingsplan dat Duitsland heeft ingediend, er niet bepaald van dat de Duitse regering gekwalificeerd is voor dergelijke taken.
So, Indra arrived, and performed the sacrifice of the horse.
Indra verscheen en offerde ritueel een paard.
to perform (ook: to achieve)
volume_up
presteren {ov.ww.}
(Laughter) If you want people to perform better, you reward them.
(Gelach) Als je wil dat mensen beter presteren, beloon je ze.
They are not good news for staff who persistently under-perform.
Zij betekenen geen goed nieuws voor ambtenaren die voortdurend onvoldoende presteren.
The purpose of EMAS is to help organisations to perform better and to exceed that minimum.
De bedoeling van EMAS is organisaties helpen beter te presteren en deze minimale eis te overtreffen.
to perform (ook: to emerge)
to perform (ook: to enter, to go in)
to perform (ook: to enter, to go in)
to perform (ook: to emerge)
to perform (ook: to achieve, to act, to do, to make)
We still hope that Mr Annan might perform a miracle.
We hopen nog steeds dat de heer Annan een wonder kan uitrichten.
to perform

2. theater

to perform

Voorbeeldzinnen voor "to perform" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThat means the German Presidency will have to perform a difficult balancing act.
Het Duitse voorzitterschap wacht dan ook een moeilijke evenwichtsoefening.
EnglishHow can we explain to the cities precisely what task they have to perform?
Hoe kan men de steden precies uitleggen wat er daarbij van hen wordt verwacht?
EnglishIt can effect change and perform a monitoring function, and it can reward and punish.
Met onze stem kunnen wij iets veranderen, controle uitoefenen, belonen en straffen.
EnglishIf it were quite as simple to perform political surgery, we would make faster progress.
Als dat even eenvoudig was als politieke chirurgie, zouden wij sneller opschieten.
EnglishIt has become traditional for the European Union to perform this operation.
Dit is een operatie die voor de Europese Unie al tot een vaste gewoonte is geworden.
EnglishLast year, we had a rather more pleasant duty to perform on behalf of the Member States.
Vorig jaar was onze taak ten opzichte van de lidstaten echter een stuk aangenamer.
EnglishBut, where the Constitution is concerned, do not rush to perform the burial rites.
Wat de Grondwet betreft, is het nog te vroeg om al met de begrafenisrituelen te beginnen.
EnglishBy virtue of the activities they perform they regulate and govern the life of every citizen.
Met hun activiteiten regelen en sturen zij het dagelijks leven van alle burgers.
EnglishSecondly, does the EU have the right tools to perform its activities?
Ten tweede: beschikt de Unie over goede instrumenten om haar beleid uit te voeren?
EnglishThese are all things that belong to another era and perform no function in today ’ s EU.
Dat alles behoort tot een andere periode en heeft in de huidige EU geen functie meer.
EnglishI hope you'll forgive me if I don't perform a kind of one-man savant show for you today.
Ik hoop dat jullie mij vergeven als ik dat vandaag niet doe, zo'n one-man savant show.
EnglishBut the Commission has other important tasks to perform besides those of a legislative nature.
De Commissie heeft echter niet alleen op wetgevend gebied een belangrijke taak.
EnglishFinally, there is an assumption that the EU has a political task to perform in this area.
Tenslotte wordt ervan uitgegaan dat dit een politieke taak voor de EU is.
EnglishThe Lisbon strategy is both a diagnostic and a list of tasks to perform.
De strategie van Lissabon omvat zowel een diagnose als een lijst van uit te voeren taken.
EnglishI call on you to wake up, perform the duties of your office and take responsibility.
Wordt u toch eens wakker, doet u wat uw ambt van u vraagt en neemt u de verantwoordelijkheid!
EnglishIt has to be seen and it has to perform as a sound hard currency that holds and retains its value.
Zij moeten zien dat de euro een gezonde, harde munt is die haar waarde behoudt.
EnglishWhat functions do parliaments have to perform in operations of this kind?
Wat is bij dit soort operaties de taak van het Europees Parlement?
EnglishIt did not perform any reliable assessment of its analysis.
Er heeft geen enkele betrouwbare toetsing van de eigen analyses plaatsgevonden.
EnglishAnd then I was fortunate enough to actually perform this in California with Velocity Circus.
Toen had ik het geluk om daadwerkelijk te kunnen optreden in Californië met Velocity Circus.
EnglishYou have at least fifteen enormously important mandates to perform.
U beschikt in ieder geval over vijftien aanzienlijke mandaten om ermee aan de slag te gaan.