"optimize" in het Nederlands


Forum resultaten voor "to optimise". "optimize" is nog niet in ons woordenboek opgenomen.
EN

"optimize" - vertaling Nederlands

EN

to optimise {werkwoord}

volume_up
For them, it is important to optimise their chance of repatriation with dignity.
Voor hen moeten wij de kans op een terugkeer in waardigheid optimaliseren.
First, intermodality and the need to optimise infrastructure links to the hinterland.
Om te beginnen intermodaliteit en de noodzaak de infrastructuurverbindingen met het achterland te optimaliseren.
Contracting parties are required to optimise the multifunctional role of mountain farming.
De partijen bij het protocol verplichten zich ertoe de multifunctionele rol van de berglandbouw te optimaliseren.

Voorbeeldzinnen voor "optimize" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishAnd they are just as suspect in telling us to optimize these little things around the edges and missing the elephant in the living room.
Er ze zijn net zo verdacht omdat ze ons vertellen hoe deze kleine dingen in de marge te verbeteren en de olifant in woonkamer missen.
EnglishSo I can be somebody that can look at this in a totally fresh perspective and see if I can optimize it in its most idealistic fashion.
Dus ben ik de juiste persoon om hiernaar te kijken vanuit een frisse hoek, en om te proberen om dit te verbeteren, op de meest idealistische manier.
EnglishIf we are going to do something, we must first of all optimize the installations which already exist in order to make better use of the water in Europe.
Als wij al iets moeten doen, dan moeten wij in eerste instantie de reeds bestaande installaties verbeteren om op die manier het water in Europa beter te kunnen benutten.
EnglishI would like to point out to you that at the moment the Commission is working on a definition of a new effective partnership to optimize the results from humanitarian operations.
Ik wil u erop wijzen dat de Commissie momenteel werkt aan de definiëring van een nieuw effectief partnerschap ter optimalisering van de resultaten van humanitaire operaties.
EnglishAnd I think that's because they've been optimized to pass, as we always expect people to do, to optimize relative to bright-line rules about how affected the car will be.
Dat komt omdat ze afgestemd zijn op slagen voor de test, zoals we dat ook steeds van mensen verwachten, geoptimaliseerd in functie van duidelijke lijnen over hoe goed de auto zal zijn.