EN

parcel {zelfstandig naamwoord}

volume_up
parcel (ook: lot)
parcel (ook: packet)
parcel (ook: building, lot, plot)

Voorbeeldzinnen voor "parcel" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishNo, this is part and parcel of the normal activities of the automotive industry.
Neen, dit is een onderdeel van de normale activiteiten van de auto-industrie.
EnglishThat is why consultation is part and parcel of the impact assessment process.
Daarom vormt raadpleging een onlosmakelijk onderdeel van het effectbeoordelingsproces.
EnglishConcentration of wealth and power is part and parcel of capitalist logic.
Concentratie van bezit en macht is een onderdeel van de logica van het kapitalisme.
EnglishSocial fundamental rights form part and parcel of traditional fundamental rights.
Sociale grondrechten horen onlosmakelijk bij de klassieke grondrechten.
EnglishWe must broaden out this debate, which is part and parcel of our democracy.
We moeten dit debat verbreden, het maakt deel uit van onze democratie.
EnglishNaturally, labour market policy is part and parcel of this issue.
Er moeten meer beleidsterreinen komen om uitsluiting en armoede te bestrijden.
EnglishBoth citizenship and a constitution are part and parcel of a federal state.
Bij een federale staat horen ook staatsburgerschap en een grondwet.
EnglishIt is part and parcel of a government’ s contract with the electorate.
Zij vormen een essentieel onderdeel van de overeenkomst tussen een regering en de kiezer.
EnglishHer mother was arrested for receiving a parcel of T-shirts.
Haar moeder werd gearresteerd omdat ze een pakketje met T-shirts had ontvangen.
EnglishA credible military component is part and parcel of such an approach.
Tot zo'n aanpak behoort een geloofwaardige militaire component.
EnglishThis is part and parcel of the Agreement, but the basic conditions are not being met.
Een en ander ligt gewoon in de overeenkomst besloten zonder dat aan alle basisvoorwaarden wordt voldaan.
EnglishWorking time is clearly part and parcel of this process and needs to be monitored.
De arbeidstijd is duidelijk een essentieel onderdeel van dit proces en die dient in het oog gehouden te worden.
EnglishIt is part and parcel of the completion of the single market, and we must not ease the pressure.
Ook dit behoort tot de voltooiing van de interne markt en daarom mogen wij de druk niet wegnemen.
EnglishI believe that the fifth framework programme will be part and parcel of that, when it comes.
Ik geloof dat het vijfde kaderprogramma, wanneer het er is, daar een essentieel deel van zal uitmaken.
EnglishIn our approach and concept, negotiations are part and parcel of the accession process.
In onze benadering en opvatting zijn de onderhandelingen een essentieel onderdeel van het toetredingsproces.
EnglishThe recent riots are part and parcel of this long-term development.
De recente onlusten passen in die langdurige ontwikkeling.
EnglishWhen I spoke earlier, I said that criticism is not at all bad, it is part and parcel of democracy.
Ik heb in mijn eerste termijn gezegd dat kritiek helemaal niet erg is, dat hoort bij de democratie.
EnglishThe joint resolution is part and parcel of this trend.
In deze gezamenlijke resolutie worden deze ideeën onderschreven.
EnglishMr President, immigrant populations have increasingly become part and parcel of European societies.
Mijnheer de Voorzitter, de immigrantenbevolking maakt in toenemende mate deel uit van de Europese samenlevingen.
EnglishAlcohol is part and parcel of adult social life.
Alcohol maakt deel uit van het sociale leven van volwassenen.

Synoniemen (Engels) voor "parcel":

parcel