EN

part {zelfstandig naamwoord}

volume_up
The first part was to be devoted to security, the second part to defence.
Het eerste deel zou gewijd zijn aan veiligheid, het tweede deel aan defensie.
How will the discrepancies between Part III and Part I be dealt with?
Wat gaat er gebeuren met de tegenstrijdigheden tussen deel III en deel I?
Woman 2: Part hippie, part yogi, part Brooklyn girl -- I don't know.
Vrouw 2: Een deel hippie, een deel yogi, deels meisje uit Brooklyn - Ik weet het niet.
The first part, citizens ' rights, is a very good part in my view.
Het eerste onderdeel, de rechten van de burgers, is naar mijn oordeel een heel goed onderdeel.
A malnourished child being measured as part of the supplemental feeding program.
Een ondervoed kind wordt gewogen als onderdeel van een voedingsprogramma.
The Euro-Mediterranean Parliamentary Assembly is part of that process.
Onderdeel van dat proces is de Euro-mediterrane Parlementaire Vergadering.
What role will the presidency play, and what part will be assigned to the Commission?
Welke rol zal het voorzitterschap spelen, en welke rol staat de Commissie daarbij te wachten?
The agriculture guideline appears not to have played any part at all here.
Het landbouwbegrotingsrichtsnoer heeft hierbij blijkbaar geen enkele rol gespeeld.
They are an important part in the evolving situation in Northern Ireland.
Zij spelen een belangrijke rol in de veranderende situatie in Noord-Ierland.
In particular, we consider the part dedicated to this point to be unsatisfactory.
Wij zijn met name van mening dat het aan dit aspect gewijde gedeelte niet volstaat.
The major part - the investments - corresponds to large rail projects.
Het belangrijkste gedeelte, de investeringen, heeft betrekking op grote spoorwegprojecten.
Part is distributed via the World Food Programme, and part bilaterally.
Een gedeelte wordt verdeeld via het Werdeldvoedselprogramma, de rest langs bilaterale weg.
Indeed, this part, the VTA, is part of the brain's reward system.
Inderdaad, dit stuk - de VTA - is deel van het beloningssysteem van de hersenen.
If we do not accept that part, the future will look a great deal better.
Als we dat deel niet aannemen ziet de toekomst er een stuk beter uit.
That too is part of the truth and people must be told it!
Ook dat is een stuk van de waarheid en ook dat moeten wij de mensen zeggen.
Languages are an integral part of Europe's linguistic and cultural diversity.
De taal is een vast bestanddeel van de taalkundige en culturele verscheidenheid van Europa.
Conflict prevention is an integral part of the EU's external policy objectives.
Conflictpreventie is een wezenlijk bestanddeel van het buitenlands beleid van de EU.
Why should a European food authority be an essential part of that structure of change?
Waarom is een Europees levensmiddelenbureau een vast bestanddeel van die hervorming?
A credible military component is part and parcel of such an approach.
Tot zo'n aanpak behoort een geloofwaardige militaire component.
The Commission does not intend to take part in any initiative with a military dimension.
De Commissie is niet van plan deel te nemen aan enig initiatief dat een militaire component omvat.
It is regional and the neighbourhood policy is the bilateral, complementary part of it, so the two work together.
Dat is regionaal, en het nabuurschapsbeleid fungeert daar als bilaterale, aanvullende component, dus de twee werken samen.
And the best part is all of those ingredients are available to every family at the neighborhood Walmart.
Toppunt is dat al deze ingrediënten beschikbaar zijn voor ieder gezin in de buurtsuper.
The part of the genome that we can read is the list of ingredients.
Zo kunnen we soms slechte ingrediënten vinden.
I expect that producing ingredients, preparing dishes and eating meals is all part of the communion of human interests.
Ik verwacht dat de productie van ingrediënten, het koken en genieten van voedsel deel uitmaakt van het samengaan van menselijke belangen.
NL

part {het}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "part" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThis distressing ambiguity on the part of the Kremlin is not really surprising.
Deze navrante dubbelzinnigheid van het Kremlin hoeft eigenlijk niet te verbazen.
EnglishBut if you consider the green part of the brain stem, nothing like that happens.
Als je naar het groene deel van de hersenstam kijkt, gebeurt dat helemaal niet.
EnglishI can assure you now that our discussions today will play an important part too.
Ik kan u van tevoren al verzekeren dat ons debat van vandaag belangrijk zal zijn.
EnglishWe have therefore put forward targeted proposals as part of the reform of the CFP.
Daarom doen wij in het kader van de hervorming van het GVB gerichte voorstellen.
EnglishThe Commission can accept in part the principle underlying Amendments Nos 1 and 2.
De Commissie kan de grondgedachte van de amendementen 1 en 2 ten dele overnemen.
EnglishMeanwhile, what part do we play in this display of incompetence and incapacity?
En wat doen wij bij het zien van dit spektakel van incompetentie en onvermogen?
EnglishThe Framework Programme must play a part in increasing awareness of this issue.
Het kaderprogramma moet ertoe bijdragen dat mensen openstaan voor deze kwestie.
EnglishGird up your loins here now... which part of the night the robbers are coming in.
Maak u klaar voor de strijd... wat deel is van de nacht de dieven komen binnen.
EnglishI also tried to be the safest person I could be, because that's a part of health.
Ik probeerde ook de veiligste persoon te zijn, want dat is deel van gezondheid.
EnglishMy own name is Fodé and I too come from this underprivileged part of the planet.
Ik heet zelf Fodé en kom uit deze stiefmoederlijk bedeelde regio van onze planeet.
EnglishAll the parties have let it be known that they would take part in the elections.
Alle partijen hebben laten weten dat zij aan de verkiezingen zullen deelnemen.
EnglishFour amendments have been tabled for the part-session, which is not a great many.
Voor de plenaire vergadering werden vier amendementen ingediend, wat weinig is.
EnglishThe Union is taking an active part in the endeavours to promote the peace process.
De Unie neemt actief deel aan de pogingen om het vredesproces vooruit te helpen.
EnglishThe question is whether or not we want Turkey to be part of European integration.
Het gaat erom of we Turkije wel of niet willen opnemen in het Europees project.
EnglishWhen is the Commission going to stop doing this and suspend part of the payment?
Wanneer stopt de Commissie daarmee en schort zij de betaling voor een deel op?
EnglishIn recent years, drivers have faced ever-increasing demands as part of their job.
Er worden de laatste jaren steeds meer eisen aan het beroep van chauffeur gesteld.
EnglishLadies and gentlemen, I would ask you to come and take part in this discussion.
Dames en heren, ik nodig u met genoegen uit om aan die besprekingen deel te nemen.
EnglishI ask for it to be recorded in the Minutes that I did not take part in the vote.
Gelieve dus in de notulen te vermelden dat ik niet heb deelgenomen aan de stemming.
EnglishThese are the conventional components that are used either wholly or in part.
Dat zijn de traditionele elementen die gedeeltelijk of volledig gebruikt worden.
EnglishNo doubt in time it will come to form a part of the European Union's constitution.
Ongetwijfeld wordt het Handvest op den duur onderdeel van de Europese grondwet.