"oversight" in het Nederlands

EN

"oversight" - vertaling Nederlands

EN oversight
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

oversight (ook: supervision, surveillance)
The UK legislation also foresees a special Parliamentary oversight committee.
De wetgeving in het Verenigd Koninkrijk voorziet ook in een speciale parlementaire commissie van toezicht.
Mergers in this sector are subject to normal regulatory and competition authority oversight.
Fusies in deze sector vallen onder toezicht van de normale regelgevende en mededingingsautoriteiten.
The Commission can exercise oversight here under its competition powers.
De Commissie kan hierop bijvoorbeeld toezicht houden via haar bevoegdheden op het gebied van de mededinging.
oversight (ook: aberration, blunder, error, mistake)
Obviously, this is an oversight and I do not therefore propose that it be accepted.
Mijns inziens is hier een vergissing in het spel en daarom kan ik geen aanneming hiervan aanbevelen.
I would be grateful if you could have this oversight remedied.
Ik verzoek u deze vergissing recht te zetten.
Could you advise me whether that is an oversight or whether it is going to be deferred again.
Kunt u me vertellen of dit een vergissing is of dat de behandeling van het verslag weer wordt uitgesteld?
We have had no reply as such from your office - no doubt due to an oversight.
Wij hebben op die brief, ongetwijfeld als gevolg van onoplettendheid, nog geen antwoord gekregen.
The fact that this viewpoint was retained before the vote in committee may have looked like an oversight.
Dat dit standpunt gehandhaafd werd voordat er in de commissie over gestemd was kan nog als een kwestie van onoplettendheid worden beschouwd.

Synoniemen (Engels) voor "oversight":

oversight

Voorbeeldzinnen voor "oversight" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishWe now know that there was an oversight in our accession negotiations.
Zoals blijkt is dat een nalatigheid geweest in onze toetredingsonderhandelingen.
EnglishIs the content of the action plan so insignificant that this oversight can be forgiven?
Is dit actieplan dan zo onbeduidend dat wij deze nalatigheid door de vingers kunnen zien?
EnglishThe arrival of this amendment was somewhat delayed, so I hope this was merely an oversight.
Deze wijziging kwam vrij laat en ik hoop dus dat het slechts om een onachtzaamheid gaat.
EnglishJust an oversight as regards 'precedents ', or clear national political will?
Enkel onnadenkendheid tegenover de " voorgangers " of een manifestatie van nationale politieke wil?
EnglishThe difference is not the result of an oversight by the Commission.
Dat de Commissie voor het eerste heeft gekozen is geen toeval.
EnglishThe lack of this notion in the report is an oversight, in my view.
Het ontbreken van deze notie in het verslag vind ik een misser.
EnglishThis merely corrects an oversight in the original text.
Hiermee wordt slechts een hiaat in de oorspronkelijke tekst gecorrigeerd.
EnglishFinally, it would be an oversight on my part if I failed to thank the rapporteur for his excellent work.
Tot slot wil ik niet nalaten de rapporteur voor zijn goed gefundeerd verslag te bedanken.
EnglishI consider this an unacceptable oversight and I therefore refer this question to you specifically.
Ik vind dat een onaanvaardbare lacune en wend mij daarvoor tot u.
EnglishThere is no such legal basis in the budget and I believe this to be a serious oversight.
Wij hebben geen rechtsgrondslag daarvoor in de begroting en dat is mijns inziens een ernstige tekortkoming.
EnglishIt would be an oversight on my part if I failed to express my warm congratulations to Mr Gaubert on his report.
Ik mag zeker niet nalaten collega Gaubert van harte geluk te wensen met zijn verslag.
EnglishMr Cox has pointed out some of the disadvantages resulting from this oversight.
De heer Cox heeft hier een aantal nadelen uiteengezet die te maken hebben met het feit dat zo'n stelstel ontbreekt.
EnglishIt is not just an accidental oversight, it is an increasingly obvious one.
Dat is niet slechts een toevallige tekortkoming, dat is een tekortkoming die we steeds duidelijker constateren.
EnglishIt was due to an oversight during the vote in committee.
Het is een vergetelheid geweest bij de stemming in de commissie.
EnglishI would also like to correct an oversight this morning.
Verder wil ik een verzuim van vanmorgen herstellen.
EnglishI should like to think this was an oversight.
Ik ga er echter vanuit dat dit per ongeluk is gebeurd.
EnglishI do not know whether this is due to an oversight on my part but I would be grateful if it could be rectified since I was present.
Misschien ben ik het zelf vergeten, maar ik was aanwezig en wil dit graag gewijzigd hebben.
EnglishWe've looked at our government oversight.
We hebben gekeken naar ons overheidstoezicht.
EnglishMr President, this report corrects what at times is an unforgivable oversight in the European institutions.
Mijnheer de Voorzitter, in dit verslag wordt rechtgezet wat soms een onvergeeflijke vergetelheid van de Europese instellingen is.
EnglishThe Convention's work programme, which is now dedicated to social issues, will enable this oversight to be corrected.
Volgens de werkagenda van de Conventie komen nu sociale aangelegenheden aan bod, en dat is een gelegenheid om de zaken recht te zetten.