"original" in het Nederlands

EN

"original" - vertaling Nederlands

EN original
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

original
The original is typically the product of a creative act, the forgery isn't.
Het origineel is doorgaans het product van een creatieve handeling, de vervalsing niet.
And that could explain the difference between an original and a forgery.
Dat zou het verschil kunnen uitleggen tussen een origineel en een vervalsing.
The meaning is quite clear in the original, but not in the German text.
In het origineel is het helemaal duidelijk, echter niet in de Duitse versie.

Synoniemen (Engels) voor "original":

original
origin

Voorbeeldzinnen voor "original" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishSoljacic's original idea was his wife's cellphone beeping.
Soljacic's oorspronkelijke idee van de piepende mobiele telefoon van zijn vrouw.
EnglishNeedless to say, a great deal can be said for the Commission's original position.
Uiteraard valt er veel te zeggen voor de oorspronkelijke positie van de Commissie.
EnglishI assume that, in this way, the objections to the original text would be removed.
Ik neem aan dat zo de bezwaren tegen de oorspronkelijke tekst zijn weggenomen.
EnglishIn the original Directive 92/ 14 no reference to this list was made whatsoever.
In de oorspronkelijke richtlijn 92/14 ontbrak elke verwijzing naar deze lijst.
EnglishThe original idea of producing annual financial plans seemed excessively restrictive.
Het oorspronkelijke idee van een jaarlijks financieel plan bleek te restrictief.
EnglishBut then - if that is rejected - there must be another vote on the original text.
Als die worden verworpen, moeten wij nog eens over de oorspronkelijke tekst stemmen.
EnglishWe should, therefore, reinstate the European Commission's original proposal.
Het is dus zaak terug te keren naar de oorspronkelijke tekst van de Commissie.
EnglishI moved to Dubai as the head of original content for a Western TV network.
Ik verhuisde naar Dubai, als hoofd eigen producties voor een Westers tv-netwerk.
EnglishThat is why I regret the tone of the original Nicholson report on Romania.
Daarom betreur ik de toon in het oorspronkelijke verslag-Nicholson over Roemenië.
EnglishI therefore invite you to support the original position of the Commission.
Ik vraag dan ook om uw steun voor het oorspronkelijke standpunt van de Commissie.
EnglishMadam President, the original text refers to a justification for the old legal basis.
Mevrouw de Voorzitter, de oorspronkelijke tekst steunt op de oude rechtsgrondslag.
EnglishAnd that brings me back to my original point about representation and taxation.
En dat brengt me terug bij mijn eerdere opmerking over belasting en vertegenwoordiging.
EnglishAnd what's happening is it's expanding slowly outwards from that original shape.
Hij verspreidt zich langzaam naar buiten vanuit de oorspronkelijke vorm.
EnglishI also note with interest that in his original response he used a euphemism.
Ik heb gemerkt dat hij in zijn eerste antwoord een eufemisme heeft gebruikt.
EnglishThus, in the Commission's view, it is not necessary to change the original wording.
De Commissie vindt het dan ook niet nodig de oorspronkelijke formulering te wijzigen.
EnglishFor this reason and at this point we prefer to stick to our original text.
Ik wilde u dan ook voorstellen ons wat dit betreft te houden aan de huidige tekst.
EnglishMr President, as you all know, I was the original rapporteur for this report.
Mijnheer de Voorzitter, zoals bekend was ik aanvankelijk rapporteur voor dit verslag.
EnglishThis was not included in the composition of the original proposal in the budget.
Dit was in het oorspronkelijke voorstel niet in de begroting opgenomen.
EnglishIt brings to mind the two original Greek elements of Thales and Heraclitus.
Dat doet ons denken aan de twee primaire Griekse elementen van Thales en Heraclitus.
EnglishThe original proposal would have seen such bull bars taken off the market.
Het oorspronkelijke voorstel was om dergelijke koeienvangers van de markt te halen.